TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2008/CT-CA

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2008

Trong những năm vừa qua, công tác thi đua khen thưởng của ngành Toà án nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Toà án nhân dân. Cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân đã có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, coi phong trào thi đua là một nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tập thể, mỗi cá nhân, từ đó chủ động tổ chức và tự giác tham gia tích cực các phong trào thi đua.

Ngày 22 tháng 12 năm 2007, Ban Bí thư trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 19-CT/TW về kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008), trong đó có nội dung quan trọng là tổ chức học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc gắn với việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Để thống nhất thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua khen thưởng của ngành Tòa án nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân tối cao chỉ thị :

1. Tiếp tục quán triệt và học tập các nội dung Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua khen thwởng, đặc biệt là các nội dung Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 22/12/2007 của Ban Bí thư trung ương Đảng về kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008); chủ động tổ chức phong trào thi đua học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tiếp tục triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác Đảng và các hoạt động đoàn thể trong việc phát triển công tác thi đua khen thưởng. Công tác thi đua khen thưởng của các Tòa án phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua tại các Tòa án phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa lãnh đạo chính quyền với các tổ chức đoàn thể.

3. Mục tiêu của phong trào thi đua phải tập trung vào việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác và các chỉ tiêu về công tác xét xử của ngành Toà án nhân dân năm 2008; phấn đấu nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án; hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót do lỗi chủ quan của Thẩm phán; đảm bảo giải quyết, xét xử các vụ án trong thời hạn luật quy định.

Chủ đề xuyên suốt trong phong trào thi đua của ngành Tòa án nhân dân là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, nhằm đảm bảo Tòa án nhân dân là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong việc bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của công dân, bảo vệ pháp chế XHCN.

4. Căn cứ vào kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng của ngành và chức năng, nhiệm vụ đặc thù của từng đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị cơ sở chủ động lập kế hoạch công tác thi đua khen thưởng để quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức và tổ chức thực hiện nghiêm túc; chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến là các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và cán bộ khác làm hạt nhân của phong trào thi đua trong toàn ngành. Các tập thể và cá nhân phải chủ động đăng ký thi đua để làm căn cứ cho việc bình xét khen thưởng. Việc bình xét khen thưởng phải tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi đơn vị khi bình xét khen thưởng.

5. Tích cực đổi mới hoạt động của cụm thi đua. Hội nghị sơ kết và tổng kết của các cụm thi đua Tòa án nhân dân địa phương phải đảm bảo được 2 yêu cầu : một là, rút kinh nghiệm công tác xét xử và đóng góp ý kiến về sự lãnh đạo, điều hành của Tòa án nhân dân tối cao đối với các lĩnh vực công tác khác của ngành Tòa án nhân dân; hai là, trao đổi, rút kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua và tiến hành bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng. Các đơn vị có liên quan của Tòa án nhân dân tối cao phải cử cán bộ tham dự Hội nghị để tiếp thu, phản ánh và đề xuất với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao giải quyết kịp thời những vướng mắc được nêu tại Hội nghị.

6. Tiếp tục tổ chức tốt công tác tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong ngành Toà án nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2008. Tạp chí Toà án nhân dân, Báo Công lý cần coi đợt tuyên truyền về phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008) là một trọng tâm công tác.

7. Phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn ngành Tòa án nhân dân, thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ nhằm tăng thêm thu nhập cho người lao động. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào văn hóa, thể thao, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đóng góp, ủng hộ người nghèo, trẻ em khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt …

8. Trên cơ sở chủ đề và phương châm phong trào thi đua của ngành Toà án nhân dân, các đơn vị cơ sở, các cụm thi đua phải tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, phong trào thi đua “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các đợt thi đua khác, qua đó lựa chọn ra những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật để khen thưởng kịp thời.

9. Thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật báo cáo công tác để đảm bảo sử dụng có hiệu quả 8 giờ làm việc. Cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không xét khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm thời giờ làm việc.

10. Giao cho Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân theo dõi, kiểm tra đôn đốc các đơn vị trong ngành Toà án nhân dân triển khai thực hiện Chỉ thị .

Yêu cầu Chánh án Toà án quân sự trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân các cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân để hướng dẫn giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (để báo cáo);
- Các Bộ, ngành trong cụm thi đua khối nội chính;
- Các PCA TANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Các thành viên HĐTĐKT ngành ;
- Tòa án quân sự trung ­ơng;
- Các đơn vị thuộc TANDTC:
- Tòa án nhân dân các cấp;
- Lưu VP và Thường trực HĐTĐKT.

CHÁNH ÁN 


 

Trương Hòa Bình

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 08/05/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chỉ thị 02/2008/CT-CA về công tác thi đua khen thưởng năm 2008 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu 02/2008/CT-CA Ngày ban hành 08/05/2008
Ngày có hiệu lực 08/05/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tòa án nhân dân tối cao Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Chỉ thị 02/2008/CT-CA về công tác thi đua khen thưởng năm 2008 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Mục lục

Mục lục

Close