Biên chế là gì? Định nghĩa Biên chế và So sánh sự khác nhau giữa Biên chế và Hợp đồng lao động

Biên chế là gì? Định nghĩa Biên chế và So sánh sự khác nhau giữa Biên chế và Hợp đồng lao động

Biên chế là gì?

Biên chế trong các cơ quan nhà là số người làm việc trong cơ quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (hiện nay là Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương) phê duyệt và giao, làm căn cứ cấp kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm.

Biên chế có thể xem là một dạng hợp đồng lao động vô thời hạn đối với các công ty hoặc đơn vị quốc doanh.

Sự khác nhau giữa Biên chế và Hợp đồng lao động

 

                             Biên chế                            

Hợp đồng lao động

Định nghĩa: Biên chế là một vị trí công việc được phục vụ (hành nghề) lâu dài trong cơ quan nhà nước được quốc hội, chính phủ, hoặc hội đồng nhân dân các cấp quyết định hoặc phê duyệt trong các nghị quyết về quy hoạch số lượng các chức danh trong bộ máy công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Định nghĩa: Người làm việc theo hợp đồng lao động được quản lý bởi chủ sở hữu, người đại diện pháp luật hoặc người quản lý doanh nghiệp, và được điều chỉnh bởi Bộ luật lao động.

Nhân viên hợp đồng được ký hợp đồng lao động và chỉ hưởng hoàn toàn chế độ đãi ngộ theo hợp đồng đó, các chế độ đãi ngộ khác cơ quan có thể dành cho bạn nhưng không thuộc dạng bắt buộc

Nhân viên biên chế à người đã thi công chức (viên chức) vào 1 cơ quan ( thời gian thử thách sau khi thi đỗ thường là 1 năm) và trở thành cán bộ công nhân viên chức thuộc biên chế của cơ quan đó, họ được hưởng đầy đủ các quyền lợi và cả các chế độ đãi ngộ mà nhân viên hợp đồng có thể không được hưởng.