Bài viết học thuật

Ths. NGUYỄN VĂN ĐIỀN ( VKSND thị xã Sơn Tây, Hà Nội) - Trong đời sống xã hội các chủ thể có thể tự mình thực hiện các công việc hoặc có thể ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện các công việc trong phạm vi pháp luật cho phép. Tuy nhiên, có nhiều quan hệ không được ủy quyền cho người khác.