Tài liệu về lĩnh vực MÔI TRƯỜNG

Đấy là bài viết của tác giả Kiều Nguyễn Việt Hà và Doãn Công Khánh về "Bảo vệ môi trường trong quá trình tự do hóa thương mại" được đăng trên Tạp chí Cộng sản năm 2010
Chế định sở hữu đất đai và việc hoàn thiện pháp luật về sở hữu đất đai ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề lý luận và thực tiễn