ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Lào Cai, ngày 11 tháng 09 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018-2019

Năm học 2017-2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và sự nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, sự nghiệp giáo dục tiếp tục chuyển biến, đạt được kết quả toàn diện.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục thực hiện Chủ đề năm học “Vì học sinh thân yêu”; Xây dựng “Trường học kỷ cương - văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất”,  tập trung vào các nhiệm vụ sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm năm học:

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện sâu rộng Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIII; Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Chương trình hành động số 153-CTr/TU và Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020”. Tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục - đào tạo, biểu dương người tốt, việc tốt, nhân rộng mô hình tiên tiến. Tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong ngành Giáo dục.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giai đoạn 2016-2020; thực hiện rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới. Tăng cường bồi dưỡng chuẩn hóa cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp và phát triển quy mô giáo dục; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục:

- Tiếp tục ưu tiên các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy; đẩy nhanh tiến độ thực hiện sáp nhập các trường, gộp, xóa các điểm trường lẻ, tập trung đầu tư theo Đề án rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường, lớp được phê duyệt gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Hoàn thành mục tiêu đủ nhà vệ sinh trường học trước 30/11/2018 theo Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh; thực hiện đầu tư xây dựng phòng học giai đoạn 2018-2020, xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường nội trú, bán trú, trường chất lượng cao, tiến tới xây dựng trường quốc tế tại thành phố Lào Cai. Sở Giáo dục và Đào tạo sớm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư thiết bị dạy học thực hiện thí điểm trường học thông minh, lớp học thông minh và Chương trình giáo dục STEM (tích hợp khoa học kỹ thuật, công nghệ và toán) để tiếp tận “giáo dục thông minh” ở những nơi có điều kiện.

4. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục:

- Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ ở cấp học mầm non, giảm mạnh tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Thực hiện đổi phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Tiếp tục xây dựng các mô hình giáo dục gắn với ứng dụng công nghệ cao, gắn lý thuyết với thực hành, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh giai đoạn 2016-2020” và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bảo đảm an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, lành mạnh, thân thiện, tích cực; chủ động và có nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trong trường học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên; tổ chức tốt hoạt động tư vấn tâm lý học đường.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hợp tác và hội nhập quốc tế trong giáo dục - đào tạo. Phát triển các hoạt động tư vấn du học; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học, nhất là Tiếng Anh. Triển khai xây dựng mô hình trường học đạt các tiêu chí của trường học tiên tiến, hiện đại, hội nhập.

- Xây dựng Đề án thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai sau khi có kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, phân luồng, hướng nghiệp học sinh; công tác giáo dục dân tộc:

- Tiếp tục giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh và lựa chọn hình thức tuyển sinh phù hợp với từng địa phương; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và tính bền vững xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Triển khai thực hiện tốt Đề án duy trì số lượng học sinh đến năm 2020 của UBND các huyện, thành phố; xác định giải pháp đồng bộ, hiệu quả để duy trì số lượng học sinh các cấp học, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học do tảo hôn, cha mẹ bỏ đi khỏi địa phương, đặc biệt ở các xã vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục (theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ), đặc biệt là trách nhiệm huy động học sinh ra lớp.

- Đẩy mạnh phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; tập trung nâng cao chất lượng hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao, trường Trung học phổ thông chuyên để các trường này trở thành hệ thống trường nòng cốt, tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố; đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ đối với cơ sở giáo dục, người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục cùng với việc nâng cao trách nhiệm giải trình, phản biện xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, dạy và học.

Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong trong quản lý giáo dục, quản trị trường học; tập trung đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; làm tốt công tác quản lý dạy thêm học thêm, công tác thanh tra, kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; xử lý nghiêm các sai phạm đồng thời chủ động ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong giáo dục.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc quán triệt và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học; có kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục - đào tạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; tăng, cường quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học.

2. UBND huyện, thành phố: ban hành Chỉ thị, chỉ đạo ngành giáo dục và các cơ quan, ban, ngành, các xã, phường, thị trấn và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học. Thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo.

3. Các sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hiện nhiệm vụ năm học.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Lào Cai về giáo dục - đào tạo, đặc biệt là nhiệm vụ đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, giới thiệu các mô hình giáo dục tốt, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể, xã hội tỉnh tăng cường sự phối hợp với ngành giáo dục, đặc biệt trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về công tác giáo dục - đào tạo; công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục; huy động các nguồn lực cho phát triển sự nghiệp giáo dục.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này được phổ biến tới tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH1, NC2, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Thanh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu 12/CT-UBND Ngày ban hành 11/09/2018
Ngày có hiệu lực 11/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lào Cai Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 do tỉnh Lào Cai ban hành
Mục lục

Mục lục

Close