Tài liệu về lĩnh vực HÌNH SỰ

BÀN VỀ MỘT SỐ KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC DẪN ĐẾN NHẬN THỨC KHÔNG ĐÚNG TRONG VIỆC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TỘI HIẾP DÂM, HIẾP DÂM TRẺ EM - KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP - HOÀNG QUẢNG LỰC
LUẬN VĂN THẠC SĨ: CÁC TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI ĐẾN SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM - 2014 - LÊ ĐÌNH TĨNH