ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Năm học 2017 - 2018 là năm học có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ của Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX, ngành giáo dục và đào tạo đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để thực hiện có hiệu quả 09 nhóm nhiệm vụ, 05 giải pháp, đạt nhiều thành tích đáng biểu dương: Cơ sở vật chất được đầu tư kịp thời, mạng lưới trường lớp ổn định, đảm bảo đủ nhu cầu học tập của học sinh, chất lượng giáo dục hai mặt được nâng lên; thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm của người đứng đầu trong mỗi cơ sở giáo dục; kịp thời công khai, minh bạch kết quả thi, kiểm tra, thanh tra, đánh giá học sinh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho nhà giáo, học sinh được nâng cao; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 ổn định; giáo dục miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hải đảo được quan tâm nhiều hơn. Bước đầu thiết lập và mở rộng về hợp tác giáo dục và đào tạo với các trường đại học có uy tín; chủ động chỉ đạo, triển khai các mô hình đổi mới của ngành và đạt được những kết quả nổi bật, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao.

Năm học 2018 - 2019 là năm học thứ năm tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 23/7/2014 của Tỉnh ủy (khóa XVIII), Kế hoạch số 5447/KH-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời, ngành giáo dục và đào tạo vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục khắc phục: Cơ sở vật chất chưa thực sự đồng bộ, trên 150 trường đạt chuẩn quốc gia xuống cấp không còn khả năng giữ chuẩn; tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn; chất lượng giáo dục tuy ổn định song chưa có bước phát triển mang tính đột phá, số lượng học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia chưa đạt chỉ tiêu Đại hội XIX đề ra.

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành giáo dục, Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 23/7/2014 của Tỉnh ủy (khóa XVIII) và các kết luận, nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XIX về phát triển giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo

Tiếp tục rà soát, quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại; đảm bảo yêu cầu phát triển về quy mô, chất lượng giáo dục và đào tạo; chú trọng việc huy động các nguồn lực xã hội để phát triển mạng lưới giáo dục và đào tạo gắn với các điều kiện đáp ứng đổi mới chương trình sách giáo khoa và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

b) Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, nhân viên gắn với việc bảo đảm các quy định về định mức số lượng giáo viên, nhân viên đối với các cấp học và trình độ đào tạo, phù hợp với việc bố trí theo quy mô trường, lớp học.

- Tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện các giải pháp bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên các cấp học theo quy định, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc dạy và học, từng bước giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở một số cơ sở giáo dục, địa phương.

- Tập trung nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, quy chế làm việc và văn hóa công sở cho đội ngũ nhà giáo theo Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo.

- Triển khai việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên để tiếp cận chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1.

- Chú trọng việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số có năng lực, phẩm chất chính trị; thực hiện tốt công tác chính sách, thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.

c) Đổi mới chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông

- Tiếp tục triển khai có chất lượng chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; xây dựng, triển khai các mô hình phối hợp gia đình - nhà trường - cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ, kiên quyết chống hành vi bạo hành trẻ; chú trọng hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên ở các nhóm lớp mầm non tư thục, nhóm trẻ tư thục tại các khu công nghiệp.

- Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập, phương thức thi, đặc biệt là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn, đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển giáo dục và chất lượng giáo dục cùng các giải pháp mang tính căn cơ, bền vững để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh có nhận thức rõ về định hướng nghề nghiệp trên tinh thần Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

- Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường; thực hiện tốt hoạt động chào cờ, hát quốc ca trong các cơ sở giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, trường, lớp học sạch, đẹp; nâng cao hiệu quả công tác y tế trường học, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, nhân cách, lý tưởng, ý thức khởi nghiệp cho học sinh.

d) Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ

Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh theo 4 cấp độ; triển khai hiệu quả Chương trình tiếng Anh theo Kế hoạch thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025, phù hợp yêu cầu hội nhập theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng mục tiêu đào tạo chung; đồng thời tăng cường quản lý nâng cao chất lượng dạy học của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn.

e) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục

- Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục; tích hợp các hệ thống thông tin quản lý vào cơ sở dữ liệu chung toàn ngành.

- Phát huy kho tài nguyên trên trang tin chứa bài giảng, các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "trường học kết nối", tư liệu học tập để chia sẻ, dùng chung, khuyến khích các cơ sở giáo dục sử dụng các phần mềm trong dạy học; tăng cường tổ chức hội nghị, tập huấn chuyên môn theo hình thức trực tuyến, góp phần ứng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính.

- Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ nhà giáo, học sinh, đảm bảo khả năng ứng dụng công nghệ thông tin khi thực hiện công vụ, kiểm tra, đánh giá và tiếp cận các tri thức mới, giao lưu, hội nhập.

f) Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm.

- Đẩy mạnh tự chủ của các nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục; chấm dứt tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Công khai kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục ngay từ đầu năm học để các đơn vị chủ động. Từ đó, các cơ sở giáo dục chủ động trong sử dụng kinh phí ngân sách hiệu quả, cũng như sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

g) Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của Trường THPT chuyên Lê Khiết gắn với phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo nhân tài, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh nhà.

- Tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng học sinh giỏi, đặc biệt là bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, kinh nghiệm sử dụng các phần mềm ứng dụng quản lý nhà trường, tiếp cận công nghệ mới về dạy học với các cơ sở giáo dục có uy tín trong nước.

- Chỉ đạo một số cơ sở giáo dục phổ thông có điều kiện chủ động, mở rộng hợp tác quốc tế bằng nhiều hình thức như giao lưu, tạo điều kiện để nhà giáo, học sinh tiếp xúc với môi trường đào tạo chất lượng cao tại các trường học ở trong nước và nước ngoài.

h) Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo

- Rà soát, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư nguồn lực, thực hiện kế hoạch, lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các đề án: Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; củng cố phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú; xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú, trường đạt chuẩn quốc gia,...để có cơ sở xác định đúng định hướng tham mưu, thực hiện trong thời gian đến.

- Tham mưu UBND tỉnh về đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đối với từng địa phương; đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục, đặc biệt quan tâm đến nhà vệ sinh, sân chơi, bãi tập, phòng thực hành,...chú trọng các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa đảm bảo an toàn theo quy định.

- Đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập đồng bộ với lộ trình đổi mới giáo dục phổ thông.

i) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

- Khuyến khích các cơ sở đào tạo chủ động đổi mới phương thức đào tạo theo hướng phối hợp hiệu quả và chặt chẽ giữa đào tạo trong và ngoài nhà trường, xây dựng mô hình trường THPT theo hướng tự chủ, nghiên cứu tổ chức cho học sinh trải nghiệm chương trình 24 giờ làm sinh viên với các trường đại học có uy tín.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo; khuyến khích nhà giáo tham gia nghiên cứu, đào tạo sau đại học để đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác quản lý, chỉ đạo của ngành.

2. Các Sở, ban ngành

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quan tâm, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, đặc biệt trong việc giao kế hoạch, xây dựng lộ trình đầu tư công, cân đối, bố trí ngân sách, biên chế đội ngũ giáo viên, nhân viên, chế độ chính sách và các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo để ngành giáo dục, các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 theo chỉ đạo của ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương

- Phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt công tác quản lý trên địa bàn theo phân cấp.

- Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển giáo dục đã được xây dựng tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của trường học, cơ sở giáo dục; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra dạy thêm học thêm trái quy định, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực và kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực trong giáo dục trên địa bàn, công khai kết quả xử lý theo quy định.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội, đoàn thể tỉnh

Tích cực phối hợp với ngành giáo dục, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, nhất là việc vận động, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, huy động học sinh ra lớp, vận động học sinh bỏ học trở lại trường, lớp; bồi dưỡng học sinh yếu, kém góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; bám sát thực tế cơ sở để kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong quản lý, giảng dạy, học tập; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện để ngành giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các tổ chức chính trị-xã hội và các hội, đoàn thể;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm439

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 15/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2018 thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu 18/CT-UBND Ngày ban hành 15/10/2018
Ngày có hiệu lực 15/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Ngãi Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

1 Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2018 thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Mục lục

Mục lục

Close