ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTG NGÀY 06/6/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 THEO TINH THẦN CHÍNH PHỦ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (Nghị quyết số 35); Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp (Chỉ thị số 26).

Nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XII và khắc phục những tồn tại sau 01 (một) năm thực hiện Nghị quyết số 35, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương Chính phủ kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển; Trên cơ sở Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 30/7/2016 về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết số 19, Nghị quyết số 35 về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 (Kế hoạch số 147); Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 30/3/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội năm 2017, định hướng đến năm 2020 (Kế hoạch 74), Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ sau:

I. CÁC GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND Thành phố nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách, các chương trình kế hoạch triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngay sau khi Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực và các Nghị định được ban hành.

- Tiếp tục tham mưu, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác của Thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và giai đoạn đến năm 2020.

- Tăng cường vai trò kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa với mạng lưới các nhà phân phối, nhà sản xuất, tổ chức tín dụng, nhà đầu tư, các hiệp hội, cơ sở ươm tạo, trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, v.v...

- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, các chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế khảo sát, đánh giá thực trạng khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố để hoàn thành Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố trong năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch hỗ trợ thành lập doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó nghiên cứu đưa ra một số chính sách khuyến khích hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp, phấn đấu đến 2020 đạt mục tiêu có 400.000 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Hoàn thành Kế hoạch trình UBND Thành phố ban hành trong tháng 7/2017.

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp qua mạng điện tử, tiến tới phấn đấu thực hiện 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị, điều hành phục vụ sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, trình UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố nhằm tạo sự liên thông giữa thủ tục đầu tư với các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, đấu thầu thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố.

- Tiếp tục đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 147, Kế hoạch 74, báo cáo UBND Thành phố.

2. Sở Nội vụ:

- Rà soát, theo dõi và đôn đốc các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội.

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện Chương trình 08/Ctr-TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy và Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND Thành phố về thực hiện công tác Cải cách hành chính của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức thuộc Thành phố, nhất là các bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, công việc cho doanh nghiệp.

3. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan rà soát các khoản phí có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp để xem xét, giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, đề xuất UBND Thành phố để báo cáo Bộ Tài chính.

- Phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sở Công thương:

- Chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất cơ chế dành khu đất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các cụm công nghiệp, khu công nghiệp của Thành phố để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu. Nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển thương mại.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phương pháp định giá đất và khả năng tiếp cận đất đai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Triển khai rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bảo đảm tính nhất quán và công khai, minh bạch thông tin.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Hoàn chỉnh và công khai ngay đường dây nóng cùng hệ thống hỏi đáp trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Thành phố để tiếp nhận và xử lý các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, báo cáo UBND Thành phố trong quý III năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp cùng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị triển khai đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 35, Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch, chương trình liên quan của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố đến người dân và doanh nghiệp.

- Xây dựng trang thông tin điện tử, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kết nối các doanh nghiệp khỏi nghiệp với các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư, trung tâm khoa học công nghệ, các tổ chức thúc đẩy khởi nghiệp trong nước và quốc tế. Hoàn thành trong tháng 7 năm 2017.

7. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, tổng hợp kết quả rà soát các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính về cấp phép với các điều kiện kinh doanh để đôn đốc các sở ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh rà soát, kiến nghị UBND Thành phố, các bộ, ngành Trung ương bãi bỏ, sửa đổi các quy định về điều kiện kinh doanh theo đúng quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và chỉ đạo của Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phổ biến kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố.

8. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Đề xuất triển khai các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát triển.

- Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng, vận hành và quản lý trong thực tế sản xuất kinh doanh. Khuyến khích các trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, nhà khoa học đóng góp vào phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

9. Cục Thuế Hà Nội:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quản lý chặt chẽ, thu thuế đúng, đủ, kịp thời đối với hộ kinh doanh lớn; chống thất thu đối với hộ khoán. Nghiên cứu, đề xuất chính sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, báo cáo UBND Thành phố để đề xuất với Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, xây dựng phương án triển khai thí điểm mô hình hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, kết nối thông tin để quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ kinh doanh, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 10 năm 2017 để báo cáo Bộ Tài chính.

10. Cục Hải quan Hà Nội:

- Tiếp tục giảm thời gian hoàn thành thủ tục xuất khẩu xuống còn dưới 10 ngày và thời gian nhập khẩu xuống còn dưới 12 ngày.

- Xây dựng hồ sơ doanh nghiệp, hồ sơ rủi ro, tiêu chí phân tích, đánh giá xác định doanh nghiệp xuất nhập khẩu trọng điểm trên địa bàn Thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, tiến tới chuyển đổi căn bản phương thức quản lý từ kiểm tra trong thông quan sang kiểm tra sau thông quan.

- Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện đề án “Xây dựng địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đáp ứng yêu cầu hải quan hiện đại”.

11. Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hà Nội:

- Chỉ đạo, đôn đốc các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố đẩy mạnh triển khai Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ.

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, các chương trình, gói tín dụng với lãi suất hợp lý, đơn giản hóa thủ tục vay vốn.

- Chủ trì triển khai có hiệu quả Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, các chương trình tín dụng, tăng khả năng tiếp cận vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

12. Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất:

- Chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất cơ chế dành khu đất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu công nghiệp, khu công nghiệp của Thành phố để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố:

- Quán triệt sâu sắc nội dung, tinh thần của Nghị quyết số 35 và Chỉ thị số 26 của Chính phủ; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 147 và Kế hoạch số 74 của UBND Thành phố. Phát huy cao nhất tinh thần, chủ trương Chính phủ kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động đầu tư, kinh doanh và phát triển.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ đối với doanh nghiệp cần đảm bảo mục tiêu ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm đồng thời với hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp nắm rõ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng đơn giản hóa khâu tiền kiểm, đẩy mạnh, tăng cường hậu kiểm gắn với điều kiện, quy định cụ thể và thanh tra, kiểm tra, giám sát.

- Đẩy mạnh rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh để kiến nghị Thành phố, các Bộ ngành Trung ương và Chính phủ bãi bỏ, sửa đổi các giấy phép con, phí, phụ phí không hợp lý, không hiệu quả.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời chịu trách nhiệm về các vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi quản lý. Thường xuyên quán triệt các cán bộ, công chức, viên chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ theo thẩm quyền nhằm phát hiện, khắc phục các bất cập, hạn chế và kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm, có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về quy định, hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến công việc đang xử lý, chủ động phối hợp giữa các bộ phận, cơ quan liên quan để tăng cường sự thống nhất trong hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp về cùng một vấn đề, nhằm không gây khó khăn và bất lợi cho doanh nghiệp. Ban hành hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các thủ tục, quy định của pháp luật đảm bảo nguyên tắc dễ hiểu, dễ thực hiện.

- Triển khai các giải pháp nhằm tăng chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin và tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân, bao gồm cả việc tiếp nhận và xử lý vướng mắc của người dân, doanh nghiệp.

- Kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp vượt thẩm quyền giải quyết thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý, báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo giải quyết hoặc kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đối thoại, gặp gỡ giữa cơ quan quản lý, chính quyền với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thực chất.

2. Các Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề:

- Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động và những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kịp thời tập hợp phản ánh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Thành phố để giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Chủ động đánh giá, đề xuất, kiến nghị nhằm phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Phát huy vai trò là đại diện của doanh nghiệp Thủ đô là cầu nối giữa chính quyền với doanh nghiệp.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND Thành phố; (để báo cáo)
- Ủy ban MTTQ Thành phố;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các hiệp hội doanh nghiệp Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP, TKBT, KT;
- Lưu: VT, KT (Ngân)
(24578-95)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu 12/CT-UBND Ngày ban hành 03/07/2017
Ngày có hiệu lực 03/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thành phố Hà Nội Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp do thành phố Hà Nội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close