Lĩnh vực Hành chính

Nghiên cứu sự hình thành tư tưởng hợp đồng hành chính và vai trò của hợp đồng hành chính trong quản lý nhà nước
BÀN VỀ LẬP HIẾN