TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC TẬP – ÔN THI LUẬT HIẾN PHÁP (LIÊN TỤC CẬP NHẬP)

Tổng hợp các tài liệu ôn tập và ôn thi môn luật hiến pháp dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành luât (bao gồm các câu hỏi nhận định, bài giảng, đề thi tham khảo ....)

 
I. LÝ THUYẾT

1.      Bài giảng luật hiến pháp (theo hiến pháp năm 2013)

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/BAI-GIANG-LUAT-HIEN-PHAP-10348/

2.      Tuyển tập bán trắc nghiệm môn Luật Hiến pháp (theo hiến pháp 2013)

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/Tuyen-tap-ban-trac-nghiem-mon-Luat-Hien-phap-8811/
 

II. CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH

1.      50 Câu hỏi nhận định - Ôn thi cấp tốc môn luật hiến pháp

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/50-cau-hoi-nhan-dinh-on-thi-cap-toc-mon-luat-hien-phap-9052/

2.      Bài tập nhận định môn Luật Hiến pháp năm 2013

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/Bai-tap-nhan-dinh-mon-Luat-Hien-phap-nam-2013-8813/

3.      Nhận định đúng sai môn Luật Hiến pháp Việt Nam

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/Nhan-dinh-dung-sai-mon-Luat-Hien-phap-Viet-Nam-8814/

4.      Câu hỏi nhận định Luật Hiến pháp 2013

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/Cau-hoi-nhan-dinh-Luat-Hien-phap-2013-8816/

5.      Nhận định môn Luật Hiến pháp Việt Nam 2013

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/Nhan-dinh-mon-Luat-Hien-phap-Viet-Nam-2013-8818/

6.      Nhận định đúng sai môn Luật Hiến pháp nước ngoài

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/Nhan-dinh-dung-sai-mon-Luat-Hien-phap-nuoc-ngoai-8821/
 

III. ĐỀ THI THAM KHẢO

1.      Đề thi môn Luật Hiến pháp Việt Nam lớp VB2K8B – ĐH Luật

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-mon-luat-hien-phap-viet-nam-lop-vb2k8b-%E2%80%93-dh-luat-8820/

2.      Đề thi hết môn Luật Hiến pháp nước ngoài lớp HC38B – HS38B

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-het-mon-Luat-Hien-phap-nuoc-ngoai-lop-HC38B-%E2%80%93-HS38B-8835/

3.      Đề thi môn Luật Hiến pháp nước ngoài lớp Dân sự 36A

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-mon-Luat-Hien-phap-nuoc-ngoai-lop-Dan-su-36A-8822/

4.      Đề thi 2014 môn Luật Hiến pháp nước ngoài lớp Quốc tế 36B

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-2014-mon-Luat-Hien-phap-nuoc-ngoai-lop-Quoc-te-36B-8823/

5.      Đề thi hết môn Luật Hiến pháp nước ngoài lớp Hành chính 37

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-het-mon-Luat-Hien-phap-nuoc-ngoai-lop-Hanh-chinh-37-8832/

6.      Đề thi môn Luật Hiến pháp nước ngoài lớp Quốc tế 37

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-mon-Luat-Hien-phap-nuoc-ngoai-lop-Quoc-te-37-8833/

7.      Đề thi 2016 môn Luật Hiến pháp nước ngoài lớp CLC 38B

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-2016-mon-Luat-Hien-phap-nuoc-ngoai-lop-CLC-38B-8834/

8.      Đề thi hết môn Luật Hiến pháp Việt Nam lớp Thương mại 39

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-het-mon-Luat-Hien-phap-Viet-Nam-lop-Thuong-mai-39-8808/

9.      Đề thi môn Luật Hiến pháp Việt Nam lớp Dân sự K39

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-mon-Luat-Hien-phap-Viet-Nam-lop-Dan-su-K39-8807/

10.    Đề thi hết môn Luật Hiến pháp Việt Nam lớp Thương Mại 38B

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-het-mon-Luat-Hien-phap-Viet-Nam-lop-Thuong-Mai-38B-8806/

11.    Đề thi môn Luật Hiến pháp Việt Nam lớp TM38A – DS38A – QT38A

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-mon-Luat-Hien-phap-Viet-Nam-lop-TM38A-%E2%80%93-DS38A-%E2%80%93-QT38A-8805/

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC