Tranh chấp về thẩm quyền người đại diện theo pháp luật