Án dân sự

khái niệm án dân sự


Án dân sự : Quyết định, bản án của Tòa án nhân dân các cấp về việc giải quyết vụ án dân sự.

Án dân sự có các loại: án dân sự sơ thẩm, án dân sự phúc thẩm, án dân sự giám đốc thẩm và án dân sự tái thẩm.

* Án dân sự sơ thẩm do Tòa án nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh tuyên.

* Án dân sự phúc thẩm do Tòa án nhân dân cấp tỉnh tuyên khi giải quyết kháng cáo, kháng nghị đối với án dân sự sơ thẩm của Tòa án cấp Huyện; do Tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao tuyên khi giải quyết kháng cáo, kháng nghị đối với án dân sự sơ thẩm của Tòa án cấp huyện, tỉnh.

* Án dân sự tái thẩm do Tòa dân sự của Tòa án nhân dân tối cao tuyên.
* Án dân sự giám đốc thẩm do ủy ban thẩm phán, Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao tuyên theo thẩm quyền luật định.