TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC TẬP - ÔN THI PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ DỊCH VỤ

Tổng hợp các tài liệu học tập và tài liệu ôn thi môn Pháp luật Thương mại hàng hoá dịch vụ (lý thuyết, câu hỏi nhận định, tình huống, đề thi sưu tầm) dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành luật.

 
I.          BÀI TẬP TÌNH HUỐNG

1.         Bài tập tình huống thảo luận pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/BAI-TAP-THAO-LUAN-PHAP-LUAT-THUONG-MAI--HANG-HOA-VA-DICH-VU-10174/

II.        TỔNG HỢP ĐỀ THI

1.         Đề thi Thương mại hàng hóa và DV lớp Thương mại 39 (HCM ULaw)

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-thuong-mai-hang-hoa-va-dv-lop-thuong-mai-39-hcm-ulaw-8409/

2.         Đề thi Luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ lớp CJL khóa 38 (HCM ULaw)

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-luat-thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu-lop-cjl-khoa-38-hcm-ulaw-8407/

3.         Đề thi môn Thương mại Hàng hóa và Dịch vụ lớp Chất lượng cao 38C

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-mon-thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu-lop-chat-luong-cao-38c-8422/

4.         Đề thi môn Pháp luật Thương mại Hàng hóa và Dịch vụ lớp AUF 38 (HCM Ulaw)

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-mon-phap-luat-thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu-lop-auf-38-hcm-ulaw-8429/

5.         Đề thi môn Thương mại Hàng hóa và Dịch vụ lớp Chất lượng cao 38A (HCM Ulaw)

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-mon-thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu-lop-chat-luong-cao-38a-hcm-ulaw-8428/

6.         Đề hết môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ lớp QT37

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-het-mon-Phap-luat-Thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu-lop-QT37-8453/

7.         Đề thi môn Thương mại hàng hóa và dịch vụ lớp CLC37B (HCM ULaw)

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-mon-thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu-lop-clc37b-hcm-ulaw-8408/

8.         Đề thi môn Pháp luật Thương mại Hàng hóa và Dịch vụ lớp TM37 (HCM ULaw)

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-mon-phap-luat-thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu-lop-tm37-hcm-ulaw-8430/

9.         Đề thi PL Thương mại hàng hóa và dịch vụ lớp Hình sự 37

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-PL-Thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu-lop-Hinh-su-37-8452/

10.       Đề thi môn Thương mại hàng hóa và dịch vụ lớp DS37 – ĐH Luật TPHCM

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-mon-Thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu-lop-DS37-%E2%80%93-DH-Luat-TPHCM-8445/

11.       Đề thi PL Thương mại hàng hóa và dịch vụ lớp Hành chính 37

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-PL-Thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu-lop-Hanh-chinh-37-8444/

12.       Đề hết môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ lớp QT37

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-het-mon-Phap-luat-Thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu-lop-QT37-8432/

13.       Đề thi Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ lớp AUF 36

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-Phap-luat-Thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu-lop-AUF-36-8448/

14.       Đề thi Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ lớp DS36A

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-Phap-luat-Thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu-lop-DS36A-8447/

15.       Đề thi môn Thương mại hàng hóa và dịch vụ lớp QTL 36 – ĐH Luật TPHCM

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-mon-Thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu-lop-QTL-36-%E2%80%93-DH-Luat-TPHCM-8446/

16.       Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ lớp CLC35

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-mon-Phap-luat-Thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu-lop-CLC35-8451/

17.       Đề thi môn Pháp luật Thương mại hàng hóa và dịch vụ lớp HC35

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-mon-Phap-luat-Thuong-mai-hang-hoa-va-dich-vu-lop-HC35-8449/

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC