TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 60/2007/KDTM-ST

Ngày: 08/05/2007

v/v:  Tranh chấp hợp đồng vay vốn kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                         

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM:  

1. Ông Ngọ Duy Tuấn- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

2. Bà Vũ Mộng Huyền - Hội thẩm nhân dân

3. Bà Cao Tuyết Vân - Hội thẩm nhân dân

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phạm Tuệ Ngân- CBTA.

Ngày 8 tháng 5 năm 2007, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, theo “ Quyết định đưa vụ án ra xét xử” số 02 ngày 23 tháng 4 năm 2007, mở phiên toà công khai xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay vốn kinh doanh”, giữa :

NGUYÊN ĐƠN : 
Bà Nguyễn Thị Hoà, sinh năm 1924

Địa chỉ : 341 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Do ông Duy An đại diện theo Ủy quyền ngày 23.11.2006

BỊ ĐƠN : 
Công ty CBTHSXK-Việt Mỹ

Địa chỉ: 289 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM

Do ông Nguyễn Trung Thành giám đốc đại diện;

NGỪỜI CÓ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ LIÊN QUAN: 

Ông Trương Vô Kỵ, sinh năm 1950

Địa chỉ: 815/1 lầu 2, Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, Tp.HCM

NHẬN THẤY

Nguyên đơn –Bà Phạm Thái Hòa trình bày yêu cầu và cung cấp các chứng cứ sau:

Ngày 15 tháng 9 năm 1997, bà Hòa ký với Cty CBTHSXK- Việt Mỹ, hai hợp đồng cùng không số, cùng do ông Trương Vô Kỵ nguyên giám đốc đại diện ký, cho Công ty vay 20.000 USD/1hợp đồng, lãi suất 2,5%/ tháng, thời hạn 6 thaùng và 12 tháng. Bà Hòa đã giao 40.000USD cho ông Kỵ nhận.

Ngày 14.3.1998, hai bên thống nhất số tiền vay là 38.000 USD, bị đơn đã trả được 2.000 USD.

Năm 2000, bị đơn trả được 3.353USD nên vốn gốc chỉ còn là 34.647 USD.

Nay bà Hòa kiện Cty CBTHSXK- Việt Mỹ; yêu cầu Cty CBTHSXK- Việt Mỹ phải trả cho bà Hòa các khỏan tiền sau:

- Vốn gốc là 34.647 USD tương đương 557.123.760 đồng ( là giá trị do bà Hoa quy ra tiền đồng ):

- Lãi là 733.354.928 đồng (được bà Hòa tính theo hai giai đọan gồm giai ñoaïn 1 laø 252.000.000 đồng; và giai ñoaïn 2 theo mức lãi suất 1,2%/tháng là 481.354.928 đồng).

Tổng cộng tính tròn hai khỏan là: 1.290.000.000 đồng.

Bà Hoa nộp cho Tòa án hai bản photo “ HỢP ĐỒNG VAY VỐN ĐỂ SẢN XUẤT KINH DOANH” ngày 15.9.1997 để làm chứng cứ; ngòai ra không yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ gì khác; bổ xung yêu cầu: Cty CBTHSXK- Việt Mỹ và ông Trương Vô Kỵ cùng phải chịu trách nhiệm trả cho bà Hòa số tiền trên.

Bị đơn – Cty CBTHSXK- Việt Mỹ do ông Nguyễn Trung Thành Giám đốc đại diện trình bày yêu cầu và cung cấp các chứng cứ sau:

Hai hợp đồng vay vốn để sản xuất kinh doanh, bà Hòa ký với ông Trương Vô Kỵ ( nguyên giám đốc Cty CBTHSXK- Việt Mỹ) đều là không ghi số, không đúng mẫu biểu sử dụng của công ty;

Việc thưc hiện, bà Hòa giao tiền USD cho ông Kỵ không có biên lai ký nhận của Kế tóan trưởng hay Thủ quỹ của Cty CBTHSXK- Việt Mỹ;

Cty CBTHSXK- Việt Mỹ không có lưu hợp đồng, hoặc các chứng tư liên quan trong hồ sơ tại Phòng tài vụ kê tóan của Cty CBTHSXK- Việt Mỹ. Ông Trương Vô Kỵ không báo việc ký kết, thực hiện hợp đồng với bà Hòa trong họat động sản xuất kinh doanh của Cty CBTHSXK- Việt Mỹ. Cty CBTHSXK- Việt Mỹ cho rằng yêu cầu khởi kiện của bà Hòa đối với Cty CBTHSXK- Việt Mỹ là không có cơ sở. Nên Cty CBTHSXK- Việt Mỹ không có trách nhiệm trả các khỏan tiền trên cho bà Hòa.

Cty CBTHSXK- Việt Mỹ nộp cho tòa án bản giải trình việc nợ bà Hòa của ông Trương Vô Kỵ ngày 9.3.2007. Ngòai ra không yêu cầu Tòa án xác minh thu thập chứng cứ nào khác.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Ông Trương Vô Kỵ nguyên là giám đốc Cty CBTHSXK- Việt Mỹ từ năm 1995 đến tháng 1 năm 2005 có Bản giải trình ngày 9.3.2007, và buổi hòa giải ngày 7.3.2007 tại Tòa án, tại phiên tòa sơ thẩm trình bày như sau:

Ngày 15.9.1997, có ký hợp đồng vay vốn với bà Hòa như trên, và đã nhận đủ 40.000 USD và đã trả các khỏan tiền như bà Hòa trình bày ở trên.

Việc ông Kỵ vay vốn theo hai hợp đồng với bà Hòa ngày 15.9.1997 là khỏan vay cá nhân, dùng cho mục đích cá nhân, ông sẽ chịu trách nhiệm với bà Hòa không liên quan đến Công ty Việt Mỹ.

-Sau khi thẩm tra các yêu cầu của đương sự và xem xét chứng cứ tại phiên tòa;

-Sau khi HĐXX thảo luận và nghị án

XÉT THẤY

Về tố tụng

Đơn khởi kiện của Bà Phạm Thái Hòa kiện Cty CBTHSXK- Việt Mỹ, ghi ngày 20.12.2006 và dấu nhận đơn của Tòa án ghi ngày 20.12.2006, nên yêu cầu khởi kiện của bà Hòa còn thời hiệu khởi kiện.

Bà Hòa kiện Cty CBTHSXK- Việt Mỹ tranh chấp hai “Hợp đồng vay vốn kinh doanh” nên quan hệ pháp luật tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa kinh tế Tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh.

Về Nội dung

Xét hình thức, nội dung hai “Hợp đồng vay vốn để kinh doanh” cùng ký ngày 15.9.1997 giữa một bên A là bà Phạm Thái Hòa địa chỉ 35 Nguyễn An Ninh quận 1, một bên B là Ông Trương Vô Kỵ giám đốc Công ty chế biến Thủy Sản Xuất Khẩu Việt Mỹ địa chỉ 57 Nguyễn Thi. Như vậy, chủ thể tham gia giao dich bên B là ông Trương Vô Kỵ ( ông Kỵ là Giám đốc Cty CBTHSXK- Việt Mỹ), mà không phải là Cty CBTHSXK- Việt Mỹ do ông Trương Vô Kỵ giám đốc đại diện như bà Hoa xác định.

Xét việc thực hiện hợp đồng, bà Hòa giao tiền, nhận tiền trực tiếp với ông Kỵ; không chứng minh được có liên quan đến họat động tài chính kế tóan của Cty CBTHSXK- Việt Mỹ. Không có căn cứ để xác định là bà Hòa đã nộp số tiền trên cho Cty CBTHSXK- Việt Mỹ. Mặt khác Cty CBTHSXK- Việt Mỹ, ông Trương Vô Kỵ cũng khai nhận quan hệ vay vốn theo hai hợp đồng này là cá nhân ông Kỵ với bà Hòa, không liên quan đến Cty CBTHSXK- Việt Mỹ.

Với các chứng cứ do bà Hòa xuất trình, và trình bày như trên của các đương sự Bà Hòa kiện Cty CBTHSXK- Việt Mỹ yêu cầu phải trả các khỏan tiền sau:

- Vốn gốc là 34.647 USD tương đương 557.123.760 đồng ( là giá trị do bà Hòa quy ra tiền đồng );

- Lãi là 733.354.928 đồng (được bà Hòa tính theo hai giai đọan gồm giai ñoaïn 1 là 252.000.000 đồng; và giai ñoaïn 2 theo mức lãi suất 1,2%/tháng là 481.354.928 đồng).

Tổng cộng tính tròn hai khỏan là: 1.290.000.000 đồng.

Là không có căn cứ. HĐXX bác yêu cầu của bà Hòa.

Bà Hòa còn bổ xung yêu cầu khởi kiện, yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Trương Vô Kỵ phải trả cho bà Hòa các khỏan tiền trên trong cùng vụ án này.

Hội đồng xét xử nhận thấy, quan hệ pháp luật mà Bà Hòa với ông Kỵ trong giao dịch trên là một quan hệ khác, độc lập với quan hê giữa bà Hòa với Cty CBTHSXK- Việt Mỹ . Trong quan heä này có dấu hiệu ông Kỵ lợi dụng danh nghĩa là giám đốc Cty CBTHSXK- Việt Mỹ, và đóng dấu Công ty trên hợp đồng, để vay số tiền trên của bà Hòa, thực sự không có mục đích dùng vào việc kinh doanh của Cty CBTHSXK- Việt Mỹ, nên không còn là quan hê kinh doanh thương mại nữa. Do vậy Hội đồng xét xử không xét trong vụ án dân sự kinh doanh thương mại này. Bà Hòa có thể khiếu nại, tố cáo hành vi trên của ông Kỵ tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo tố tụng hình sự; hoặc kịên ông Kỵ tới Tòa án giải quyết theo thủ tục vụ án dân sự khác.

Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm, bà Hòa không được Tòa án chấp nhận yêu cầu, nên phải nộp là :

(28.000.000 + 0,1 % x 290.000.000) đồng = 28.290.000 đồng

- Căn cứ nhận định trên

QUYẾT ĐỊNH

- Áp dụng Điều 29, Điều 243, 245 Bộ Luật tố tụng dân sự - năm 2004;

- Áp dụng khỏan 2 Điều 7, Điều 11 - Nghị Định số: 70/CP, ngày 12/6/1997 của Chính Phủ qui định về lệ phí, án phí tòa án

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thái Hòa là buộc Công ty Chế Biến Thuỷ Hải Sản Xuất Khẩu Việt Mỹ phải trả 1.290.000.000 đồng.

Án phí dân sự sơ thẩm bà Phạm Thái Hòa phải nộp là 28.290.000 đồng. Bà Hòa được trừ tạm ứng án phí đã nộp theo phiếu thu số 04028, ngày 17.1.2007 là 14.145.239 đồng, nên còn phải nộp là 14.145.000 đồng chẵn.

Các đượng sự được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

 

Tên bản án

Bản án số 60/2007/KDTM-ST Tranh chấp hợp đồng vay vốn kinh doanh

Số hiệu Ngày xét xử
Bình luận án

Tiếng Việt

English