Trân trọng cảm ơn người dùng đã đóng góp vào hệ thống tài liệu mở. Chúng tôi cam kết sử dụng những tài liệu của các bạn cho mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ cộng đồng và tuyệt đối không thương mại hóa hệ thống tài liệu đã được đóng góp.

Many thanks for sharing your valuable materials to our open system. We commit to use your countributed materials for the purposes of learning, doing researches, serving the community and stricly not for any commercial purpose.

CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM VÀ KHOA HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

A. LUẬT HÀNH CHÍNH LÀ NGÀNH LUẬT VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

I. KHÁI NIỆM NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH (3 tiết)

1. Đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh

2. Nguồn của Luật Hành chính

a. Khái niệm     b. Đặc điểm     c. Phân loại

3. Luật Hành chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam[1]

a. Vai trò của Luật Hành chính

b. Mối quan hệ giữa Luật Hành chính với một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

- Với Luật Nhà nước (Luật Hiến pháp)

- Với LHsự       - Với LĐđai         - Với LLđộng           - Với L Dân sự            - Với LTài chính

II. QP.PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH (4 tiết)

1. Quy phạm pháp luật hành chính

         a. Khái niệm         b. Đặc điểm         c. Phân loại

         - Căn cứ vào nội dung và hình thức thủ tục          - Căn cứ vào phạm vi điều chỉnh

         - Căn cứ vào hiệu lực pháp lý         - Căn cứ theo cơ quan ban hành

2. Quan hệ pháp luật hành chính
a. Khái niệm                    b. Đặc điểm                        c. Phân loại
[2]

- Căn cứ vào tính chất quan hệ giữa các bên

- Căn cứ vào mục đích, ý nghĩa của quan hệ pháp luật hành chính

- Căn cứ vào vị trí, vai trò của các chủ thể                    - Căn cứ vào phương thức bảo vệ

           -  Căn cứ vào tính chất các quan hệ

              d. Cơ sở phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính[3]

III. KHOA HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM[4]

1. Khái niệm

3. Phương pháp nghiên cứu​
2. Đối tượng nghiên cứu             

4. Mối quan hệ giữa Khoa học Luật Hành chính với các khoa học xã hội.

 

CHƯƠNG II (22 tiết)

CHỦ THỂ LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHỦ THỂ LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM[5]

I. NĂNG LỰC PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

1. Năng lực pháp luật hành chính của cá nhân

2. Năng lực pháp luật hành chính của tổ chức

II. NĂNG LỰC HÀNH VI HÀNH CHÍNH

1. Năng lực hành vi hành chính của cá nhân

2. Năng lực hành vi hành chính của tổ chức

B. CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC- CHỦ THỂ CƠ BẢN CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI CƠ QUAN HCNN ( 01 tiết)

         1. Khái niệm

         2. Đặc điểm

          3. Phân loại

II. CHÍNH PHỦ - CƠ QUAN HCNN CAO NHẤT (03 tiết)

         1. Vị trí pháp lý của CP trong bộ máy nhà nước

         2. Tổ chức - cơ cấu[6]

         3. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ[7]

          4. Quy chế làm việc của Chính phủ (Hình thức làm việc của Chính phủ)

 III. BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ (03 tiết)

           1. Vị trí pháp lý của Bộ trong bộ máy nhà nước 

           2. Cơ cấu tổ chức của Bộ

          3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng

           4. Các mối quan hệ của Bộ trưởng

           5. Quy chế làm việc của Bộ (Hình thức hoạt động của Bộ)                              

IV. ỦY BAN NHÂN DÂN VÀ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN (04 tiết)

                   a Vị trí pháp lý của Ủy ban nhân dân[8]

        b. Cơ cấu tổ chức của ủy ban nhân dân [9]

        c. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân[10]

              d. Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân

              2. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

              a. Vị trí pháp lý của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

              b. Hệ thống các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

              c. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

C. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG VỤ (1 tiết)

              1. Khái niệm, đặc điểm công vụ

              2. Các nguyên tắc cơ bản của công vụ

II. KHÁI NIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC (03 tiết)

               1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại cán bộ

              2. Khái niệm, đặc điểm, phân loại công chức

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC (01 tiết)

1.   Quyền và nghĩa vụ chung của mọi cán bộ, công chức

2.   Quyền và nghĩa vụ riêng của cán bộ, công chức

IV. TDỤNG, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC (06 tiết)

              1. Tuyển dụng công chức

              2. Chế độ hưu trí, thôi việc đối với  công chức

              3. Trách nhiệm kỷ luật công chức

              4. Trách nhiệm vật chất đối với  công chức

D. ĐỊA VỊ PHÁP LÝ- HÀNH CHÍNH CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI[11]

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI TỔ CHỨC XÃ HỘI

               1. Khái niệm

II. SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC XÃ HỘI

1.   Việc lập hội

2.   Mối quan hệ giữa tổ chức xã hội và cơ quan nhà nước

a)   Mối quan hệ trong việc hình thành cơ quan nhà nước

b)  Mối quan hệ trong quá trình xây dựng và ban hành pháp luật

c)   Mối quan hệ trong việc thực hiện pháp luật

d)  Quan hệ kiểm tra, giám sát lẫn nhau

3.   Chấm dứt hoạt động của hội

E. ĐỊA VỊ PHÁP LÝ - HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM[12]

I. CÁC QUYỀN, TỰ DO VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

              1. Các quyền và nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực hành chính – chính trị

              2. Các quyền và n.vụ của công dân trong lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội

              3. Quyền, tự do cá nhân của công dân

II. CÁC ĐẢM BẢO PHÁP LÝ ĐỐI VỚI QUYỀN, TỰ DO, NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG III (18 tiết)

PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

I. KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC  QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (04 tiết)

         1. Phương pháp quản lý hành chính nhà nước

              a. Khái niệm, đặc điểm phương pháp quản lý hành chính nhà nước

              b. Phân loại PPQL 

         2. Hình thức quản lý hành chính nhà nước

           a. Khái niệm, đặc điểm

          b. Phân loại hình thức quản lý hành chính nhà nước

II. QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN HCNN (03 tiết)

             b. Các tính chất và đặc trưng của QĐQL 

          c. Pbiệt QĐQL của CQHCNN với giấy tờ hành chính, hành động có giá trị p.lý.

          2. Phân loại QĐQL của CQHCNN[13]

          a.Theo tính chất pháp lý

          b. Theo cơ quan ban hành

          c. Theo hình thức thể hiện

          3. Các yêu cầu đối với QĐQLHCNN của CQHCNN

          4. Xử lý QĐQLHCNN  bất hợp pháp, bất hợp lý

III. CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH (04 tiết)

              1. Khái niệm cưỡng chế hành chính

              2. Phân loại cưỡng chế hành chính

IV. TRÁCH NHIỆM HÀNH CHÍNH (07 tiết)

              1. Khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm hành chính

              2. Khái niệm, cấu thành pháp lý của vi phạm hành chính

              3. Cơ quan có thẩm quyền quy định hành vi vi phạm hành chính và các hình thức, biện pháp xử  lý

              4. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính

              5. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính[14]

              6. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

              7. Tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính[15]

 

CHƯƠNG IV (5 tiết)

KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI  HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

I. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ  HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (01 tiết)

1. Khái niệm kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước

2. Giám sát của tổ chức xã hội       3. Giám sát của công dân     4. Giám sát của Tòa án

III. KIỂM TRA, THANH TRA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HCNN (04 tiết)

    1. Kiểm tra của Đảng[16]

              2. Kiểm tra của cơ quan hành chính nhà nước thẩm quyền chung

              3. Kiểm tra chức năng         4. Kiểm tra nội bộ               5. Thanh tra nhà nước

              6. Thanh tra nhân dân[17]       7. Kiểm toán nhà nước[18]

                                         
 

CHƯƠNG V (7 tiết)

XÉT XỬ HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM

I. KHÁI QUÁT VỀ TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH[19]

1. Quan niệm về tài phán hành chính

2. Phân biệt tài phán hành chính với tài phán tư pháp

II. ĐỐI TƯỢNG XÉT XỬ HC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN (01 tiết)

              1. Quyết định hành chính

              2. Hành vi hành chính

              III. THẨM QUYỀN XÉT XỬ HC CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN (01 tiết)

              1. Thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân các cấp

              2. Phân biệt thẩm quyền giải quyết vụ việc hành chính giữa cơ quan hành chính nhà nước và Toà án nhân dân

              IV. CÁC CHỦ THỂ THAM GIA TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (01 tiết)

              1. Cơ quan, người tiến hành tố tụng

              2. Người tham gia tố tụng     

               V. CÁC GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (04 tiết)

1. Giai đoạn thụ lý, chuẩn bị xét xử sơ thẩm

2. Giai đoạn xét xử sơ thẩm

luật (giám đốc thẩm và tài thẩm).

D. TÀI LIỆU

1. Tài liệu bắt buộc (Những tài liệu bắt buộc người học phải đọc)

- Giáo trình Luật Hành chính và tài phán hành chính- Học viện hành chính Quốc gia, NXB Giáodục, H, 2005.

- Hiến pháp Việt Nam năm 1946, 1959, 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001);

- Luật Tổ chức Chính phủ (2001), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (2001), Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (2002), Luật Tổ chức HĐND và UBND (2003); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND (2004); Luật Thanh tra (2004); Luật Khiếu nại, tố cáo (1998, sửa đổi 2006); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (2008), Luật Cán bộ, công chức (2008); Luật Thi đua, khen thưởng (2003, 2005), Luật Công đoàn (1990), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1999), Luật Hoạt động giám sát của Quốc Hội (2003), Luật Phòng, chống tham nhũng (2005).

 - Pháp lệnh Cán bộ, công chức (1998, 2000, 2003), Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (2002, 2006, 2008), Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính (1996, 1998, 2005), Pháp lệnh Tôn giáo (2004).

- Các nghị định hướng dẫn thi hành các luật nói trên (các giảng viên có trách nhiệm cập nhật văn bản mới và giới thiệu cho người học).

- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X.

2. Các tài liệu tham khảo khác

(Các giảng viên có trách nhiệm giới thiệu cho người học)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ủy ban nhân dân

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đặc điểm

 

 

 

 

 

3. Phân loại

 

 

 

 

 

1. Khái niệm QĐQLHCNN

          a. Khái niệm

 

 

II. GIÁM SÁT  ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ H.CHÍNH NHÀ NƯỚC[13]

2. Các hình thức kiểm soát đối với hoạt động hành chính nhà nước

          1. Giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Giai đoạn xét xử phúc thẩm

4. Giai đoạn thi hành án

5. Giai đoạn xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM VÀ KHOA HỌC LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

Tác giả
Tạp chí
Năm xuất bản 0
Tham khảo

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.

VĂN BẢN CÙNG CHỦ ĐỀ