ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND Thành phố: số 10/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của thành phố Hà Nội và số 12/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2017; ngay từ đầu năm, UBND Thành phố đã chủ động xây dựng chương trình hành động và chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ HĐND Thành phố giao, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách.

Những tháng đầu năm 2017, cùng với sự chủ động, tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực và đồng đều ở các lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, còn nhiều khó khăn, thách thức tác động từ bối cảnh quốc tế và các vấn đề nội tại của nền kinh tế ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách năm 2017 của Thành phố.

Triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017, để chủ động ứng phó trong điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi năm 2017 theo dự toán đã được HĐND Thành phố quyết nghị; Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND Thành phố, chương trình hành động của UBND Thành phố, trong đó về tài chính ngân sách, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tập trung triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Trung ương, các Nghị quyết của HĐND Thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình hành động số 43/CTr-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Thành phố thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của HĐND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

- Tiếp tục tích cực tập trung thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 19-2017/NQ-CP, số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và triển khai Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2010, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các giải pháp, mục tiêu đã được xác định tại Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ- CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội năm 2017, định hướng đến năm 2020, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phấn đấu trở thành một trong những địa phương đứng đầu trong cả nước về chỉ số cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, góp phần cùng cả nước đạt chỉ số môi trường kinh doanh trung bình của nhóm nước ASEAN 4; đến năm 2020 đạt mức trung bình của ASEAN 4 trên các nhóm chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh.

2. Tổ chức thực hiện tốt các Luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017; quyết tâm thu đạt và vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và HĐND Thành phố quyết nghị, trong đó:

a) Các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các quận, huyện, thị xã

- Chủ động đề ra các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt, liên tục, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 được giao trên địa bàn và tăng 14-16% so với số thực hiện thu năm 2016; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt dự toán và tăng 5-7% so với thực hiện năm 2016.

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ biến động thị trường tài chính, tiền tệ, thương mại trong nước và quốc tế; chủ động rà soát, đánh giá đầy đủ tác động của việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTAs) đến thu ngân sách nhà nước để có giải pháp chủ động trong điều hành.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan tăng cường quản lý thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế; thực hiện các giải pháp phù hợp để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh.

b) Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, tập trung vào các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có độ rủi ro cao, nâng tỷ lệ số doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thuế trong năm 2017 theo quy định; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế; đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật của cơ quan thuế, hải quan.

Quản lý chặt chẽ các khoản thu, nhất là thu qua hình thức khoán; mở rộng cơ sở thuế (kể cả đối tượng và căn cứ tính thuế); kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế hải quan, nhất là những mặt hàng có giá trị lớn, thuế suất cao như: xe ô tô (bao gồm cả xe ô tô được biếu, tặng), hàng mỹ phẩm, hàng tạm nhập tái xuất...

Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể và đôn đốc tổ chức thực hiện cho từng chi cục thuế, hải quan; định kỳ công khai trên truyền thông các doanh nghiệp nợ thuế; phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2017 giảm xuống dưới 5% so với số thực thu ngân sách nhà nước năm 2017; đôn đốc thu kịp thời các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Định kỳ công bố công khai trên truyền thông các doanh nghiệp có thành tích tốt trong nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế, tăng cường công tác phối hợp để quản lý chặt chẽ, bảo đảm hoàn thuế đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế của Nhà nước.

3. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng chế độ quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; không bổ sung các đề án, chương trình, ban hành các chính sách mới, hoặc nâng định mức làm tăng chi NSNN khi chưa có nguồn bảo đảm; trong đó:

a) Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã

- Không giải ngân kế hoạch vốn ngoài nước nguồn ngân sách Trung ương năm 2017 vượt mức kế hoạch được giao khi chưa được phép của cấp có thẩm quyền. Quản lý chặt chẽ, đúng quy định và hạn chế các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước; hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, xử lý vi phạm trong công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao. Chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi; lồng ghép các chính sách, tiết kiệm triệt để các khoản chi ngay từ khâu phân bổ dự toán và trong quá trình thực hiện; giảm tối đa và công khai các khoản chi hội nghị, hội thảo, khánh tiết, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; mở rộng thực hiện khoán xe ô tô công đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Đẩy mạnh triển khai mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/3/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Cắt giảm dự toán đối với những nhiệm vụ chi thường xuyên đã có trong dự toán của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các quận, huyện, thị xã nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được giao, các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố thực hiện rà soát, sắp xếp, tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, khuyến khích các đơn vị phấn đấu tăng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp để chủ động cân đối nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn tiền lương trong năm 2017, bao gồm tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương, các khoản có tính chất lương), một phần số thu để lại theo chế độ của cơ quan, đơn vị; 50% tăng thu ngân sách thực hiện năm 2016 (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) theo chế độ (đối với các quận, huyện, thị xã); nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 chưa sử dụng chuyển sang; đồng thời thực hiện điều chỉnh giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo lộ trình, khuyến khích các đơn vị tăng nguồn thu để tạo nguồn cải cách tiền lương. Đối với những quận, huyện, thị xã ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn tiền lương mà vẫn không cân đối được nguồn, ngân sách Thành phố bổ sung để đảm bảo kinh phí tiền lương tăng thêm năm 2017.

b) UBND các quận, huyện, thị xã

Chủ động điều hành ngân sách đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, tổ chức chi ngân sách theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền thông qua và khả năng thu ngân sách; phấn đấu tăng thu vượt dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định và chủ động dành nguồn để thực hiện các chính sách Nhà nước đã ban hành, giảm nguồn ngân sách Thành phố phải hỗ trợ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định của từng cấp chính quyền địa phương.

Trường hợp ngân sách địa phương dự kiến bị giảm thu, phải chủ động dành nguồn dự phòng ngân sách địa phương và sử dụng các nguồn tài chính khác của địa phương để bù đắp hoặc phải điều chỉnh để giảm chi tương ứng.

c) Cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp:

Tăng cường công tác quản lý, điều hành kiểm soát chi ngân sách; thực hiện cắt giảm dự toán đối với các khoản dự toán chi thường xuyên đã giao các đơn vị từ đầu năm nhưng đến hết năm ngân sách theo quy định vẫn còn dư dự toán, trừ các khoản mới bổ sung trong năm và các trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

Các sở, ngành, đơn vị thuộc Thành phố tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tập trung triển khai phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020; xây dựng lộ trình và tổ chức bán cổ phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên để đảm bảo phù hợp với tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Không sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước thua lỗ theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.

5. Đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công:

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra.

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và kế hoạch của Thành phố: rà soát quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo từng lĩnh vực; rà soát để ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong từng lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí. Từng bước chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng, giảm dần mức hỗ trợ từ NSNN để có nguồn tăng chi đầu tư, chi hỗ trợ trực tiếp cho người có công với cách mạng, người nghèo và các đối tượng chính sách để được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

6. Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và những quy định của Chỉ thị này, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện ở cấp dưới, các đơn vị trực thuộc để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định của pháp luật liên quan đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; (để báo cáo)
- TT Thành ủy (để báo cáo);
- TT HĐND Thành phố (để báo cáo);
- Các đ/c thành viên UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã; :
- CP VP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, KT (Hạnh).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chỉ thị 10/CT-UBND về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2017 do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu 10/CT-UBND Ngày ban hành 26/06/2017
Ngày có hiệu lực 26/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Hà Nội Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Chỉ thị 10/CT-UBND về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2017 do thành phố Hà Nội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close