TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC TẬP - ÔN THI MÔN CHỦ THỂ KINH DOANH (LIÊN TỤC CẬP NHẬP)

Tổng hợp các tài liệu học tập và tài liệu ôn thi môn Pháp luật về chủ thể kinh doanh (lý thuyết, câu hỏi nhận định, tình huống, đề thi sưu tầm dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành luật


 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1.       Tổng hợp 25 câu trắc nghiệm môn Chủ thể kinh doanh và Phá sản

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/tong-hop-25-cau-trac-nghiem-mon-chu-the-kinh-doanh-va-pha-san-8404/

2.       27 Câu trắc nghiệm môn Chủ thể kinh doanh và phá sản

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/27-Cau-trac-nghiem-mon-Chu-the-kinh-doanh-va-pha-san-8403/
 

ĐỀ THI SƯU TẦM

1.       Đề thi môn Pháp luật Chủ thể Kinh doanh và Phá sản lớp TM40 (HCM UL):

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-mon-phap-luat-chu-the-kinh-doanh-va-pha-san-lop-tm40-hcm-ul-8406/

2.       Đề thi môn Chủ thể Kinh doanh và Phá Sản lớp HC37 trường Đại học Luật TP.HCM

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-mon-chu-the-kinh-doanh-va-pha-san-lop-hc37-truong-dai-hoc-luat-tp-hcm-8400/

3.       Đề thi môn Chủ thể kinh doanh và phá sản lớp TM38B – ĐH Luật TPHCM

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-mon-chu-the-kinh-doanh-va-pha-san-lop-tm38b-%E2%80%93-dh-luat-tphcm-8399/

4.       Đề thi môn Pháp luật Chủ thể kinh doanh và phá sản lớp TM DS QT 38A

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-mon-phap-luat-chu-the-kinh-doanh-va-pha-san-lop-tm-ds-qt-38a-8373/

5.       Đề thi pháp luật Chủ thể kinh doanh và phá sản lớp CLC38B

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-phap-luat-chu-the-kinh-doanh-va-pha-san-lop-clc38b-8368/

6.       Đề thi học kỳ môn Chủ thể Kinh doanh và Phá sản lớp CJL 38

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-hoc-ky-mon-chu-the-kinh-doanh-va-pha-san-lop-cjl-38-8367/

7.       Đề thi môn Chủ thể kinh doanh và phá sản lớp AUF 38

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-mon-Chu-the-kinh-doanh-va-pha-san-lop-AUF-38-8366/

8.       Đề thi môn Pháp luật về Chủ thể kinh doanh và Phá sản lớp TM 37

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-mon-phap-luat-ve-chu-the-kinh-doanh-va-pha-san-lop-tm-37-8365/

9.       Đề thi Pháp luật chủ thể kinh doanh và phá sản lớp TM40

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-2016-phap-luat-chu-the-kinh-doanh-va-pha-san-lop-tm40-9051/

10.     Đề thi Pháp luật Chủ thể Kinh doanh và Phá sản lớp HC38A

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-phap-luat-chu-the-kinh-doanh-va-pha-san-lop-hc38a-8369/

11.     Đề thi môn Pháp luật Chủ thể kinh doanh và phá sản có đáp án lớp CLC 39B (HCM UL)

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-mon-phap-luat-chu-the-kinh-doanh-va-pha-san-co-dap-an-lop-clc-39b-hcm-ul-8405/

12.     Đề thi môn Chủ thể Kinh doanh và Phá sản lớp HS37 Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-mon-chu-the-kinh-doanh-va-pha-san-lop-hs37-dai-hoc-luat-thanh-pho-ho-chi-minh-8401/

13.     Đề thi môn Chủ thể Kinh doanh và Phá sản lớp DS 37, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-mon-chu-the-kinh-doanh-va-pha-san-lop-ds-37-dai-hoc-luat-thanh-pho-ho-chi-minh-8402/
 

BÀI VIẾT TẠP CHÍ

1.      Hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp?

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/Hieu-the-nao-ve-quyen-tu-do-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep-6134/

2.      Giấy chứng nhận đầu tư có thay thế cho giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/giay-chung-nhan-dau-tu-co-thay-the-cho-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh-7164/

3.      Về giải pháp hoàn thiện thể chế kinh doanh hiện nay ở Việt Nam

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/Ve-giai-phap-hoan-thien-the-che-kinh-doanh-hien-nay-o-Viet-Nam-6781/

4.      Lựa chọn ngành nghề kinh doanh dưới góc độ quyền tự do kinh doanh

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/LUA-CHON-NGANH-NGHE-KINH-DOANH-DUOI-GOC-DO-QUYEN-TU-DO-KINH-DOANH-11263/

5.      Vị trí pháp lý của chữ ký và con dấu trong doanh nghiệp

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/Vi-tri-phap-ly-cua-chu-ky-va-con-dau-trong-doanh-nghiep-2285/

6.      Các quy định mới về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/CAC-QUY-DINH-MOI-VE-DIEU-KIEN-KINH-DOANH-DOI-VOI-NGANH-NGHE-KINH-DOANH-CO-DIEU-KIEN-11206/

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC