Khái niệm Tập quán về hôn nhân và gia đình

 Tập quán về hôn nhân và gia đình là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng về quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình, được lặp đi, lặp lại trong một thời gian dài và được thừa nhận rộng rãi trong một vùng, miền hoặc cộng đồng.
ÁP DỤNG TẬP QUÁN VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH:

- Trường hợp các bên không có thỏa thuận được hiểu là các bên không có thỏa thuận về áp dụng tập quán và cũng không có thỏa thuận khác về vụ, việc cần được giải quyết, thì trường hợp này tập quán được áp dụng là tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc dân tộc, không trái với nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân gia đình và không vi phạm điều cấm theo Luật Hôn nhân gia đình quy định;
- Trường hợp các bên đã có thỏa thuận về tập quán được áp dụng thì giải quyết theo thỏa thuận đó;
- Trường hợp nếu các bên không có thỏa thuận thì giải quyết như sau:

  • Trường hợp giải quyết vụ, việc hôn nhân và gia đình có áp dụng tập quán thì thực hiện việc hòa giải theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, khuyến khích sự tham gia hòa giải của người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc tôn giáo.
  • Trường hợp hòa giải không thành hoặc vụ, việc hôn nhân và gia đình có áp dụng tập quán không thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở thì Tòa án giải quyết vụ, việc đó theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
Theo Luật Hôn Nhân và Gia Đình 2014.

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC