Thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp (tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp đến khi nào?)

Tôi nghỉ việc ở công ty cũ và đã làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật. Hiện tại tôi đã phỏng vấn và được nhận vào thử việc với thời hạn là 06 tháng tại một công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Xin hỏi tôi có được tiếp tục nhận bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật hay không? Tôi xin cảm ơn.
Chào anh/chị
Câu hỏi của anh/chị liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội và thời hạn hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật. Để trả lời câu hỏi của anh/chị, chúng tôi đã tham khảo các văn bản pháp lý sau:
- BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 Theo Điều 21 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì việc ngừng hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ xảy ra trong các trường hợp sau:
Điều 21. Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 
1. Các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau: 
a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động; 
b) Có việc làm 
Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau: 
- Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật; 
- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng; 
- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.
Từ quy định như trên, muốn biết anh/chị có tiếp tục được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không phải xem xét xem anh/chị đã CÓ VIỆC LÀM hay chưa. 
Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật lao động 2012:
Điều 22. Loại hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
như vậy hợp đồng thử việc không được tính là một dạng hợp đồng lao động và việc bạn ký kết hợp đồng thử việc 02 tháng không làm chấm dứt việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định pháp luật.
Trân trọng!

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC