Tài liệu về lĩnh vực MÔI TRƯỜNG

Chính sách pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam