TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X

THÀNH PHỐ HCM

Bản án số: 13/KDTM-ST Ngày: 02/04/2015

V/v:  “Tranh  chấp  yêu  cầu  thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh

 

 

 

 

                                   NHÂN DANH

 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X THÀNH PHỐ HCM

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:        1. Ông Ngọ Duy T

Các Hội thẩm nhân dân:                    2. Bà Nguyễn Hoa M.

3. Bà Trần Thị H.

 

Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Nguyễn Hoài P - Cán bộ Tòa án nhân

dân Quận X Thành phố HCM.

Viện kiểm sát nhân dân Quận X TP.HCM tham gia phiên tòa: Bà Vũ Mộng Đ - Kiểm

sát viên.

 

Ngày 02 tháng 04 năm 2015, tại phòng xử án của Tòa án nhân dân Quận X Thành phố HCM, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số 127/2013/TLST- KDTM ngày 07/10/2013, về việc: “ Tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh”  theo Quyết định đưa ra vụ án xét xử  18/2015/QĐST –KDTM ngày 09 tháng 02 năm 2015 và Quyết định hoãn phiên tòa số 22/2015/QĐST-KDTM ngày 09 tháng 03 năm 2015, giữa các đương sự:

 

Nguyên đơn:

NĐ_Công ty cổ phần gạch ngói Hoa Mai

Địa chỉ: 119 ĐBP, phường Đakao, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện: Ông Lê Hồng Kiệt  - Theo giấy ủy quyền ngày 01/07/2013.

 

Bị đơn:

BĐ_Ngân hàng cổ phần thương mại SG

Địa chỉ:  266-268 NKKN , Phường T, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Ông Phạm Văn Tuấn – Theo giấy ủy quyền ngày 08/11/2013

 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông LQ_Nguyễn Văn Thao – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hoa Hồng

Địa chỉ: 900 MC, Phường VQ, Thành phố RG, Tỉnh KG.

 

(Ông Kiệt, ông Tuấn có mặt; ông LQ_Thao vắng mặt).

 

 

NHẬN THẤY

Theo đơn khởi kiện ngày 04/07/2013 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn là NĐ_Công ty cổ phần gạch ngói Hoa Mai có ông Lê Hồng Kiệt đại diện theo ủy quyền trình bày:

 

Ngày 15/01/2011, NĐ_Công ty cổ phần gạch ngói Hoa Mai (sau đây gọi tắt là NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai) có ông Nguyễn Văn Mai là tổng giám đốc đại diện và Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Hoa Hồng (sau đây gọi tắt DNTN Hoa Hồng) có ông LQ_Nguyễn Văn Thao là chủ DNTN Hoa Hồng đại diện ký Hợp đồng nhà phân phối số 041/GNĐN-KD.11. Theo nội dung của hợp đồng thì NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai cung cấp hàng hóa là gạch xây, gạch lát, ngói lợp, gạch trang trí cho DNTN Hoa Hồng. Ngược lại, DNTN Hoa Hồng có trách nhiệm mở thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại BĐ_Ngân hàng Thương mại Cổ phần SG– Chi nhánh KG (sau đây gọi tắt là BĐ_Ngân hàng). Trên cơ sở đó, BĐ_Ngân hàng đã phát hành 02 thư bảo lãnh gồm: thư bảo lãnh số 741 ngày 18/08/2011 (có hiệu lực từ ngày 18/08/2011 đến ngày 18/02/2012) và thư bảo lãnh số 138 ngày 09/02/2012 (có hiệu lực từ ngày 19/02/2012 đến ngày 19/08/2012) để bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của DNTN Hoa Hồng tại Hợp đồng nhà phân phối số 041/GNĐN- KD.11 ngày 15/01/2011 với số tiền bảo lãnh tối đa là 2.000.000.000 đồng.

Tính đến  ngày 27/11/2011  NĐ_Cty Gạch  Ngói  Hoa Mai đã  giao  cho  DNTN Hoa Hồng số hàng với tổng giá trị là 2.483.581.259 đồng. DNTN Hoa Hồng đã thanh toán cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai số tiền 539.148.687 đồng, DNTN Hoa Hồng còn nợ lại số tiền 1.944.432.572 đồng. Ngày 31/12/2011, DNTN Hoa Hồng đã ký biên bản xác nhận còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai số tiền 1.944.432.572 đồng, cam kết hạn chót thanh toán vào ngày 15/01/2012.

Trong quá trình thương lượng thanh toán công nợ nêu trên, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai đã hỗ trợ DNTN Hoa Hồng tiêu thụ hàng hóa còn tồn bằng cách hỗ trợ DNTN Hoa Hồng bán hàng cho Công ty TNHH MTV Giang Mê Công với tổng giá trị là 45.690.000 đồng, số tiền này được trả trực tiếp cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai. Hiện DNTN Hoa Hồng còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai, như sau:

- Tiền hàng: 1.944.432.572 đồng - 45.690.000 đồng = 1.898.742.572 đồng.

- Tiền lãi (tính từ ngày 16/01/2012 đến ngày 03/02/2015): 1.898.742.572 đồng  x  36 tháng x  0,75%/tháng  =  512.660.494 đồng.

Tổng cộng: 2.411.403.066 đồng.

NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai đã nhiều lần yêu cầu DNTN Hoa Hồng thanh toán số tiền nêu trên nhưng không có kết quả.

Căn cứ điều kiện bảo lãnh ghi nhận tại thư bảo lãnh số 138 ngày 09/02/2012 của BĐ_Ngân hàng, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai đã nhiều lần yêu cầu BĐ_Ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nhưng BĐ_Ngân hàng không thực hiện.

Nay NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai yêu cầu Tòa án buộc BĐ_Ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, thanh toán cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai số tiền là 2.000.000.000 đồng, thực hiện ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

Tại bản tự khai ngày 12/11/2013 và và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn BĐ_Ngân hàng TMCP SGTT có ông Phạm Văn Tuấn đại diện theo ủy quyền trình bày:

Căn cứ Hợp đồng bảo lãnh số 018 ngày 18/08/2011 giữa BĐ_Ngân hàng và DNTN Hoa Hồng, BĐ_Ngân hàng có phát hành thư bảo lãnh số 741 ngày 18/08/2011 (có hiệu lực từ ngày 18/08/2011 đến ngày 18/02/2012) để bảo lãnh cho Chi Nhánh DNTN Hoa Hồng thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai theo Hợp đồng nhà phân phối số 041/GDĐN-KD.11 ngày 15/01/2011 với số tiền tối đa là 2.000.000.000 đồng. Do hợp đồng bảo lãnh và chứng thư bảo lãnh này hết hạn nên hai bên tiếp tục gia hạn bằng cách ký tiếp Hợp đồng bảo lãnh số 024 ngày 09/02/2012 và BĐ_Ngân hàng phát hành thư bảo lãnh số 138 ngày 09/02/2012 (có hiệu lực từ ngày 19/02/2012 đến ngày 19/8/2012) có nội dung bảo lãnh như cũ.

Ngày 06/06/2012, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai có công văn số 496 đề nghị BĐ_Ngân hàng thanh toán theo chứng thư bảo lãnh số 138 với số tiền là 1.944.432.572 đồng. Ngày 28/06/2012 BĐ_Ngân hàng có công văn số 655 gửi NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai thông báo chưa thể thanh toán cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai vì giữa DNTN Hoa Hồng và NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai chưa thống nhất được công nợ.

 

Ngày 02/07/2012, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai  có công văn số 542 đề nghị

BĐ_Ngân  hàng  thanh  toán  theo  chứng  thư  bảo  lãnh  số  138  ngày  09/02/2012.  Ngày

06/07/2012, giữa BĐ_Ngân hàng và NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai có buổi làm việc về vấn đề NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng chưa thống nhất được công nợ.

 

Ngày 25/07/2012 giữa BĐ_Ngân hàng, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng có buổi làm việc tại BĐ_Ngân hàng. Tại buổi làm việc này, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai có yêu cầu BĐ_Ngân hàng kéo dài thời hạn của chứng thư bảo lãnh số 138 ngày 09/02/2012. Và tại buổi làm việc này, giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng vẫn chưa thống nhất được công nợ.

 

Ngày 28/07/2012 NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai gửi công văn số 614 về việc yêu cầu gia hạn chứng thư bảo lãnh. Ngày 28/07/2012, BĐ_Ngân hàng đã gửi công văn số 811 chấp nhận gia hạn chứng thư bảo lãnh 138 đến ngày 31/12/2012.

Sau đó tranh chấp giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng do Công an kinh tế tỉnh KG giải quyết.

 

Từ đó đến nay BĐ_Ngân hàng không nhận được bất kỳ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và cũng không biết kết quả giải quyết tranh chấp giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng tại cơ quan chức năng.

 

Đối với yêu cầu của NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai tại Tòa án, BĐ_Ngân hàng không chối bỏ trách nhiệm nhưng BĐ_Ngân hàng chỉ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng đã thống nhất được công nợ theo Hợp đồng phân phối số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011.

 

Tại tờ tường trình ngày 29/11/2013 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông LQ_Nguyễn Văn Thao – Chủ DNTN Hoa Hồng trình bày:

Vào tháng 08/2011, đại diện NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai đến chi nhánh DNTN Hoa Hồng ở Phú Quốc, gặp ông Nguyễn Văn Đoàn, đề nghị ký gửi lượng ngói trị giá khoảng 2.000.000.000 đồng tại kho chi nhánh với điều kiện ký Hợp đồng nhà phân phối và phát hành chứng tư bảo lãnh BĐ_Ngân hàng 2.000.000.000 đồng không ghi thời hạn, nếu bán được hàng và mua hàng thêm sẽ thanh toán tiền hàng mua vượt quá số ký quỹ 2.000.000.000 đồng.

 

Tiếp  đó,  NĐ_Cty  Gạch  Ngói  Hoa Mai mang  đến  Hợp  đồng  phân  phối  số

041/GNĐN-KD.11 ngày 15/08/2011 cho ông Nguyễn Văn Đoàn ký giả chữ ký của ông LQ_Nguyễn Văn Thao là chủ DNTN Hoa Hồng và đóng dấu chi nhánh DNTN Hoa Hồng ở Phú Quốc.

 

 

Sau khi ký kết Hợp đồng số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/08/2011, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai đã giao hàng đến kho chi nhánh Phú Quốc của DNTN Hoa Hồng nhiều lần, tổng trị giá là 1.944.438.555 đồng.

 

Ngày 01/10/2011 và ngày 01/12/2011, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai do ông Huỳnh Lập đại diện đến gặp 02 nhân viên của DNTN Hoa Hồng là Nguyễn Đoàn Huy và Nguyễn Văn Đoàn ký giả chữ ký ông LQ_Nguyễn Văn Thao tại 02 phụ lục hợp đồng có nội dung: NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai sẽ cử nhân viên kiểm kê tài sản tại kho DNTN Hoa Hồng, sau ngày 01/06/2012 mà lô hàng vẫn chưa tiêu thụ được thì ông Trần Thành Long đại diện cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai đến chở hàng đi và giao dịch mua bán với các đối tác khác.

 

Ngày 07/02/2012, hai bên tiến hành kiểm kê kho và xác nhận hàng tồn kho còn đủ số lượng đã ký gửi.

 

Ngày 09/02/2012, BĐ_Ngân hàng đồng ý gia hạn bảo lãnh bằng cách phát hành Thư bảo lãnh lãnh số 138 ngày 09/02/2012, giá trị là 2.000.000.000 đồng, để bảo lãnh cho Chi

nhánh DNTN Hoa Hồng theo yêu cầu của NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai, nhằm bảo đảm thanh toán số hàng tồn kho.

 

Ngày 07/06/2012, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai có văn bản số 315/CV-GNĐN - KD đề nghị DNTN Hoa Hồng giải phóng hàng tồn kho trước ngày 01/08/2012 như sau: đề nghị DNTN Hoa Hồng xuất hàng bán trả lại cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai sẽ tìm khách hàng để bán giải phóng hàng tồn kho.

 

Ngày 07/06/2012, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai cử ông Trần Thành Longđến gặp ông Nguyễn Văn Đoàn nhận lại hàng và thương lượng bán lại cho DNTN Hoa Hồng do ông Nguyễn Văn Đoàn đại diện với giá 500 triệu đồng, ông Trần Thành Longđã nhận tiền mặt

và có biên nhận tay.

 

 

 

 

 

 

Như vậy hiện nay, DNTN Hoa Hồng không còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai.

 

Nay ông LQ_Nguyễn Văn Thao chủ DNTN Hoa Hồng yêu cầu Tòa án xác định:

- Vụ án tranh chấp trên thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND Tỉnh KG.

- NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai không có cơ sở yêu cầu DNTN Hoa Hồng thanh

 

toán số tiền 2.000.000.000 đồng vì Hợp đồng số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/08/2011 và 02 phụ lục hợp đồng bị vô hiệu do giả mạo chữ ký và nhân viên NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai đã thu hồi và bán toàn bộ lô hàng trên.

 

Tại phiên tòa sơ thẩm:

- NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai vẫn giữ nguyên yêu cầu.

- BĐ_Ngân hàng vẫn giữ nguyên yêu cầu và không yêu cầu Tòa án giải quyết Hợp đồng bảo lãnh số 024 ngày 09/02/2012.

- Ông LQ_Nguyễn Văn Thao chủ DNTN Hoa Hồng vắng mặt.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận X phát biểu: những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

 

XÉT THẤY

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

 

 

Về tố tụng:

- NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai khởi kiện tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với bị đơn là BĐ_Ngân hàng có trụ sở tại 266 - 268 NKKN, Phường T, Quận X, Tp.HCM. Căn cứ vào khoản 18 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng và điểm m khoản 1 Điều 29, điểm b khoản 1 Điều 33, điểm a khoản 1 Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự đã sửa đổi, bổ sung năm 2011 thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân  Quận X, Tp.HCM.

Xét NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai có Đơn khởi kiện trong thời hiệu khởi kiện được quy định tại Điều 159 Bộ luật tố tụng dân sự đã sửa đổi bổ sung năm 2011 nên được chấp nhận xem xét.

Xét Toà án đã triệu tập hợp lệ 02 lần đối với ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng để tham gia hoà giải nhưng ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng vắng mặt nên căn cứ vào Điều 182 Bộ luật tố tụng dân sự đã sửa đổi bổ sung năm 2011, vụ án không tiến hành hoà giải được và được đưa ra xét xử theo quy định.

Xét Toà án đã triệu tập hợp lệ 02 lần đối với ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng để tham gia phiên toà sơ thẩm nhưng ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng vắng mặt nên căn cứ vào khoản 3 Điều 202 Bộ luật tố tụng dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2011, Toà án tiến hành xét xử vắng mặt ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng.

Về yêu cầu của các đương sự:

 

1. Về tính pháp lí của Hợp đồng bảo lãnh số 018 ngày 18/08/2011, thư bảo lãnh số

741 ngày 18/08/2011 và hợp đồng bảo lãnh số 024 ngày 09/02/2012, thư bảo lãnh số 138

ngày 09/02/2012:

 

Xét tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và đại diện

BĐ_Ngân  hàng  có  lời  khai  cùng  thừa  nhận:  Căn  cứ  Hợp  đồng  bảo  lãnh  số  018  ngày

18/08/2011 giữa BĐ_Ngân hàng và DNTN Hoa Hồng, BĐ_Ngân hàng có phát hành

chứng thư bảo lãnh số 741 ngày 18/08/2011 (có hiệu lực từ ngày 18/08/2011 đến ngày

18/02/2012) để bảo lãnh cho Chi Nhánh DNTN Hoa Hồng thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai theo Hợp đồng nhà phân phối số 041/GDĐN-KD.11 ngày 15/01/2011 với số tiền bảo lãnh tối đa là 2.000.000.000 đồng. Do hợp đồng bảo lãnh và chứng thư bảo lãnh này hết hạn nên các bên tiếp tục gia hạn bằng cách ký tiếp hợp đồng bảo lãnh  số  024  ngày 09/02/2012  và  BĐ_Ngân  hàng  phát  hành  thư  bảo  lãnh  số  138  ngày 09/02/2012 (có hiệu lực từ ngày 19/02/2012 đến ngày 19/8/2012) có nội dung bảo lãnh như cũ. Xét tại tờ tường trình ngày 29/11/2013 do ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng gửi đến Tòa án thì ông LQ_Nguyễn Văn Thao không có ý kiến bác bỏ tính pháp lý các hợp đồng bảo lãnh và thư bảo lãnh của BĐ_Ngân hàng. Căn cứ vào khoản 2 Điều 80 Bộ luật tố tụng tố tụng dân sự đã sửa đổi, bổ sung năm 2011 và căn cứ Điều 361, Điều 362 và Điều 363 Bộ luật dân sự và khoản 18 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng, Hội đồng xét xử khẳng  định  Hợp  đồng  bảo  lãnh  số  018  ngày  18/08/2011,  thư  bảo  lãnh  số  741  ngày 18/08/2011  và hợp  đồng bảo  lãnh số  024  ngày 09/02/2012,  thư  bảo  lãnh số  138  ngày 09/02/2012 có hiệu lực và có giá trị đối với các bên.

Do Hợp đồng bảo lãnh số 018 ngày 18/08/2011, thư bảo lãnh số 741 ngày 18/08/2011 hết hiệu lực và được các bên thỏa thuận thay thế bằng hợp đồng bảo lãnh số 024 ngày

09/02/2012, thư bảo lãnh số 138 ngày 09/02/2012. Xét thỏa thuận này là tự nguyện và phù hợp với quy định pháp luật nên được công nhận.

2.  Về  tính  pháp  lí  của  Hợp  đồng  nhà  phân  phối  số  041/GNĐN-KD.11  ngày

15/01/2011:

 

Xét tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và đại diện BĐ_Ngân hàng có lời khai cùng thừa nhận: NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và Chi nhánh DNTN Hoa Hồng có ký Hợp đồng nhà phân phối số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011 có nội dung như lời khai của đại diện NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai trình bày tại Tòa án. Tuy nhiên, tại Tờ trình ngày 29/11/2013 do ông LQ_Nguyễn Văn Thao ký tên gửi cho Tòa án thì ông LQ_Nguyễn Văn Thao xác định chữ ký của ông LQ_Nguyễn Văn Thao tại Hợp đồng nhà phân phối số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011 là giả mạo và xác định thực tế quan hệ giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng là quan hệ ký gửi hàng hóa. Hội đồng xét xử nhận thấy: Tại chứng cứ do ông LQ_Nguyễn Văn Thao nộp cho tòa án, cụ thể là Biên bản làm việc ngày 10/07/2012 giữa BĐ_Ngân hàng và ông LQ_Nguyễn Văn Thao (tài liệu đính kèm số 11 do ông LQ_Nguyễn Văn Thao gửi) có nội dung: “…Ý kiến của DNTN Hoa Hồng về nội dung điều khoản thanh toán trong hợp đồng: Căn cứ vào Mục 3.2 Điều III tại hợp đồng số 041/GNĐN-KD.11 về điều khoản thanh toán như sau: công nợ được thanh toán chậm sau 30 ngày kể từ ngày phát sinh đơn hàng mới…”. Như vậy, từ việc ông LQ_Nguyễn Văn Thao thừa nhận điều khoản trong hợp đồng số 041/GNĐN- KD.11 ngày 15/01/2011 thể hiện ông LQ_Nguyễn Văn Thao mặc nhiên thừa nhận tính pháp lý của hợp đồng số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011. Hơn nữa, tại các hợp đồng bảo lãnh và thư bảo lãnh được ký giữa BĐ_Ngân hàng và ông LQ_Nguyễn Văn Thao đều có nội dung bảo  lãnh  cho  hợp  đồng  số  041/GNĐN-KD.11  ngày  15/01/2011.  Tại  Tờ  trình  ngày

29/11/2013, ông LQ_Nguyễn Văn Thao thừa nhận tính pháp lý các thư bảo lãnh thanh toán

do BĐ_Ngân hàng phát hành. Điều này một lần nữa khẳng định, ông LQ_Nguyễn Văn Thao

– chủ DNTN Hoa Hồng hoàn toàn biết rõ và tự nguyện tham gia giao dịch, ký tên vào hợp đồng số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011. Như vậy, Hợp đồng số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011 giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và chi nhánh DNTN Hoa Hồng có giá trị pháp lý. Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 56-11-000334 do  Sở  kế  hoạch  đầu  tư  Tỉnh  KG  cấp  lần  đầu  ngày 12/11/2003,  thay  đổi  lần  02  ngày 30/06/2004 thì Chi nhánh DNTN Hoa Hồng là đơn vị trực thuộc DNTN Hoa Hồng do ông LQ_Nguyễn Văn Thao làm chủ doanh nghiệp nên ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của Chi nhánh DNTN Hoa Hồng.

 

 

3. Về công nợ giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và ông LQ_Nguyễn Văn Thao –

chủ DNTN Hoa Hồng:

 

Tại phiên tòa sơ thẩm, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai căn cứ vào Hợp đồng nhà phân phối số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011, 88 hóa đơn bán hàng, biên bản xác nhận nợ ngày 31/12/2011 giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và ông Nguyễn Văn Đoàn đại diện DNTN Hoa Hồng ký tên và có đóng dấu doanh nghiệp để xác định tính đến ngày 31/12/2011  thì  DNTN  Nguyễn  Hồng  còn  nợ  NĐ_Cty  Gạch  Ngói  Hoa Mai số  tiền 1.944.432.572 đồng. Sau này, DNTN Hoa Hồng đã bán 01 lô hàng cho Cty Giang Mê Công và Cty Giang Mê Công đã thanh toán tiền mua hàng cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai số tiền là 45.690.000 đồng. Như vậy, DNTN Hoa Hồng còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai:

- Tiền hàng: 1.944.432.572 đồng - 45.690.000 đồng = 1.898.742.572 đồng.

- Tiền lãi (tính từ ngày 16/01/2012 đến ngày 03/02/2015): 1.898.742.572 đồng  x  36

tháng x  0,75%/tháng  =  512.660.494 đồng.

Tổng cộng: 2.411.403.066 đồng.

 

Về phía BĐ_Ngân hàng không đồng ý và đề nghị giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng phải xác định lại công nợ để làm cơ sở cho BĐ_Ngân hàng thực hiện bảo lãnh.

Tại trang 02 Tờ tường trình ngày 29/11/2013 gửi cho Tòa án, ông LQ_Nguyễn Văn Thao trình bày: “…Sau khi ký hợp đồng số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/08/2011, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai đã giao hàng đến kho chi nhánh Phú Quốc của DNTN Hoa Hồng nhiều lần, tổng giá trị là 1.944.438.555 đồng…”. Tại trang 04 Tờ trình ngày 29/11/2013 gửi cho tòa án, ông LQ_Nguyễn Văn Thao trình bày: “…Ngày 07/07/2012 NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai có văn thư số 553/CV-GNĐN gửi Chủ DNTN Hoa Hồng (đính kèm số 10) để yêu cầu thanh toán tiền mua hàng 1.944.438.555 đồng (thực chất đây là hàng ký gửi tồn kho theo biên bản kiểm kê ngày 07/02/2012)…”.

 

Hội đồng xét xử xét thấy: Căn cứ vào lời khai của ông LQ_Nguyễn Văn Thao thì tính đến thời điểm ngày 07/02/2012, DNTN Hoa Hồng còn giữ hàng của NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai với trị giá tương đương số tiền 1.944.438.555 đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai căn cứ vào biên bản xác nhận công nợ ngày 31/12/2011 và 88 hóa đơn bán hàng để xác định tính đến ngày 31/12/2011 thì DNTN Hoa Hồng còn nợ số tiền là 1.944.432.572 đồng. Như vậy giữa hai bên không thống nhất về vấn đề xác định công nợ. Tuy nhiên, xét thấy, trước khi khởi kiện tại Tòa án, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và BĐ_Ngân hàng đã nhiều lần yêu cầu ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng tiến hành đối chiếu công nợ nhưng ông LQ_Nguyễn Văn Thao bỏ về, không thiện chí hợp tác. Như vậy, việc không đối chiếu được công nợ là lỗi chủ quan của ông LQ_Nguyễn Văn Thao. Trong trường hợp này, cần sử dụng biên bản xác nhận công nợ ngày 31/12/2011 và 88 hóa đơn bán hàng là chứng cứ để xác định công nợ giữa hai bên nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các bên. Bởi dù hai bên chưa thật sự thống nhất công nợ nhưng thực tế số liệu chêch lệch là không lớn (1.944.438.555 đồng - 1.944.432.572 đồng = 5.983 đồng). NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai chỉ căn cứ vào số liệu nhỏ nhất, có lợi cho DNTN Hoa Hồng. Mặt khác, trong suốt quá trình giải quyết vụ án, ông LQ_Nguyễn Văn Thao và BĐ_Ngân hàng không có ý kiến phản bác biên bản xác nhận công nợ ngày 31/12/2011 và 88 hóa đơn bán hàng nên căn cứ vào khoản 2 Điều 80 Bộ luật tố tụng dân sự đã sửa đổi, bổ sung năm 2011, Hội đồng xét xử xác định: tính đến ngày 31/12/2011 thì DNTN Hoa Hồng còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai số tiền là 1.944.432.572 đồng.

 

 

Tại phiên tòa sơ thẩm, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai xác nhận sau khi kiểm tra hàng hóa thì DNTN Hoa Hồng đã thanh toán được một số tiền 45.690.000 đồng bằng cách cấn trừ vào số tiền bán hàng cho Cty Giang Mê Công. Xét việc NĐ_Cty Gạch Ngói  Hoa Mai có lời khai như trên là phù hợp với chứng cứ trong hồ sơ vụ án: Bảng kê chi tiết nhận hàng giữa Cty Giang Mê Công và NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai, Ủy nhiệm chi ngày 27/08/2012, Giấy đề nghị trả tiền ngày 03/08/2012. Bản thân ông LQ_Nguyễn Văn Thao và BĐ_Ngân hàng cũng không có ý kiến phản bác các chứng cứ này. Từ các phân tích trên, Hội đồng xét xử đủ cơ sở để khẳng định: hiện ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai số tiền mua hàng còn thiếu theo Hợp đồng nhà phân phối số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011 là: 1.944.432.572 đồng - 45.690.000 đồng = 1.898.742.572 đồng.

 

Theo thỏa thuận giữa các bên tại hợp đồng số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011 thì ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng còn chịu lãi suất chậm trả và lãi phạt vi phạm trong trường hợp chậm thanh toán. Tuy nhiên, xét thấy tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai chỉ yêu cầu ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng chịu tiền lãi theo lãi suất cơ bản và miễn phạt vi phạm cho ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng. Xét việc này là tự nguyện, không trái luật, có lợi cho ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng nên được chấp nhận. Như vậy, ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai:

- Tiền hàng: 1.898.742.572 đồng.

- Tiền lãi (tính từ ngày 16/01/2012 đến ngày 03/02/2015): 1.898.742.572 đồng  x  36 tháng x  0,75%/tháng  =  512.660.494 đồng.

Tổng cộng: 2.411.403.066 đồng.

 

Tại Tờ tường trình ngày 29/11/2013, ông LQ_Nguyễn Văn Thao xác định số hàng tồn kho là hàng ký gửi nên DNTN Hoa Hồng không có nghĩa vụ thanh toán số nợ trên cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai. Xét ngoài lời khai trên thì ông LQ_Nguyễn Văn Thao không nộp được chứng cứ để chứng minh nên không được chấp nhận. Căn cứ vào Hợp đồng nhà phân phối số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011 có quy định sau khi nhận hàng thì DNTN Hoa Hồng có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai theo đúng điều khoản thanh toán quy định tại hợp đồng. Như vậy cần xác định quan hệ giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng là quan hệ mua bán hàng hóa nên ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai theo đúng thỏa thuận và đúng quy định tại Điều 24, Điều 50 Luật thương mại.

 

Về việc ông LQ_Nguyễn Văn Thao cho rằng: nhân viên NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai là ông Trần Thành Long đã nhận lại 30% hàng tồn kho và bán lại cho DNTN Hoa Hồng do ông Đoàn Nguyên Hậu đại diện 70% hàng tồn kho với số tiền là 500 triệu đồng nên DNTN Hoa Hồng hiện không còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai. Hội đồng xét xử xét thấy: ngoài lời khai thì ông LQ_Nguyễn Văn Thao chỉ xuất trình chứng cứ bản photo, bản thân chứng cứ do ông LQ_Nguyễn Văn Thao nộp lại có sự mâu thuẫn như đã phân tích, Tòa án đã nhiều lần yêu cầu ông LQ_Nguyễn Văn Thao giao nộp bản chính chứng cứ và triệu tập người làm chứng theo đúng quy định pháp luật nhưng đến nay ông LQ_Nguyễn Văn Thao không thực hiện. Ngoài ra, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai lại không thừa nhận toàn bộ lời khai của ông LQ_Nguyễn Văn Thao và xác nhận ông Trần Thành Long không phải là  nhân viên của NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai. Về việc này, Tòa án đã xác minh tại cơ quan quản lí lao động Tỉnh ĐN. Kết quả trả lời xác minh xác định ông Trần Thành Longkhông phải là nhân viên của NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai. Như vậy, lời khai và yêu cầu trên của ông LQ_Nguyễn Văn Thao là mâu thuẫn và không có cơ sở nên không được chấp nhận.

 

4. Về nghĩa vụ thực hiện bảo lãnh:

Như đã phân tích, Hợp đồng bảo lãnh số 024 ngày 09/02/2012 và thư bảo lãnh số 138 ngày 09/02/2012 có giá trị pháp lí nên các bên có nghĩa vụ thi hành.

 

Xét ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai tổng cộng là 2.411.403.066 đồng. Số nợ trên đã quá hạn thanh toán theo cam kết hạn chót thanh toán là ngày 15/01/2012.

 

Tại thư bảo lãnh ngày 09/02/2012 của BĐ_Ngân hàng có quy định về điều kiện bảo lãnh như sau: “Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến hạn như đã nêu trong hợp đồng – Thực hiện không đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến hạn như đã nêu trong hợp đồng”.

 

Như vậy, do ông LQ_Nguyễn Văn Thao – Chủ DNTN Hoa Hồng không thực hiện trả nợ nên BĐ_Ngân hàng phải có nghĩa vụ thực hiện bảo lãnh theo đúng cam kết tại thư bảo lãnh số 138 ngày 09/02/2012.

 

Xét việc NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai yêu cầu BĐ_Ngân hàng thanh toán cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai số tiền 2.000.000.000 đồng là phù hợp với quy định pháp luật và thỏa thuận giữa các bên nên được chấp nhận. BĐ_Ngân hàng có nghĩa vụ thực hiện ngay khi án có hiệu lực pháp luật, trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ thì BĐ_Ngân hàng còn chịu tiền lãi theo quy định tại Điều 306 Luật thương mại.

 

5. Do BĐ_Ngân hàng và ông LQ_Nguyễn Văn Thao - chủ DNTN Hoa Hồng không có yêu cầu Tòa án giải quyết Hợp đồng bảo lãnh số 024 ngày 09/02/2012 trong cùng vụ án nên Hội đồng xét xử không xét. BĐ_Ngân hàng sẽ được quyền khởi kiện DNTN Hoa Hồng bằng một vụ kiện khác khi các bên có tranh chấp liên quan đến Hợp đồng bảo lãnh số 024 ngày 09/02/2012.

 

6. Như đã phân tích, xét yêu cầu của BĐ_Ngân hàng, ông LQ_Nguyễn Văn Thao -

chủ DNTN Hoa Hồng là không có cơ sở nên không được chấp nhận.

 

7. Về án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm: Căn cứ vào khoản 1 Điều 131 của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 27 của Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, thì BĐ_Ngân hàng phải nộp án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm là 72.000.000 đồng.

 

 

Vì các lẽ trên;

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

 

 

- Áp dụng điểm m khoản 1 Điều 29; điểm b khoản 1 Điều 33; điểm a khoản 1 Điều

35; khoản 1 Điều 131; điểm b khoản 2 Điều 199; khoản 3 Điều 202; khoản 1 Điều 245 của

Bộ luật tố tụng dân sự đã sửa đổi, bổ sung năm 2011;

- Áp dụng khoản 18 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng;

- Áp dụng Điều 24, Điều 50, Điều 306 của Luật thương mại;

- Áp dụng Điều 361, Điều 362, Điều 363 và Điều 367 Bộ luật dân sự;

- Áp dụng Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án;

- Áp dụng Luật thi hành án dân sự.

 

1. Chấp nhận yêu cầu của NĐ_Công ty cổ phần gạch ngói Hoa Mai.

 

Buộc BĐ_Ngân hàng TMCP SGTT phải thanh toán cho NĐ_Công ty cổ phần gạch ngói Hoa Mai số tiền 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) theo Thư bảo lãnh thanh toán số 138 ngày 09/02/2012. Thực hiện ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

 

Kể từ ngày NĐ_Công ty cổ phần gạch ngói Hoa Mai có đơn yêu cầu thi hành án, nếu BĐ_Ngân hàng TMCP SGTT chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì BĐ_Ngân hàng TMCP SGTT còn phải chịu tiền lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

 

2. Án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm:

- BĐ_Ngân hàng TMCP SGTT phải nộp án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm là

72.000.000 đồng.

- Hoàn trả lại cho NĐ_Công ty cổ phần gạch ngói Hoa Mai số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 36.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số AC/2011/06665 ngày 07/10/2013 của Chi cục thi hành án dân sự Quận X.

 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

 

3. Quyền kháng cáo bản án:

- NĐ_Công ty cổ phần gạch ngói Hoa Mai, BĐ_Ngân hàng TMCP SGTT có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

- Ông LQ_Nguyễn Văn Thao - chủ DNTN Hoa Hồng có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án.

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X

THÀNH PHỐ HCM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Số: 11/TB-TA

Ngày: 02/06/2015

 

 

THÔNG BÁO

SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN

 

 

Căn cứ vào Điều 240 của bộ luật Tố tụng dân sự (đã sửa đổi bổ sung năm 2011);

Xét thấy Bản án sơ thẩm số 05/KDTM-ST ngày 02/4/2015 của Tòa án nhân dân Quận

X, Thành phố HCM có những sai sót, nhầm lẫn cần được sửa chữa, bổ sung như sau:

1. Về nội dung tại dòng 24 từ trên xuống trang 7 của bản án sơ thẩm nêu trên đã ghi

“88 hóa đơn bán hàng”

Nay được sửa chữa như sau: “91 hóa đơn bán hàng”.

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X

THÀNH PHỐ HCM

Bản án số: 13/KDTM-ST Ngày: 02/04/2015

V/v:  “Tranh  chấp  yêu  cầu  thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh

 

 

 

 

     NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X THÀNH PHỐ HCM

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:        1. Ông Ngọ Duy T

Các Hội thẩm nhân dân:                    2. Bà Nguyễn Hoa M.

3. Bà Trần Thị H.

Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Nguyễn Hoài P - Cán bộ Tòa án nhân

dân Quận X Thành phố HCM.

Viện kiểm sát nhân dân Quận X TP.HCM tham gia phiên tòa: Bà Vũ Mộng Đ - Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 04 năm 2015, tại phòng xử án của Tòa án nhân dân Quận X Thành phố HCM, xét xử sơ thẩm công khai vụ án Kinh doanh thương mại thụ lý số 127/2013/TLST- KDTM ngày 07/10/2013, về việc: “ Tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh”  theo Quyết định đưa ra vụ án xét xử  18/2015/QĐST –KDTM ngày 09 tháng 02 năm 2015 và Quyết định hoãn phiên tòa số 22/2015/QĐST-KDTM ngày 09 tháng 03 năm 2015, giữa các đương sự:

 

Nguyên đơn:

NĐ_Công ty cổ phần gạch ngói Hoa Mai

Địa chỉ: 119 ĐBP, phường Đakao, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện: Ông Lê Hồng Kiệt  - Theo giấy ủy quyền ngày 01/07/2013.

Bị đơn:

BĐ_Ngân hàng cổ phần thương mại SG

Địa chỉ:  266-268 NKKN , Phường T, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Ông Phạm Văn Tuấn – Theo giấy ủy quyền ngày 08/11/2013

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông LQ_Nguyễn Văn Thao – Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hoa Hồng

Địa chỉ: 900 MC, Phường VQ, Thành phố RG, Tỉnh KG.

(Ông Kiệt, ông Tuấn có mặt; ông LQ_Thao vắng mặt).

NHẬN THẤY

Theo đơn khởi kiện ngày 04/07/2013 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn là NĐ_Công ty cổ phần gạch ngói Hoa Mai có ông Lê Hồng Kiệt đại diện theo ủy quyền trình bày:

Ngày 15/01/2011, NĐ_Công ty cổ phần gạch ngói Hoa Mai (sau đây gọi tắt là NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai) có ông Nguyễn Văn Mai là tổng giám đốc đại diện và Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Hoa Hồng (sau đây gọi tắt DNTN Hoa Hồng) có ông LQ_Nguyễn Văn Thao là chủ DNTN Hoa Hồng đại diện ký Hợp đồng nhà phân phối số 041/GNĐN-KD.11. Theo nội dung của hợp đồng thì NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai cung cấp hàng hóa là gạch xây, gạch lát, ngói lợp, gạch trang trí cho DNTN Hoa Hồng. Ngược lại, DNTN Hoa Hồng có trách nhiệm mở thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại BĐ_Ngân hàng Thương mại Cổ phần SG– Chi nhánh KG (sau đây gọi tắt là BĐ_Ngân hàng). Trên cơ sở đó, BĐ_Ngân hàng đã phát hành 02 thư bảo lãnh gồm: thư bảo lãnh số 741 ngày 18/08/2011 (có hiệu lực từ ngày 18/08/2011 đến ngày 18/02/2012) và thư bảo lãnh số 138 ngày 09/02/2012 (có hiệu lực từ ngày 19/02/2012 đến ngày 19/08/2012) để bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của DNTN Hoa Hồng tại Hợp đồng nhà phân phối số 041/GNĐN- KD.11 ngày 15/01/2011 với số tiền bảo lãnh tối đa là 2.000.000.000 đồng.

Tính đến  ngày 27/11/2011  NĐ_Cty Gạch  Ngói  Hoa Mai đã  giao  cho  DNTN Hoa Hồng số hàng với tổng giá trị là 2.483.581.259 đồng. DNTN Hoa Hồng đã thanh toán cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai số tiền 539.148.687 đồng, DNTN Hoa Hồng còn nợ lại số tiền 1.944.432.572 đồng. Ngày 31/12/2011, DNTN Hoa Hồng đã ký biên bản xác nhận còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai số tiền 1.944.432.572 đồng, cam kết hạn chót thanh toán vào ngày 15/01/2012.

Trong quá trình thương lượng thanh toán công nợ nêu trên, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai đã hỗ trợ DNTN Hoa Hồng tiêu thụ hàng hóa còn tồn bằng cách hỗ trợ DNTN Hoa Hồng bán hàng cho Công ty TNHH MTV Giang Mê Công với tổng giá trị là 45.690.000 đồng, số tiền này được trả trực tiếp cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai. Hiện DNTN Hoa Hồng còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai, như sau:

- Tiền hàng: 1.944.432.572 đồng - 45.690.000 đồng = 1.898.742.572 đồng.

- Tiền lãi (tính từ ngày 16/01/2012 đến ngày 03/02/2015): 1.898.742.572 đồng  x  36 tháng x  0,75%/tháng  =  512.660.494 đồng.

Tổng cộng: 2.411.403.066 đồng.

NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai đã nhiều lần yêu cầu DNTN Hoa Hồng thanh toán số tiền nêu trên nhưng không có kết quả.

Căn cứ điều kiện bảo lãnh ghi nhận tại thư bảo lãnh số 138 ngày 09/02/2012 của BĐ_Ngân hàng, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai đã nhiều lần yêu cầu BĐ_Ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nhưng BĐ_Ngân hàng không thực hiện.

Nay NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai yêu cầu Tòa án buộc BĐ_Ngân hàng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, thanh toán cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai số tiền là 2.000.000.000 đồng, thực hiện ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

Tại bản tự khai ngày 12/11/2013 và và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn BĐ_Ngân hàng TMCP SGTT có ông Phạm Văn Tuấn đại diện theo ủy quyền trình bày:

Căn cứ Hợp đồng bảo lãnh số 018 ngày 18/08/2011 giữa BĐ_Ngân hàng và DNTN Hoa Hồng, BĐ_Ngân hàng có phát hành thư bảo lãnh số 741 ngày 18/08/2011 (có hiệu lực từ ngày 18/08/2011 đến ngày 18/02/2012) để bảo lãnh cho Chi Nhánh DNTN Hoa Hồng thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai theo Hợp đồng nhà phân phối số 041/GDĐN-KD.11 ngày 15/01/2011 với số tiền tối đa là 2.000.000.000 đồng. Do hợp đồng bảo lãnh và chứng thư bảo lãnh này hết hạn nên hai bên tiếp tục gia hạn bằng cách ký tiếp Hợp đồng bảo lãnh số 024 ngày 09/02/2012 và BĐ_Ngân hàng phát hành thư bảo lãnh số 138 ngày 09/02/2012 (có hiệu lực từ ngày 19/02/2012 đến ngày 19/8/2012) có nội dung bảo lãnh như cũ.

Ngày 06/06/2012, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai có công văn số 496 đề nghị BĐ_Ngân hàng thanh toán theo chứng thư bảo lãnh số 138 với số tiền là 1.944.432.572 đồng. Ngày 28/06/2012 BĐ_Ngân hàng có công văn số 655 gửi NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai thông báo chưa thể thanh toán cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai vì giữa DNTN Hoa Hồng và NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai chưa thống nhất được công nợ.

Ngày 02/07/2012, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai  có công văn số 542 đề nghị

BĐ_Ngân  hàng  thanh  toán  theo  chứng  thư  bảo  lãnh  số  138  ngày  09/02/2012.  Ngày

06/07/2012, giữa BĐ_Ngân hàng và NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai có buổi làm việc về vấn đề NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng chưa thống nhất được công nợ.

Ngày 25/07/2012 giữa BĐ_Ngân hàng, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng có buổi làm việc tại BĐ_Ngân hàng. Tại buổi làm việc này, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai có yêu cầu BĐ_Ngân hàng kéo dài thời hạn của chứng thư bảo lãnh số 138 ngày 09/02/2012. Và tại buổi làm việc này, giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng vẫn chưa thống nhất được công nợ.

Ngày 28/07/2012 NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai gửi công văn số 614 về việc yêu cầu gia hạn chứng thư bảo lãnh. Ngày 28/07/2012, BĐ_Ngân hàng đã gửi công văn số 811 chấp nhận gia hạn chứng thư bảo lãnh 138 đến ngày 31/12/2012.

Sau đó tranh chấp giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng do Công an kinh tế tỉnh KG giải quyết.

Từ đó đến nay BĐ_Ngân hàng không nhận được bất kỳ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và cũng không biết kết quả giải quyết tranh chấp giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng tại cơ quan chức năng.

Đối với yêu cầu của NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai tại Tòa án, BĐ_Ngân hàng không chối bỏ trách nhiệm nhưng BĐ_Ngân hàng chỉ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng đã thống nhất được công nợ theo Hợp đồng phân phối số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011.

Tại tờ tường trình ngày 29/11/2013 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông LQ_Nguyễn Văn Thao – Chủ DNTN Hoa Hồng trình bày:

Vào tháng 08/2011, đại diện NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai đến chi nhánh DNTN Hoa Hồng ở Phú Quốc, gặp ông Nguyễn Văn Đoàn, đề nghị ký gửi lượng ngói trị giá khoảng 2.000.000.000 đồng tại kho chi nhánh với điều kiện ký Hợp đồng nhà phân phối và phát hành chứng tư bảo lãnh BĐ_Ngân hàng 2.000.000.000 đồng không ghi thời hạn, nếu bán được hàng và mua hàng thêm sẽ thanh toán tiền hàng mua vượt quá số ký quỹ 2.000.000.000 đồng.

Tiếp  đó,  NĐ_Cty  Gạch  Ngói  Hoa Mai mang  đến  Hợp  đồng  phân  phối  số

041/GNĐN-KD.11 ngày 15/08/2011 cho ông Nguyễn Văn Đoàn ký giả chữ ký của ông LQ_Nguyễn Văn Thao là chủ DNTN Hoa Hồng và đóng dấu chi nhánh DNTN Hoa Hồng ở Phú Quốc.

Sau khi ký kết Hợp đồng số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/08/2011, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai đã giao hàng đến kho chi nhánh Phú Quốc của DNTN Hoa Hồng nhiều lần, tổng trị giá là 1.944.438.555 đồng.

Ngày 01/10/2011 và ngày 01/12/2011, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai do ông Huỳnh Lập đại diện đến gặp 02 nhân viên của DNTN Hoa Hồng là Nguyễn Đoàn Huy và Nguyễn Văn Đoàn ký giả chữ ký ông LQ_Nguyễn Văn Thao tại 02 phụ lục hợp đồng có nội dung: NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai sẽ cử nhân viên kiểm kê tài sản tại kho DNTN Hoa Hồng, sau ngày 01/06/2012 mà lô hàng vẫn chưa tiêu thụ được thì ông Trần Thành Long đại diện cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai đến chở hàng đi và giao dịch mua bán với các đối tác khác.

Ngày 07/02/2012, hai bên tiến hành kiểm kê kho và xác nhận hàng tồn kho còn đủ số lượng đã ký gửi.

Ngày 09/02/2012, BĐ_Ngân hàng đồng ý gia hạn bảo lãnh bằng cách phát hành Thư bảo lãnh lãnh số 138 ngày 09/02/2012, giá trị là 2.000.000.000 đồng, để bảo lãnh cho Chi

nhánh DNTN Hoa Hồng theo yêu cầu của NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai, nhằm bảo đảm thanh toán số hàng tồn kho.

Ngày 07/06/2012, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai có văn bản số 315/CV-GNĐN - KD đề nghị DNTN Hoa Hồng giải phóng hàng tồn kho trước ngày 01/08/2012 như sau: đề nghị DNTN Hoa Hồng xuất hàng bán trả lại cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai sẽ tìm khách hàng để bán giải phóng hàng tồn kho.

Ngày 07/06/2012, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai cử ông Trần Thành Longđến gặp ông Nguyễn Văn Đoàn nhận lại hàng và thương lượng bán lại cho DNTN Hoa Hồng do ông Nguyễn Văn Đoàn đại diện với giá 500 triệu đồng, ông Trần Thành Longđã nhận tiền mặt

và có biên nhận tay.

Như vậy hiện nay, DNTN Hoa Hồng không còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai.

Nay ông LQ_Nguyễn Văn Thao chủ DNTN Hoa Hồng yêu cầu Tòa án xác định:

- Vụ án tranh chấp trên thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND Tỉnh KG.

- NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai không có cơ sở yêu cầu DNTN Hoa Hồng thanh

toán số tiền 2.000.000.000 đồng vì Hợp đồng số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/08/2011 và 02 phụ lục hợp đồng bị vô hiệu do giả mạo chữ ký và nhân viên NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai đã thu hồi và bán toàn bộ lô hàng trên.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

- NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai vẫn giữ nguyên yêu cầu.

- BĐ_Ngân hàng vẫn giữ nguyên yêu cầu và không yêu cầu Tòa án giải quyết Hợp đồng bảo lãnh số 024 ngày 09/02/2012.

- Ông LQ_Nguyễn Văn Thao chủ DNTN Hoa Hồng vắng mặt.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận X phát biểu: những người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

XÉT THẤY

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về tố tụng:

- NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai khởi kiện tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối với bị đơn là BĐ_Ngân hàng có trụ sở tại 266 - 268 NKKN, Phường T, Quận X, Tp.HCM. Căn cứ vào khoản 18 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng và điểm m khoản 1 Điều 29, điểm b khoản 1 Điều 33, điểm a khoản 1 Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự đã sửa đổi, bổ sung năm 2011 thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân  Quận X, Tp.HCM.

Xét NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai có Đơn khởi kiện trong thời hiệu khởi kiện được quy định tại Điều 159 Bộ luật tố tụng dân sự đã sửa đổi bổ sung năm 2011 nên được chấp nhận xem xét.

Xét Toà án đã triệu tập hợp lệ 02 lần đối với ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng để tham gia hoà giải nhưng ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng vắng mặt nên căn cứ vào Điều 182 Bộ luật tố tụng dân sự đã sửa đổi bổ sung năm 2011, vụ án không tiến hành hoà giải được và được đưa ra xét xử theo quy định.

Xét Toà án đã triệu tập hợp lệ 02 lần đối với ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng để tham gia phiên toà sơ thẩm nhưng ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng vắng mặt nên căn cứ vào khoản 3 Điều 202 Bộ luật tố tụng dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2011, Toà án tiến hành xét xử vắng mặt ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng.

Về yêu cầu của các đương sự:

1. Về tính pháp lí của Hợp đồng bảo lãnh số 018 ngày 18/08/2011, thư bảo lãnh số

741 ngày 18/08/2011 và hợp đồng bảo lãnh số 024 ngày 09/02/2012, thư bảo lãnh số 138

ngày 09/02/2012:

Xét tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và đại diện

BĐ_Ngân  hàng  có  lời  khai  cùng  thừa  nhận:  Căn  cứ  Hợp  đồng  bảo  lãnh  số  018  ngày

18/08/2011 giữa BĐ_Ngân hàng và DNTN Hoa Hồng, BĐ_Ngân hàng có phát hành

chứng thư bảo lãnh số 741 ngày 18/08/2011 (có hiệu lực từ ngày 18/08/2011 đến ngày

18/02/2012) để bảo lãnh cho Chi Nhánh DNTN Hoa Hồng thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai theo Hợp đồng nhà phân phối số 041/GDĐN-KD.11 ngày 15/01/2011 với số tiền bảo lãnh tối đa là 2.000.000.000 đồng. Do hợp đồng bảo lãnh và chứng thư bảo lãnh này hết hạn nên các bên tiếp tục gia hạn bằng cách ký tiếp hợp đồng bảo lãnh  số  024  ngày 09/02/2012  và  BĐ_Ngân  hàng  phát  hành  thư  bảo  lãnh  số  138  ngày 09/02/2012 (có hiệu lực từ ngày 19/02/2012 đến ngày 19/8/2012) có nội dung bảo lãnh như cũ. Xét tại tờ tường trình ngày 29/11/2013 do ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng gửi đến Tòa án thì ông LQ_Nguyễn Văn Thao không có ý kiến bác bỏ tính pháp lý các hợp đồng bảo lãnh và thư bảo lãnh của BĐ_Ngân hàng. Căn cứ vào khoản 2 Điều 80 Bộ luật tố tụng tố tụng dân sự đã sửa đổi, bổ sung năm 2011 và căn cứ Điều 361, Điều 362 và Điều 363 Bộ luật dân sự và khoản 18 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng, Hội đồng xét xử khẳng  định  Hợp  đồng  bảo  lãnh  số  018  ngày  18/08/2011,  thư  bảo  lãnh  số  741  ngày 18/08/2011  và hợp  đồng bảo  lãnh số  024  ngày 09/02/2012,  thư  bảo  lãnh số  138  ngày 09/02/2012 có hiệu lực và có giá trị đối với các bên.

Do Hợp đồng bảo lãnh số 018 ngày 18/08/2011, thư bảo lãnh số 741 ngày 18/08/2011 hết hiệu lực và được các bên thỏa thuận thay thế bằng hợp đồng bảo lãnh số 024 ngày

09/02/2012, thư bảo lãnh số 138 ngày 09/02/2012. Xét thỏa thuận này là tự nguyện và phù hợp với quy định pháp luật nên được công nhận.

2.  Về  tính  pháp  lí  của  Hợp  đồng  nhà  phân  phối  số  041/GNĐN-KD.11  ngày 15/01/2011:

Xét tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và đại diện BĐ_Ngân hàng có lời khai cùng thừa nhận: NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và Chi nhánh DNTN Hoa Hồng có ký Hợp đồng nhà phân phối số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011 có nội dung như lời khai của đại diện NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai trình bày tại Tòa án. Tuy nhiên, tại Tờ trình ngày 29/11/2013 do ông LQ_Nguyễn Văn Thao ký tên gửi cho Tòa án thì ông LQ_Nguyễn Văn Thao xác định chữ ký của ông LQ_Nguyễn Văn Thao tại Hợp đồng nhà phân phối số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011 là giả mạo và xác định thực tế quan hệ giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng là quan hệ ký gửi hàng hóa. Hội đồng xét xử nhận thấy: Tại chứng cứ do ông LQ_Nguyễn Văn Thao nộp cho tòa án, cụ thể là Biên bản làm việc ngày 10/07/2012 giữa BĐ_Ngân hàng và ông LQ_Nguyễn Văn Thao (tài liệu đính kèm số 11 do ông LQ_Nguyễn Văn Thao gửi) có nội dung: “…Ý kiến của DNTN Hoa Hồng về nội dung điều khoản thanh toán trong hợp đồng: Căn cứ vào Mục 3.2 Điều III tại hợp đồng số 041/GNĐN-KD.11 về điều khoản thanh toán như sau: công nợ được thanh toán chậm sau 30 ngày kể từ ngày phát sinh đơn hàng mới…”. Như vậy, từ việc ông LQ_Nguyễn Văn Thao thừa nhận điều khoản trong hợp đồng số 041/GNĐN- KD.11 ngày 15/01/2011 thể hiện ông LQ_Nguyễn Văn Thao mặc nhiên thừa nhận tính pháp lý của hợp đồng số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011. Hơn nữa, tại các hợp đồng bảo lãnh và thư bảo lãnh được ký giữa BĐ_Ngân hàng và ông LQ_Nguyễn Văn Thao đều có nội dung bảo  lãnh  cho  hợp  đồng  số  041/GNĐN-KD.11  ngày  15/01/2011.  Tại  Tờ  trình  ngày

29/11/2013, ông LQ_Nguyễn Văn Thao thừa nhận tính pháp lý các thư bảo lãnh thanh toán

do BĐ_Ngân hàng phát hành. Điều này một lần nữa khẳng định, ông LQ_Nguyễn Văn Thao

– chủ DNTN Hoa Hồng hoàn toàn biết rõ và tự nguyện tham gia giao dịch, ký tên vào hợp đồng số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011. Như vậy, Hợp đồng số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011 giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và chi nhánh DNTN Hoa Hồng có giá trị pháp lý. Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 56-11-000334 do  Sở  kế  hoạch  đầu  tư  Tỉnh  KG  cấp  lần  đầu  ngày 12/11/2003,  thay  đổi  lần  02  ngày 30/06/2004 thì Chi nhánh DNTN Hoa Hồng là đơn vị trực thuộc DNTN Hoa Hồng do ông LQ_Nguyễn Văn Thao làm chủ doanh nghiệp nên ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của Chi nhánh DNTN Hoa Hồng.

3. Về công nợ giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và ông LQ_Nguyễn Văn Thao –

chủ DNTN Hoa Hồng:

Tại phiên tòa sơ thẩm, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai căn cứ vào Hợp đồng nhà phân phối số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011, 88 hóa đơn bán hàng, biên bản xác nhận nợ ngày 31/12/2011 giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và ông Nguyễn Văn Đoàn đại diện DNTN Hoa Hồng ký tên và có đóng dấu doanh nghiệp để xác định tính đến ngày 31/12/2011  thì  DNTN  Nguyễn  Hồng  còn  nợ  NĐ_Cty  Gạch  Ngói  Hoa Mai số  tiền 1.944.432.572 đồng. Sau này, DNTN Hoa Hồng đã bán 01 lô hàng cho Cty Giang Mê Công và Cty Giang Mê Công đã thanh toán tiền mua hàng cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai số tiền là 45.690.000 đồng. Như vậy, DNTN Hoa Hồng còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai:

- Tiền hàng: 1.944.432.572 đồng - 45.690.000 đồng = 1.898.742.572 đồng.

- Tiền lãi (tính từ ngày 16/01/2012 đến ngày 03/02/2015): 1.898.742.572 đồng  x  36

tháng x  0,75%/tháng  =  512.660.494 đồng.

Tổng cộng: 2.411.403.066 đồng.

Về phía BĐ_Ngân hàng không đồng ý và đề nghị giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng phải xác định lại công nợ để làm cơ sở cho BĐ_Ngân hàng thực hiện bảo lãnh.

Tại trang 02 Tờ tường trình ngày 29/11/2013 gửi cho Tòa án, ông LQ_Nguyễn Văn Thao trình bày: “…Sau khi ký hợp đồng số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/08/2011, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai đã giao hàng đến kho chi nhánh Phú Quốc của DNTN Hoa Hồng nhiều lần, tổng giá trị là 1.944.438.555 đồng…”. Tại trang 04 Tờ trình ngày 29/11/2013 gửi cho tòa án, ông LQ_Nguyễn Văn Thao trình bày: “…Ngày 07/07/2012 NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai có văn thư số 553/CV-GNĐN gửi Chủ DNTN Hoa Hồng (đính kèm số 10) để yêu cầu thanh toán tiền mua hàng 1.944.438.555 đồng (thực chất đây là hàng ký gửi tồn kho theo biên bản kiểm kê ngày 07/02/2012)…”. Hội đồng xét xử xét thấy: Căn cứ vào lời khai của ông LQ_Nguyễn Văn Thao thì tính đến thời điểm ngày 07/02/2012, DNTN Hoa Hồng còn giữ hàng của NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai với trị giá tương đương số tiền 1.944.438.555 đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai căn cứ vào biên bản xác nhận công nợ ngày 31/12/2011 và 88 hóa đơn bán hàng để xác định tính đến ngày 31/12/2011 thì DNTN Hoa Hồng còn nợ số tiền là 1.944.432.572 đồng. Như vậy giữa hai bên không thống nhất về vấn đề xác định công nợ. Tuy nhiên, xét thấy, trước khi khởi kiện tại Tòa án, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và BĐ_Ngân hàng đã nhiều lần yêu cầu ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng tiến hành đối chiếu công nợ nhưng ông LQ_Nguyễn Văn Thao bỏ về, không thiện chí hợp tác. Như vậy, việc không đối chiếu được công nợ là lỗi chủ quan của ông LQ_Nguyễn Văn Thao. Trong trường hợp này, cần sử dụng biên bản xác nhận công nợ ngày 31/12/2011 và 88 hóa đơn bán hàng là chứng cứ để xác định công nợ giữa hai bên nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các bên. Bởi dù hai bên chưa thật sự thống nhất công nợ nhưng thực tế số liệu chêch lệch là không lớn (1.944.438.555 đồng - 1.944.432.572 đồng = 5.983 đồng). NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai chỉ căn cứ vào số liệu nhỏ nhất, có lợi cho DNTN Hoa Hồng. Mặt khác, trong suốt quá trình giải quyết vụ án, ông LQ_Nguyễn Văn Thao và BĐ_Ngân hàng không có ý kiến phản bác biên bản xác nhận công nợ ngày 31/12/2011 và 88 hóa đơn bán hàng nên căn cứ vào khoản 2 Điều 80 Bộ luật tố tụng dân sự đã sửa đổi, bổ sung năm 2011, Hội đồng xét xử xác định: tính đến ngày 31/12/2011 thì DNTN Hoa Hồng còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai số tiền là 1.944.432.572 đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai xác nhận sau khi kiểm tra hàng hóa thì DNTN Hoa Hồng đã thanh toán được một số tiền 45.690.000 đồng bằng cách cấn trừ vào số tiền bán hàng cho Cty Giang Mê Công. Xét việc NĐ_Cty Gạch Ngói  Hoa Mai có lời khai như trên là phù hợp với chứng cứ trong hồ sơ vụ án: Bảng kê chi tiết nhận hàng giữa Cty Giang Mê Công và NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai, Ủy nhiệm chi ngày 27/08/2012, Giấy đề nghị trả tiền ngày 03/08/2012. Bản thân ông LQ_Nguyễn Văn Thao và BĐ_Ngân hàng cũng không có ý kiến phản bác các chứng cứ này. Từ các phân tích trên, Hội đồng xét xử đủ cơ sở để khẳng định: hiện ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai số tiền mua hàng còn thiếu theo Hợp đồng nhà phân phối số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011 là: 1.944.432.572 đồng - 45.690.000 đồng = 1.898.742.572 đồng.

Theo thỏa thuận giữa các bên tại hợp đồng số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011 thì ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng còn chịu lãi suất chậm trả và lãi phạt vi phạm trong trường hợp chậm thanh toán. Tuy nhiên, xét thấy tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai chỉ yêu cầu ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng chịu tiền lãi theo lãi suất cơ bản và miễn phạt vi phạm cho ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng. Xét việc này là tự nguyện, không trái luật, có lợi cho ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng nên được chấp nhận. Như vậy, ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai:

- Tiền hàng: 1.898.742.572 đồng.

- Tiền lãi (tính từ ngày 16/01/2012 đến ngày 03/02/2015): 1.898.742.572 đồng  x  36 tháng x  0,75%/tháng  =  512.660.494 đồng.

Tổng cộng: 2.411.403.066 đồng.

Tại Tờ tường trình ngày 29/11/2013, ông LQ_Nguyễn Văn Thao xác định số hàng tồn kho là hàng ký gửi nên DNTN Hoa Hồng không có nghĩa vụ thanh toán số nợ trên cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai. Xét ngoài lời khai trên thì ông LQ_Nguyễn Văn Thao không nộp được chứng cứ để chứng minh nên không được chấp nhận. Căn cứ vào Hợp đồng nhà phân phối số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011 có quy định sau khi nhận hàng thì DNTN Hoa Hồng có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai theo đúng điều khoản thanh toán quy định tại hợp đồng. Như vậy cần xác định quan hệ giữa NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai và DNTN Hoa Hồng là quan hệ mua bán hàng hóa nên ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai theo đúng thỏa thuận và đúng quy định tại Điều 24, Điều 50 Luật thương mại.

Về việc ông LQ_Nguyễn Văn Thao cho rằng: nhân viên NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai là ông Trần Thành Long đã nhận lại 30% hàng tồn kho và bán lại cho DNTN Hoa Hồng do ông Đoàn Nguyên Hậu đại diện 70% hàng tồn kho với số tiền là 500 triệu đồng nên DNTN Hoa Hồng hiện không còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai. Hội đồng xét xử xét thấy: ngoài lời khai thì ông LQ_Nguyễn Văn Thao chỉ xuất trình chứng cứ bản photo, bản thân chứng cứ do ông LQ_Nguyễn Văn Thao nộp lại có sự mâu thuẫn như đã phân tích, Tòa án đã nhiều lần yêu cầu ông LQ_Nguyễn Văn Thao giao nộp bản chính chứng cứ và triệu tập người làm chứng theo đúng quy định pháp luật nhưng đến nay ông LQ_Nguyễn Văn Thao không thực hiện. Ngoài ra, NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai lại không thừa nhận toàn bộ lời khai của ông LQ_Nguyễn Văn Thao và xác nhận ông Trần Thành Long không phải là  nhân viên của NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai. Về việc này, Tòa án đã xác minh tại cơ quan quản lí lao động Tỉnh ĐN. Kết quả trả lời xác minh xác định ông Trần Thành Longkhông phải là nhân viên của NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai. Như vậy, lời khai và yêu cầu trên của ông LQ_Nguyễn Văn Thao là mâu thuẫn và không có cơ sở nên không được chấp nhận.

4. Về nghĩa vụ thực hiện bảo lãnh:

Như đã phân tích, Hợp đồng bảo lãnh số 024 ngày 09/02/2012 và thư bảo lãnh số 138 ngày 09/02/2012 có giá trị pháp lí nên các bên có nghĩa vụ thi hành.

Xét ông LQ_Nguyễn Văn Thao – chủ DNTN Hoa Hồng còn nợ NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai tổng cộng là 2.411.403.066 đồng. Số nợ trên đã quá hạn thanh toán theo cam kết hạn chót thanh toán là ngày 15/01/2012.

Tại thư bảo lãnh ngày 09/02/2012 của BĐ_Ngân hàng có quy định về điều kiện bảo lãnh như sau: “Không thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến hạn như đã nêu trong hợp đồng – Thực hiện không đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến hạn như đã nêu trong hợp đồng”.

Như vậy, do ông LQ_Nguyễn Văn Thao – Chủ DNTN Hoa Hồng không thực hiện trả nợ nên BĐ_Ngân hàng phải có nghĩa vụ thực hiện bảo lãnh theo đúng cam kết tại thư bảo lãnh số 138 ngày 09/02/2012.

Xét việc NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai yêu cầu BĐ_Ngân hàng thanh toán cho NĐ_Cty Gạch Ngói Hoa Mai số tiền 2.000.000.000 đồng là phù hợp với quy định pháp luật và thỏa thuận giữa các bên nên được chấp nhận. BĐ_Ngân hàng có nghĩa vụ thực hiện ngay khi án có hiệu lực pháp luật, trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ thì BĐ_Ngân hàng còn chịu tiền lãi theo quy định tại Điều 306 Luật thương mại.

5. Do BĐ_Ngân hàng và ông LQ_Nguyễn Văn Thao - chủ DNTN Hoa Hồng không có yêu cầu Tòa án giải quyết Hợp đồng bảo lãnh số 024 ngày 09/02/2012 trong cùng vụ án nên Hội đồng xét xử không xét. BĐ_Ngân hàng sẽ được quyền khởi kiện DNTN Hoa Hồng bằng một vụ kiện khác khi các bên có tranh chấp liên quan đến Hợp đồng bảo lãnh số 024 ngày 09/02/2012.

6. Như đã phân tích, xét yêu cầu của BĐ_Ngân hàng, ông LQ_Nguyễn Văn Thao -

chủ DNTN Hoa Hồng là không có cơ sở nên không được chấp nhận.

7. Về án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm: Căn cứ vào khoản 1 Điều 131 của Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 27 của Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án, thì BĐ_Ngân hàng phải nộp án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm là 72.000.000 đồng.

Vì các lẽ trên;

 

QUYẾT ĐỊNH

- Áp dụng điểm m khoản 1 Điều 29; điểm b khoản 1 Điều 33; điểm a khoản 1 Điều

35; khoản 1 Điều 131; điểm b khoản 2 Điều 199; khoản 3 Điều 202; khoản 1 Điều 245 của

Bộ luật tố tụng dân sự đã sửa đổi, bổ sung năm 2011;

- Áp dụng khoản 18 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng;

- Áp dụng Điều 24, Điều 50, Điều 306 của Luật thương mại;

- Áp dụng Điều 361, Điều 362, Điều 363 và Điều 367 Bộ luật dân sự;

- Áp dụng Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án;

- Áp dụng Luật thi hành án dân sự.

1. Chấp nhận yêu cầu của NĐ_Công ty cổ phần gạch ngói Hoa Mai.

Buộc BĐ_Ngân hàng TMCP SGTT phải thanh toán cho NĐ_Công ty cổ phần gạch ngói Hoa Mai số tiền 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) theo Thư bảo lãnh thanh toán số 138 ngày 09/02/2012. Thực hiện ngay khi án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày NĐ_Công ty cổ phần gạch ngói Hoa Mai có đơn yêu cầu thi hành án, nếu BĐ_Ngân hàng TMCP SGTT chậm thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì BĐ_Ngân hàng TMCP SGTT còn phải chịu tiền lãi trên số tiền chậm trả theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

2. Án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm:

- BĐ_Ngân hàng TMCP SGTT phải nộp án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm là

72.000.000 đồng.

- Hoàn trả lại cho NĐ_Công ty cổ phần gạch ngói Hoa Mai số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 36.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số AC/2011/06665 ngày 07/10/2013 của Chi cục thi hành án dân sự Quận X.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

 

3. Quyền kháng cáo bản án:

- NĐ_Công ty cổ phần gạch ngói Hoa Mai, BĐ_Ngân hàng TMCP SGTT có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

- Ông LQ_Nguyễn Văn Thao - chủ DNTN Hoa Hồng có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án.

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN X

THÀNH PHỐ HCM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 11/TB-TA

Ngày: 02/06/2015

THÔNG BÁO

SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN

Căn cứ vào Điều 240 của bộ luật Tố tụng dân sự (đã sửa đổi bổ sung năm 2011);

Xét thấy Bản án sơ thẩm số 05/KDTM-ST ngày 02/4/2015 của Tòa án nhân dân Quận

X, Thành phố HCM có những sai sót, nhầm lẫn cần được sửa chữa, bổ sung như sau:

1. Về nội dung tại dòng 24 từ trên xuống trang 7 của bản án sơ thẩm nêu trên đã ghi

“88 hóa đơn bán hàng”

Nay được sửa chữa như sau: “91 hóa đơn bán hàng”.

2. Về nội dung tại các dòng 9, 17, 23 từ trên xuống trang 8 của bản án sơ thẩm nêu trên đã ghi “88 hóa đơn bán hàng”.

Nay cùng được sửa chữa như sau: “91 hóa đơn bán hàng”.

3. Những phần khác vẫn được giữ nguyên theo nội dung của Bản án.

2. Về nội dung tại các dòng 9, 17, 23 từ trên xuống trang 8 của bản án sơ thẩm nêu trên đã ghi “88 hóa đơn bán hàng”.

Nay cùng được sửa chữa như sau: “91 hóa đơn bán hàng”.

3. Những phần khác vẫn được giữ nguyên theo nội dung của Bản án.

 

 

 

Tên bản án

Bản án số 13/KDTM-ST Tranh chấp yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Số hiệu 13/KDTM-ST Ngày xét xử 02/04/2015
Bình luận án

Tiếng Việt

English