Tài liệu về lĩnh vực HÌNH SỰ

TCKH: THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ HỆ THỐNG HÌNH PHẠT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN - LÊ VĂN CẢM - TRỊNH TIẾN VIỆT - 2008
LUẬN VĂN THẠC SĨ: CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG - 2016 -ĐỖ VĂN HÙNG