Lĩnh vực Hành Chính

Từ sự phân tích lý luận và thực tiễn về vấn đề lợi ích, bài viết đề xuất những giải pháp cân bằng và điều tiết lợi ích khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
Trên cơ sở nghiên cứu các bản Hiến pháp, pháp luật về Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ Việt Nam và thực tiễn hoạt động của Chính phủ, của bộ và các chức vụ của Chính phủ, tác giả bài viết đã bàn luận thêm về Chính phủ, và chỉ ra những mâu thuẫn, bất cập của Hiến pháp quy định về địa vị chính trị - Hiến pháp của Chính phủ và những bất cập của pháp luật về quan hệ giữa Thủ tướng và các Phó thủ tướng và giữa Bộ trưởng và Bộ, qua đó chỉ ra hướng cần hoàn thiện pháp luật, góp phần nâng cao hoạt động của các cơ quan và các chức vụ trong Chính phủ.
Trên cơ sở nghiên cứu những nguyên tăc, quy định và nội dung của Công ước Luật biển năm 1982 và cơ chế giải quyết tranh chấp trên biển, bài viết đã đánh giá tính khả thi của việc sử dụng cơ chế này trong tranh chấp biển Đông....