Trân trọng cảm ơn người dùng đã đóng góp vào hệ thống tài liệu mở. Chúng tôi cam kết sử dụng những tài liệu của các bạn cho mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ cộng đồng và tuyệt đối không thương mại hóa hệ thống tài liệu đã được đóng góp.

Many thanks for sharing your valuable materials to our open system. We commit to use your countributed materials for the purposes of learning, doing researches, serving the community and stricly not for any commercial purpose.

CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH KÈM ĐÁP ÁN MÔN LUẬT HIẾN PHÁP 

CÂU 1.Nguồn của luật Hiến Pháp chỉ bao gồm các bản Hiến Pháp Việt Nam?

Nhận định Sai.
Vì nguồn của luật Hiến Pháp ko chỉ có các bản Hiến pháp mà còn cả các bộ luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

CÂU 2. Hiến Pháp ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước?

Nhận định SAI
Vì ko phải nhà nước nào ra đời cũng có Hiến Pháp ( vd: nhà nước chiếm hữu nô lệ, phong kiến,…)

CÂU 3. Ở nước ta hiện nay, nhân dân chỉ thực hiện quyền lực nhà nước gián tiếp qua Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân các cấp?

Nhận định SAI,
Vì công dân ko chỉ thực hiện quyền lực nn thông qua Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân các cấp mà còn có quyền trực tiếp bầu cử, biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý.(Đ53-Hiến pháp)

CÂU 4.Các tổ chức là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam hiện nay đều được Hiến pháp và Pháp Luật thừa nhận là các tổ chức Chính Trị -Xã Hội và là “cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân?

Nhận định SAI
Vì thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam gồm các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tỏ chức chính trị-xã hội và các cá nhân tiêu biểu… (Đ9. Hiến pháp)

CÂU 5.Các bản Hiến Pháp việt nam đều ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng Công Sản Việt Nam ?

Nhận định SAI
Vì theo Hiến Pháp 1946 ko ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng.

 CÂU 6.Trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay, nhà nước giữ cai trò là lực lượng lãnh đạo?

Nhận định SAI
Vì Đảng lãnh đạo, nhà nc là trung tâm của hệ thống chính trị thực hiện quyền lực nhà nước.

CÂU 7.Quyền con người và quyền công dân là hai phạm trù hoàn toàn đồng nhất với nhau?

Nhận định SAI
Vì 2 khái niệm này có nét tương đồng chứ ko đồng nhất! quyền con người bao hàm rộng hơn, mang tính chất toàn cầu, toàn nhân loại còn quyền công dân chỉ trong pham vi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhất định.

CÂU 8. Theo quy định của Hiến pháp thì quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và Pháp Luật quy định?

->Nhận định SAI vì …do Hiến Pháp và Luật quy định (đ51 HIẾN PHÁP)

CÂU 9. Hiến Pháp 1980 ko thừa nhận quyền sở hữu tư nhân?

Nhận định ĐÚNG.(Đ18 hiến pháp80)

CÂU 10. Theo quy định của Hiến pháp lao động là quyền của công dân?

Nhận định SAI , vì lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân (Đ58 Hiến pháp)

CÂU 11.. Theo quy định của Hiến pháp học tập là quyền của công dân?

Nhận định SAI , vì học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân (đ60)

CÂU 12.Hiến Pháp hiện hành quy định sự bao cấp của Nhà nước đối với học phí và viện phí?

Nhận định SAI , Hiến pháp ko còn bao cấp mà chỉ thực hiện 1 số chế độ miễn giảm.

CÂU 13.Hiến Pháp hiện hành quy định sự bao cấp của Nhà Nước đối với việc làm và nhà ở?

Nhận định SAI, Hiến pháp ko còn bao cấp mà chỉ thực hiện 1 số chế độ hỗ trợ, tạo điều kiện cho công dân có nhà ở

CÂU 14.Các bản Hiến Pháp trong lịch sử lập hiến Việt Nam đều quy định Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến?

Nhận định SAI , vì chỉ có Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992(sửa đổi bổ sung 2001) quy định về điều này.

CÂU 15.Theo quy định của Pháp luật hiện hành, ứng cử viên trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội có quyền tổ chức vận động tranh cử?

Nhận định SAI vì các ứng cử viên chỉ có quyền vận động bầu cử (Đ52 luật bầu cử)

CÂU 16.Theo quy định của Hiến pháp. Cử tri ko thể thực hiện quyền bở phiếu tại nơi đăng kí tạm trú của họ.?

Nhận định  SAI, vì theo điều 22 luật bầu cử thì cử tri có thể đc bầu cử ở đơn vị nơi tạm trú của mình.

CÂU 17.Theo quy định của Pháp luật hiện hành, mọi khiếu nại trong hoạt động bầu cử đều do cơ quan hành chính giải quyết?

Nhận định  SAI vì theo điều 78 luật bầu cử thì “mọi khiếu nại phải đc gửi đến hội đồng bầu cử, và hội đồng bầu cử có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đc khiếu nại”

CÂU 18. Theo quy định của Pháp luật hiện hành, trong cuộc bầu cử lần đầu nếu số người trúng cử ko đủ so với quy định thì tiến hành bầu bổ sung đại biểu.?

Nhận định ĐÚNG, theo điều 71 luật bầu cử.

CÂU 19. Theo quy định của Pháp luật hiện hành Quôc hội chỉ thực hiện giám sát tối cao đối với các cơ quan Nhà Nước ở trung ương?

Nhận định SAI vì theo điều 83 Hiến pháp thì “Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt đọng của bộ máy nhà nước”

CÂU 20.. Theo quy định của Pháp luật hiện hành, chỉ Đại biểu quốc hội mới có quyền trình dự án luật trước Quốc hội?

Nhận định SAI vì có nhiều cá nhân,cơ quan đc trình dự án luật trước Quốc Hội (vd: Chủ Tịch Nước,Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội, Chính Phủ, ToànAn Nhân Dân Tối Cao, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao,Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc Hội)

CÂU 21. Theo quy định của Pháp luật hiện hành, một cá nhân ko đc quá bán số phiếu tín nhiệm của QH thì đương nhiên bị bãi nhiệm hoặc cách chức?

Nhận định SAI vì sau khi bỏ phiếu tín nhiệm người bị bỏ phiếu ko đc quá 50% số phiếu tín nhiệm thì chủ thể để nghị bầu chức danh đó phải đứng ra đề nghị Quôc hội miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm chức danh đó. Chủ thể nào đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm chức danh đó phải đứng ra đề nghị Quốc Hội miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức chức danh đó.

CÂU 22. . Theo quy định của Pháp luật hiện hành,Quốc hội có quyền hủy bỏ văn bản quy phạm Pháp luật của chính phủ trái với Hiến Pháp, Luật, Pháp lệnh.?

Nhận định  SAI. Vì Quốc Hội bãi bỏ các văn bản trái với Hiến Pháp, luật và nghị quyết của Quốc Hội (khoản 9 điều 84 Hiến pháp)

CÂU 23.. Theo quy định của Pháp luật hiện hành, Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội có quyền bãi bỏ các Văn bản quy phạm pháp luật của Hôi đồng dân tộc và các văn bản của Quốc hội trái với pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội?

Nhận định SAI vì Hiến pháp không quy định Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội có quyền này.

CÂU 24. Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội là cơ quan chuyên môn của Quốc hội?

Nhận định SAI, vì Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội là cơ quan thường trực của Quốc hội. ( Điều 90)

CÂU 25.. Theo quy định của Pháp luật hiện hành, trong thời gian Quốc hội không họp, thủ tướng có quyền đề nghị Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc cách chức đối với phó thủ tướng, bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ?

Nhận định SAI vì theo luật tổ chức Chính Phủ 2001 thì trong thời gian Quốc hội  ko họp thủ tướng Chính phủ được đề nghị chủ tịch nước tạm đình chỉ công tác của phó thủ tướng, bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các thành viên khác của UBND cấp tỉnh.

CÂU 26.. Theo quy định của Pháp Luật hiện hành, Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội chỉ đc quyền đình chỉ thi hành. Không được quyền bãi bỏ các văn bản trái Pháp luật của chính phủ?

Nhận định này Đúng. Vì văn bản trái pháp luât thì chỉ Quốc hội mới có quyền bãi bỏ.

CÂU 27. . Theo quy định của Pháp luật hiện hành, tất cả các nghị quyết của Quốc hội phải được qua nửa tổng số Đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành?

Nhận định SAI vì trong trường hợp bãi nhiệm ĐB,rút ngắn hay kéo dài nhiệm kì Quốc hội, hoặc sửa đổi Hiến pháp phải đc ít nhất 2/3 tổng số ĐB biểu quyết tán thành. (Điều 88- Hiến pháp)

CÂU 28.Theo quy định của Pháp luật hiện hành, nếu Đại Biểu Quốc Hội bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì đương nhiên mất quyền Đại Biểu?

Nhận định SAI vì chỉ khi tòa án có bản án chính thức có hiệu lực thì đại biểu đó mới bị mất quyền Đại biểu quốc hội.

CÂU 29.Theo quy định của Pháp luật hiện hành, Chủ tịch nước phải công bố tất cả các pháp lệnh của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội chậm nhất 15 ngày kể từ ngày pháp lệnh này đc thông qua?

Nhận định SAI vì chủ tịch nước có quyền đề nghị Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội xem xét lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày pháp lệnh đc thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội thông qua mà Chủ tịch nước vẫn ko nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kì họp gần nhất. ( khoản 7 điều 103 Hiến pháp)

CÂU 30.Theo quy định của pháp luật hiện hành Chủ tịch nước có quyền phủ quyết các đạo luật do Quốc hội ban hành?

Nhận định SAI vì Hiến pháp1992 ko quy định Chủ tịch có quyền phủ quyết các đạo luật do Quốc hội ban hành.

CÂU 31.Theo quy định của Pháp luật hiện hành, Chủ tịch nước có quyền bổ nhiệm thẩm phán TAND các cấp?

Nhận định SAI vì theo khoản 8 điều 103, CTN chỉ đc bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức phó chánh án, thẩm phán TANDTC, phó viện trưởng,kiểm sát viên VKSNDTC.

CÂU 32.Theo quy định của Pháp luật hiện hành, thành viên của Chính phủ bao gồm: Thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ?

Nhận định SAI .điều 110 Hiến pháp quy định Chính phủ gồm: thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên khác.

CÂU 33.Theo quy định của Hiến pháp, thủ tướng Chính có quyền đình chỉ thi hành và bãi bỏ các văn bản trái Phái luật của HĐND cấp tỉnh?

Nhận định SAI vì thủ tướng chỉ có quyền đình chỉ, và đề nghị Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội bãi bỏ.( điều 114 khoản 5)

CÂU 34.Theo quy định của Pháp luật hiện hành, chính phủ do Quốc hồi bầu ra?

Nhận định SAI .Quôc Hội lập ra.

CÂU 35.Mọi quyết định của Chính phủ Theo quy định của Pháp luật đều phải đc quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành?

Nhận định SAI vì trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì theo quyết định thủ tướng đã biểu quyết (điều 35 luật tổ chức chính phủ)

CÂU 36.Theo quy định của pháp luật hiện hành, chính phủ hoạt động theo cơ chế thủ trưởng?

Nhận định SAI vì Chính Phủ hoạt động vừa theo cơ chế thủ trưởng vừa theo cơ chế tập thể quyết định.

CÂU 37.Theo quy định của pháp luật hiện hành, chính phủ chịu trách nhiệm trước Quôc Hội, Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội ,Chủ Tịch Nước ?

Nhận định SAI vì Chính Phủ chịu trách nhiệm trước Quốc Hội, và báo cáo công tác trước Quôc Hội, Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội ,Chủ Tịch Nước. (điều 109 Hiến pháp)

CÂU 38.Theo quy định của pháp luật hiện hành,các thành viên của thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phải làm việc chuyên trách?

Nhận định Đúng vì ko thể “vừa đá bóng vừa thổi còi” nên  thường trực HĐND phải chuyên trchs thì mới đảm bảo tính thống nhất, giám sát khách quan đc.

CÂU 39.Theo quy định của pháp luật hiện hành, thường trực HĐND có quyền bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp?

Nhận định SAI vì HĐND chỉ có quyền đình chỉ các văn bản của UBND trái pháp luật, nghị quyết của HĐND và các văn bản của cấp trên.

CÂU 40.Theo quy định của pháp luật hiện hành, tất cả các nghị quyết của HĐND phải có quá nửa tổng số ĐBHĐND biểu quyết tán thành?

Nhận định SAI vì trong trường hợp bãi nhiệm ĐBHĐND thì phải có ít nhất 2/3 tổng số ĐB biểu quyết tán thành.

CÂU 41.Theo quy định của pháp luật hiện hành, HĐND có quyền bỏ phiếu tín nhiệm đối với chánh án TAND và viện trưởng VKSND cùng cấp?

Nhận định SAI vì 2 chức danh này ko do Hội Đồng Nhân Dân bầu hoặc phê chuẩn nên ko đc quyền bỏ phiếu tín nhiệm.

CÂU 42,Theo quy định của pháp luật hiện hành, Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân chỉ được quyền chất vấn những người do Hội Đồng Nhân Dân bầu?

Nhận định SAI vì ĐBHĐND có quyền chất vấn giám đốc công an, toà án,Kiểm sát nhân dân cùng cấp.

CÂU 43.Theo quy định của pháp luật hiện hành, chủ tịch UBND nhất thiết phải là đại biểu Hội Đồng Nhân Dân cùng cấp?

Nhận định ĐÚNG

CÂU 44.Theo quy định của pháp luật hiện hành, Chủ tịch uỷ ban nhân dân (CTUBND) có quyền đình chỉ thi hành và bãi bỏ các văn bản trái Pháp luật của Hội đồng nhân dân Cấp dưới trực tiếp?

Nhận định SAI. Vì CTUBND chỉ có Quyền đình chỉ  và đồng thời đề nghị HĐND Cấp trên(UBTVQH đối với cấp tỉnh) bãi bỏ.

CÂU 45.Theo quy định của pháp luật hiện hành,thành viên của UBND gồm CTUBND,PCTUBND và thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp?

Nhận định SAI vì thành viên HĐND gồm: CTUBND, PCTUBND, UVUBND (điều 119- luật tổ chức HĐND VÀ UBND)

CÂU 46.Theo quy định của pháp luật hiện hành, bộ tư pháp quản lí tòa án nhân dân đia phương về mặt tổ chức?

Nhận định SAI vì sau năm 2002 thì TAND địa phương chịu sự quản lí của TANDTC về mọi mặt ->tránh tình trạng hành chính hóa

CÂU 47.Theo quy định của pháp luật hiện hành, VKSND có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát chung?

Nhận định SAI. Vì sau nghị quyết 51/2001 thì VKSND chỉ còn chức năng công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp (tố tụng,điều tra,xét xử, thi hành án)

CÂU 48.Theo quy định của pháp luật hiện hành các thẩm phán là thành viên của Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao (HĐTPTANDTC) do Chánh án toà án nhân dân tối cao (CATANDTC) đề nghị và Chủ tịch nước bổ nhiệm?

Nhận định SAI vì HĐTPTANDTC do UBTVQH quyết định theo đề nghị của CATANDTC.

CÂU 49.Theo quy định của PLHH, chánh án TAND là cấp trên của thẩm phán trong hoạt động xét xử?

Nhận định SAI vì trong hoạt đọng xét xử, thẩm phán hoạt động độc lập về mọi mặt.

CÂU 50.Theo quy định của PLHH,  ủy ban thẩm phán đc thành lập ở các TAND địa phương?

Nhận định SAI, vì ủy ban thẩm phán chỉ đc thành lập ở cấp tỉnh, tp trực thuộc tw còn cấp huyện thì ko.

 

50 Câu hỏi nhận định - Ôn thi cấp tốc môn luật hiến pháp

Tác giả Nguyễn Đức Tuấn
Tạp chí
Năm xuất bản 0
Tham khảo

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.

VĂN BẢN CÙNG CHỦ ĐỀ