Tư pháp - Pháp Lý

ÁN LỆ TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
NHẬN DẠNG MỘT SỐ BIỂU HIỆN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, "TỰ DIỄN BIẾN"' "TỰ CHUYỂN HÓA" TRONG NHẬN THỨC VÀ HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY
Tóm tắt Luận văn Vai trò của áp dụng pháp luật về xét xử các vụ án hình sự, trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, qua thực tiễn Tòa án nhân dân thành phố Hải phòng