ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh đã từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Hình thức, phương tiện quảng cáo phát triển mạnh mẽ, nhiều loại hình quảng cáo mới xuất hiện. Việc thực hiện Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn hoạt động trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời được thực hiện theo quy định về diện tích, quy cách; nội dung, hình thức quảng cáo được đảm bảo; góp phần giúp các doanh nghiệp có nhiều điều kiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy tiêu dùng và phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, lúng túng, chưa theo kịp với xu thế phát triển của xã hội; hiệu lực, hiệu quả chưa cao; còn nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo cần phải được chấn chỉnh và khắc phục như: hình thức quảng cáo bằng tấm lớn ngoài trời, quảng cáo trên các bảng biển, biển hiệu, pa-nô, băng-rôn, bảng hiệu còn chưa thống nhất, không theo quy chuẩn; quảng cáo rao vặt bằng dán giấy, in chữ, in sơn, quét mực lên tường công sở, công trình công cộng, trên cột điện, tường nhà ở dân cư, trên cây xanh còn xuất hiện phổ biến ở thành phố Huế và các thị trấn; các doanh nghiệp dựng các bảng chỉ dẫn, giới thiệu dịch vụ nằm ngoài phạm vi doanh nghiệp diễn ra khắp nơi; các cơ quan, trường học dựng bảng thông tin trên hàng rào đơn vị không theo quy chuẩn; việc phát tờ rơi tại các giao lộ có đèn tín hiệu giao thông, tại các cổng trường học thường xuyên diễn ra, chưa được xử lý kịp thời, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo chưa thường xuyên, kịp thời...

Nguyên nhân của tình trạng trên là do: Nhận thức của người dân, doanh nghiệp còn hạn chế; chính quyền các cấp thiếu quan tâm trong công tác quản lý địa bàn theo quy định của pháp luật. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo còn lúng túng, bất cập. Việc thực thi các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động quảng cáo chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quảng cáo đến các chủ thể tham gia quảng cáo chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục; ý thức chấp hành pháp luật về quảng cáo của các tổ chức, cá nhân chưa nghiêm. Việc thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại các địa phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do thủ tục thuê đất để xây dựng công trình quảng cáo còn chậm, ảnh hưởng đến cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như việc sắp xếp, điều chỉnh vị trí các bảng quảng cáo phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quảng cáo còn thiếu và yếu. Tại hai cửa ngõ Bắc Nam của tỉnh đã thực hiện một số vị trí quy hoạch nhưng còn một số vị trí quy hoạch quảng cáo còn vướng mắc, chưa thực hiện, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hoàn chỉnh quy hoạch quảng cáo. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời về cơ bản đã chuẩn hóa được việc xây dựng phương tiện quảng cáo ngoài trời, phù hợp với Luật Quảng cáo. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế địa phương, việc điều chỉnh về quy cách, hình thức các công trình quảng cáo của các doanh nghiệp chưa tích cực do thị trường khách hàng yếu và khả năng đầu tư để chuyển đổi quy cách công trình quảng cáo của các doanh nghiệp địa phương còn hạn chế...

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập; đồng thời, chấn chỉnh những vi phạm trong hoạt động quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo ngoài trời, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế sáng hơn, đẹp hơn, sạch hơn; các công trình quảng cáo thực sự là điểm nhấn cho đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Tiếp tục ưu tiên hoàn chỉnh hệ thống pa nô xã hội hóa phục vụ tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, quảng bá các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh theo hướng hiện đại hóa, áp dụng công nghệ hiện đại trong quảng cáo.

- Tăng cường quản lý nội dung tuyên truyền, quảng cáo; đặc biệt là việc sử dụng tiếng nước ngoài trên các bảng hiệu quảng cáo. Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương rà soát, bổ sung, đề xuất loại bỏ bảng, biển, hộp đèn hiện có trên địa bàn để trình UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời khi Luật Quy hoạch có hiệu lực.

- Khẩn trương trình UBND tỉnh quy định quản lý quy hoạch quảng cáo ngoài trời; bao gồm quy định đối với các bảng, biển tuyên truyền dựng ở hàng rào của các cơ quan, đơn vị, xác định trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư về thời lượng dành cho quảng bá, tuyên truyền, quy định về lựa chọn chủ đầu tư bảng quảng cáo theo hướng chọn phương án kiến trúc từng địa điểm để làm bảng quảng cáo.

- Xây dựng đề án đổi mới hình thức tuyên truyền, quảng cáo phong phú, đa dạng, theo các tiêu chí văn minh, hiện đại, tạo mỹ quan đô thị. Trước mặt thí điểm tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế, sau đó triển khai nhân rộng lại các thị xã, tạo sự đồng bộ, thống nhất; xóa dần các hình thức quảng cáo bằng băng rôn, áp phích trên các tuyến đường.

- Làm việc cụ thể với các doanh nghiệp có bảng quảng cáo để thống nhất lộ trình chuyển các bảng quảng cáo hiện nay sang các mẫu có công nghệ hiện đại, có tính thẩm mỹ cao.

- Tổ chức tập huấn, phổ biến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh kịp thời những bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo chuyển biến tích cực nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động quảng cáo trên phạm vi toàn tỉnh; bảo đảm quyền lợi cho các cá nhân, doanh nghiệp tham gia quảng cáo; tạo sự thống nhất đồng bộ trong thực thi Luật quảng cáo, Quy hoạch quảng cáo và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm ổn định trật tự an toàn, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh quy trình liên thông về cho thuê đất và cấp phép xây dựng công trình quảng cáo. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm quản lý quảng cáo.

2. Sở Xây dựng:

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng quy trình, thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo ngoài trời theo Luật Quảng cáo và theo Quyết định phân cấp về cấp phép xây dựng của tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các địa phương thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn quốc gia về Xây dựng và Lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018. Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình áp dụng xây dựng quy hoạch quảng cáo.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng các tiêu chí để đổi mới hình thức tuyên truyền, quảng cáo phong phú, đa dạng, theo hướng văn minh, hiện đại; trở thành các điểm nhấn kiến trúc, điểm sáng đô thị.

- Rà soát tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND, ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đảm bảo định hướng hiện đại hóa quảng cáo trên địa bàn.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các hoạt động quảng cáo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật về đất đai.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phục vụ cho hoạt động quảng cáo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức triển khai trên thực tế.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Làm việc với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh để chấm dứt hợp đồng các thuê bao di động trên các quảng cáo rao vặt khi nhận được đề nghị của các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

- Hỗ trợ Sở Văn hóa và Thể thao trong việc xây dựng, đưa vào sử dụng phần mềm quản lý quảng cáo ngoài trời.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng; chấn chỉnh việc sử dụng tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân.

- Phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo trên địa bàn; rà soát hệ thống quảng cáo hiện có để điều chỉnh hoặc xóa bỏ các bảng quảng cáo không theo quy hoạch được duyệt.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo. Có kế hoạch huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

6. Chi hội Quảng cáo tỉnh Thừa Thiên Huế: Củng cố tổ chức, tăng cường hoạt động của Chi hội Quảng cáo tỉnh. Có kế hoạch hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong hoạt động quảng cáo.

7. Tổ chức thực hiện:

- Giám đốc các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.

- Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và báo cáo kịp thời những vướng mắc phát sinh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và TP Huế;
- VP: LĐ và CV:XD, KH, TH;
- Chi hội Quảng cáo TTH;
- Lưu: VT, VH.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2018 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu 20/CT-UBND Ngày ban hành 05/10/2018
Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2018 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Mục lục

Mục lục

Close