Tài liệu về lĩnh vực MÔI TRƯỜNG

Các yếu tố chi phối và tiêu chí đánh giá hiệu quả của cơ chế pháp lý thực hiện nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lí