BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1237/BC-BKHĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN DỰ ÁN TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 1

Kính gửi: Bộ Công an

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 668/TTr-BCA-H43 ngày 16/12/2016 của Bộ Công an về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án; kết quả như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định

Tờ trình số 668/TTr-BCA-H43 ngày 16/12/2016 của Bộ Công an đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; Văn bản số 885/UBND-KTN ngày 16/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Tờ trình số 3096/TTr-CAT-PH41 ngày 17/9/2016 của Công an tỉnh Lạng Sơn xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Văn bản số 2877/BC-H43-P4 ngày 21/10/2016 của Cục Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1.

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định

1. Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

2. Quyết định số 40/2015-QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020; Văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

3. Văn bản số 8836/BKHĐT-TH ngày 03/11/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Văn bản số 3023/BCA-H43 ngày 08/12/2016 của Bộ Công an về dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020.

III. Tổ chức thẩm định

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

2. Đơn vị phối hợp: Bộ Tài chính;

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. Mô tả thông tin chung của dự án và đề xuất của Bộ Công an

1. Tên dự án: Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1. Dự án nhóm B.

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Bộ trưởng Bộ Công an.

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

4. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Lạng Sơn.

5. Địa điểm: Thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 287 tỷ đồng. Trong đó:

+ Nguồn vốn Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ cho dự án 142,8 tỷ đồng; bao gồm: Kinh phí giải phóng mặt bằng 81 tỷ đồng và 30% tổng mức đầu tư còn lại của dự án (sau khi đã trừ kinh phí giải phóng mặt bằng) là 61,8 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn do Bộ Công an cấp 144,2 tỷ đồng; trong đó: vốn đầu tư phát triển ngành An ninh đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 là 60 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển ngành An ninh đầu tư trong năm 2021 và nguồn thu từ sắp xếp nhà đất tại các đơn vị của bộ Công an là 84,2 tỷ đồng.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2017 sử dụng vốn UBND tỉnh Lạng Sơn để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng. Sau năm 2017 thực hiện dự án bằng vốn UBND tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ và vốn NSNN do Bộ Công an cấp, hoàn thành theo quy định dự án nhóm B.

II. Tổng hợp ý kiến thẩm định của các đơn vị phối hợp

Tổng hợp ý kiến tham gia của Bộ Tài chính tại văn bản số 1056/BTC-VI ngày 23/01/2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1; theo đó:

- Về sự cần thiết đầu tư dự án: Theo báo cáo của Bộ Công an, khối các phòng ban Công an tỉnh Lạng Sơn đang đóng quân tại 18 vị trí; việc bố trí các cơ sở làm việc phân tán, rải rác như hiện nay ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thường xuyên cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng Trụ sở Công an tỉnh là cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Xuất phát từ tình hình thực tế, Bộ Tài Chính nhất trí về sự cần thiết phải đầu tư dự án nêu trên.

Hiện nay, Bộ Công an đang trình thẩm định nhiều dự án với nhu cầu vốn rất lớn. Để phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, đề nghị Bộ Công an rà soát, lựa chọn ưu tiên đầu tư các dự án thực sự quan trọng, cấp bách để bố trí hoàn thành dứt điểm trong kế hoạch trung hạn 2016-2020.

- Về trình tự thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Bộ Công an đã thực hiện theo các quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

- Về nội dung đầu tư dự án: Đề nghị Bộ Công an rà soát các nội dung dự án, cắt giảm các hạng mục chưa thực sự cần thiết, phù hợp với các quy định tại Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21/3/2013 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

III. Ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Việc tuân thủ các thủ tục, thẩm định nội bộ, hoàn thiện Hồ sơ: Bộ Công an cơ bản thực hiện theo các quy định theo Luật Đầu tư công, văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như: Chủ Đầu tư lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư; Bộ Công an đã tổ chức thẩm định nội bộ, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

2. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

2.1. Dự án thuộc đối tượng đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước

2.2. Về cân đối vốn:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 8836/BKHĐT-TH ngày 03/11/2016 về dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Căn cứ mức vốn được thông báo; Bộ Công an đã có văn bản số 3023/BCA-H43 ngày 08/12/2016 về dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó, vốn đầu tư phát triển ngành An ninh của Bộ Công an (bao gồm vốn an ninh, công nghiệp an ninh, thực hiện nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp) dự kiến được bố trí 15.092,62 tỷ đồng (không bao gồm 10% dự phòng theo quy định). Số vốn nêu trên sau khi bố trí để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản là 58,539 tỷ, thu hồi vốn ứng trước 2.944,718 tỷ đồng, bố trí cho dự án chuyển tiếp là 6.561,644 tỷ đồng, vốn chuẩn bị đầu tư 12,067 tỷ đồng; số vốn còn lại 5.515,632 tỷ đồng bố trí cho các dự án khởi công mới.

Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1: Theo đề xuất của Bộ Công an, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 287 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ cho dự án 142,8 tỷ đồng; Nguồn vốn do Bộ Công an cấp 144,2 tỷ đồng (trong đó: vốn đầu tư phát triển ngành An ninh đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 là 60 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển ngành An ninh đầu tư trong năm 2021 và nguồn thu từ sắp xếp nhà đất tại các đơn vị của Bộ Công an là 84,2 tỷ đồng).

Tại văn bản số 3023/BCA-H43 ngày 08/12/2016, Bộ Công an dự kiến bố trí vốn đầu tư phát triển NSTW trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với dự án là 10 tỷ đồng (trong danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 29/TTr-CP ngày 17/01/2017 dự kiến bố trí cho dự án này trong giai đoạn 2016-2020 là 10 tỷ đồng, bằng đúng mức đề nghị của Bộ Công an). Như vậy, với mức vốn dự kiến bố trí NSTW 10 tỷ đồng không đủ đáp ứng nhu cầu đầu tư cho dự án (60 tỷ đồng) trong giai đoạn 2016-2020.

Về nguyên tắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận tổng mức đầu tư tối đa không vượt quá dự kiến đề nghị của Bộ Công an đối với dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1 là 287 tỷ đồng; Theo đó, nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước (ngành An ninh) đầu tư tối đa cho dự án là 10 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020.

IV. Kết lun

Đề nghị Bộ Công an tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính; rà soát sự cần thiết, ưu tiên đầu tư các dự án thực sự quan trọng cấp bách để tập trung đầu tư trong kế hoạch giai đoạn 2016-2020, tránh dàn trải lãng phí ngân sách nhà nước; trên cơ sở xác định tổng mức đầu tư (bao gồm cả cơ cấu vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư) phù hợp với nhóm dự án (B,C theo đúng quy định) và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trước khi tiến hành các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư.

Dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1: Về cơ bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với đề nghị của Bộ Công an về sự cần thiết đầu tư dự án. Để phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước; đề nghị Bộ Công an rà soát và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với mức NSTW trong giai đoạn 2016-2020 là 10 tỷ đồng, phần còn lại cân đối từ các nguồn vốn khác hoặc giãn thời gian thực hiện dự án để đảm bảo cơ cấu nguồn vốn, khả năng cân đối vốn để hoàn thành dự án theo quy định đối với nhóm B.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Công an; đề nghị Bộ Công an triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Cục Kế hoạch và Đầu tư/BCA;
- Vụ THKTQD;
- Lưu: VT, Vụ QPAN (C7b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Báo cáo 1237/BC-BKHĐT năm 2017 kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tên tiếng Anh Báo cáo 1237/BC-BKHĐT năm 2017 kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Số hiệu 1237/BC-BKHĐT Ngày ban hành 20/02/2017
Ngày có hiệu lực 20/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Báo cáo 1237/BC-BKHĐT năm 2017 kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Mục lục

Mục lục

Close