ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trong thời gian qua, việc thực hiện Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên Trang thông tin điện tử và mạng xã hội trên địa bàn tỉnh được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có trang thông tin điện tử tổng hợp hoạt động không giấy phép, không thực hiện đúng quy định trong giấy phép, không tuân thủ các quy định về sử dụng nguồn tin, quảng cáo và cung cấp trò chơi điện tử trái phép.... Một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội chỉ thông tin về những nội dung tiêu cực, cổ súy cho lối sống, cách hành xử thiếu văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, làm cho môi trường thông tin thiếu lành mạnh.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử; chấn chỉnh hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và bảo đảm hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội theo đúng quy định của pháp luật; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thông tin điện tử; định hướng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sử dụng thông tin trên mạng để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ biết tự sàng lọc, khai thác những nội dung thông tin có lợi, bổ ích, loại bỏ những thông tin xấu, độc hại trên mạng.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội và các quy định khác có liên quan.

- Thực hiện rà soát, thống kê toàn bộ các trang thông tin điện tử và mạng xã hội của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các trang thông tin điện tử và mạng xã hội đang hoạt động không phép, thử nghiệm phải thực hiện thủ tục hồ sơ xin cấp phép theo đúng quy định. Thực hiện tốt việc thẩm định hồ sơ, cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những sai phạm của các tổ chức, cá nhân có hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng; khuyến khích, tạo điều kiện cho các trang thông tin điện tử phát huy những mặt mạnh, đồng thời khắc phục những khiếm khuyết trong quá trình hoạt động trên cơ sở đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường các biện pháp quản lý việc sử dụng Internet, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành, trang thông tin nội bộ, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, trang thông tin cá nhân...

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết, kịp thời và nghiêm minh theo thẩm quyền đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động thông tin điện tử trên mạng.

- Chủ động làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin về hoạt động thông tin điện tử; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm; thiết lập, công bố công khai số điện thoại, địa chỉ email để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin được phản ánh từ phía người dân về hoạt động thông tin điện tử; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc cung cấp thông tin trên mạng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh; báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan.

2. Công an tỉnh:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật thông qua hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội.

- Thực hiện công tác phòng chống tội phạm trên mạng; phối hợp kiểm tra, kịp thời điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật việc lợi dụng cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội làm lộ, lọt bí mật Nhà nước.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương; các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong việc cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

3. Các sở, ban, ngành, đơn vị, hội đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Các đơn vị, địa phương có thiết lập sử dụng trang thông tin điện tử, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, thực hiện việc cung cấp thông tin trên mạng theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, rà soát, thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các thủ tục đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong việc sử dụng khai thác thông tin trên mạng. Thực hiện xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lợi dụng internet, mạng xã hội cung cấp thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử … để gây mất lòng tin trong nhân dân, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện rà soát, theo dõi hoạt động của các trang thông tin điện tử tại địa phương; định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo tình hình về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh:

- Các cơ quan báo chí chủ động rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên fanpage chính thức của cơ quan mình, không để các đối tượng xấu lợi dụng bình luận, tuyên truyền xuyên tạc, gây dư luận xấu trong xã hội.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí và các cá nhân được giao trực tiếp quản trị, điều hành fanpage, thực hiện yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, quản lý chặt chẽ nội dung, tuân thủ nghiêm các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 09/2014/TT-BTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các cơ quan báo chí đăng tải thông tin trên mạng xã hội (Facbook, Twitter…), trang Fanpage phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thông tin chính xác như đã đăng tải trên các ấn phẩm của cơ quan báo chí.

- Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động thông tin điện tử trên mạng.

- Kịp thời phát hiện và đưa tin, bài phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, xúc phạm đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức, cộng đồng.

5. Đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội:

- Tuân thủ các quy định về bản quyền, về nguồn tin và các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Thông tư số 09/2014/TT-BTTT ngày 19/8/2014 của Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội, trong đó lưu ý nội dung của các điều khoản chuyển tiếp; triển khai các điều kiện, thủ tục cần thiết bảo đảm hoạt động cung cấp dịch vụ của đơn vị mình tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

- Các tổ chức, doanh nghiệp có trang thông tin điện tử tổng hợp chấn chỉnh việc tự ý sản xuất tin bài giống cơ quan báo chí, không tuân thủ các quy định về nguồn tin, thay đổi tiêu đề bài viết, cắt xén nội dung, hình ảnh trong bài viết; nội dung thông tin tổng hợp không phù hợp và không đúng với phạm vi đã được quy định tại giấy phép.

- Nâng cao trách nhiệm tự quản lý thông tin trên mạng, trường hợp tự phát hiện hoặc nhận được phản ánh các nội dung vi phạm, cần triển khai thực hiện ngay quy trình xử lý thông tin vi phạm theo đúng quy định và báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ mỗi năm một lần và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quản lý nhà nước có thẩm quyền. Nội dung báo cáo theo mẫu ban hành tại Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông định hướng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, nhân dân nâng cao ý thức trong việc cung cấp thông tin trên mạng, nhận thức rõ những thông tin sai sự thật, xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 08/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu 05/CT-UBND Ngày ban hành 08/03/2017
Ngày có hiệu lực 08/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Định Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định
Mục lục

Mục lục

Close