TỔNG HỢP TÀI LIỆU ÔN TẬP - ÔN THI MÔN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI (LIÊN TỤC CẬP NHẬP)

Tổng hợp các bài tập lý thuyết, câu hỏi nhận định và các bài tập tình huống dành cho sinh viên ngành luật học tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ/tốt nghiệp


I. TỔNG HỢP CÂU HỎI LÝ THUYẾT LUẬT ĐẤT ĐAI 

Tổng hợp câu hỏi lý thuyết môn Luật đất đai: 
https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/bo%CC%A3%CC%82-ca%CC%82u-ho%CC%89i-ly-thuyet-o%CC%82n-ta%CC%A3%CC%82p-mo%CC%82n-lua%CC%A3%CC%82t-da%CC%82%CC%81t-dai-9767/​

II. TỔNG HỢP CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH LUẬT ĐẤT ĐAI:

Bộ câu hỏi lý thuyết (phân tích, tự luận) môn luật đất đai: 
https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-Luat-Dat-Dai--Tong-hop-cau-hoi-nhan-dinh-Luat-Dat-Dai-2013-9770/

Một số câu hỏi nhận định môn luật đất đai - CÓ ĐÁP ÁN: 
https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi--Luat-dat-dai--Mot-so-cau-hoi-nhan-dinh-mon-luat-dat-dai-9769/
 

Bài tập tình huống - Luật Đất đai - Chuyển mục đích sử dụng đất (có đáp án):
https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/ba%CC%80i-ta%CC%A3%CC%82p-tinh-huong-lua%CC%A3%CC%82t-da%CC%82%CC%81t-dai-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-8959/

Bộ câu hỏi ôn tập luật đất đai (nhận định + bài tập tình huống) (có đáp án):
https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi--Luat-dat-dai--Bo-cau-hoi-on-tap-luat-dat-dai-nhan-dinh--bai-tap-tinh-huong-9766/

III. TỔNG HỢP ĐỀ THI LUẬT ĐẤT

Tổng hợp 04 đề thi luật đất đai (theo luật đất đai năm 2013)
https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-Luat-Dat-Dai--Tong-hop-cau-hoi-nhan-dinh-va-bai-tap-tinh-huong-Luat-Dat-Dai-2013-9771/

Tổng hợp 11 đề thi môn luật đất đai (sưu tầm)

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/Tong-hop-11-de-thi-mon-luat-dat-dai-suu-tam-11697/

Đề thi năm 2014 môn luật đất đai lớp thương mại 36a – ĐH luật: 
https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-nam-2014-mon-Luat-Dat-dai-lop-Thuong-mai-36A-%E2%80%93-DH-Luat-8533/

Đề thi học kì môn luật đất đai lớp chất lượng cao 37c – Đh luật tphcm: https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-hoc-ki-mon-luat-dat-dai-lop-chat-luong-cao-37c-%E2%80%93-dh-luat-tphcm-8530/

Đề thi môn luật đất đai có đáp án lớp dân sự 37 – Đh luật tphcm
https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-mon-Luat-Dat-dai-co-dap-an-lop-Dan-su-37-%E2%80%93-DH-Luat-TPHCM-8528/

Đề thi môn luật đất đai lớp hành chính 37 – Đh luật tphcm
https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-mon-Luat-Dat-dai-lop-Hanh-chinh-37-%E2%80%93-DH-Luat-TPHCM-8527/

Đề thi môn luật đất đai lớp chất lượng cao 38a – đh luật:
https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/De-thi-mon-Luat-Dat-dai-lop-Chat-luong-cao-38A-%E2%80%93-DH-Luat-8525/

Đề thi môn luật đất đai lớp thương mại 39 – Đh luật tphcm
https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/de-thi-mon-luat-dat-dai-lop-thuong-mai-39-%E2%80%93-dh-luat-tphcm-8520/

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC