BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 376/Ctr-BHXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN NĂM 2017

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh tuyên truyền cho người lao động và nhân dân trên cả nước hiểu rõ chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

- Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan BHXH từ Trung ương đến địa phương trong việc tổ chức thực hiện chế độ BHXH, BHYT. Đồng thời, nâng cao uy tín, khẳng định vị thế của BHXH Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHYT; ngăn chặn, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH; BHYT.

- Đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; chủ động truyền tải thông tin tới cán bộ, hội viên các hội đoàn thể, học sinh, sinh viên, người dân; các chủ sử dụng lao động thấy rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT đối vớingười lao động trong doanh nghiệp.

- Thực hiện chính sách BHXH, BHYT phải theo nguyên tắc có đóng, có hưởng, quyền lợi tương ứng với nghĩa vụ, có sự chia sẻ giữa các thành viên, bảo đảm công bằng và bền vững của hệ thống BHXH, BHYT.

- Góp phần tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Mục tiêu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); trên 90% dân số tham gia BHYT. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối Quỹ BHYT. Xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ ở các cấp; phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức thể hiện, tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, đảm bảo đưa thông tin đến với mọi người lao động và nhân dân trên cả nước.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền huy động được sức mạnh của toàn xã hội, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và tạo điều kiện để các địa phương, đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

- Người sử dụng lao động, người lao động thuộc các thành phần kinh tế, các hợp tác xã và làng nghề, các khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào là người dân tộc thiểu số.

- Học sinh, sinh viên, đặc biệt là khối các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Cán bộ, nhân viên thuộc hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh; cán bộ làm công tác BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động; cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan BHXH các cấp.

- Nhóm đối tượng là cộng tác viên tuyên truyền, nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT trên toàn quốc.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Năm 2017, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng vàNhà nước về BHXH, BHYT và BHTN thể hiện ở Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”; Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 (theo Quyết định số 538/QĐ-TTg); Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020 và các chủ trương, chính sách khác về BHXH, BHYT tới các cấp, các ngành tại mỗi địa phương, đơn vị nhằm tăng cường cam kết chính trị và trách nhiệm để thực hiện lộ trình BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động - coi đây là một trong những nhiệm vụ chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong công tác tuyên truyền cần chú trọng những nội dung sau đây:

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật BHXH, Luật BHYT; những định hướng chỉ đạo của lãnh đạo BHXH Việt Nam trong các lĩnh vực hoạt động của Ngành; kết quả thực hiện chính sách BHXH và BHYT đạt được trong thời gian qua để động viên các tầng lớp nhân dân tích cực và chủ động tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ bao phủ BHYT theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tập trung tuyên truyền những kết quả ngành BHXH đạt được trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử, hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động trong thực hiện thủ tục hành chính và những chỉ tiêu đạt được trong việc giảm thời gian thực hiện BHXH, BHYT.

3. Tuyên truyền đầy đủ và kịp thời các hoạt động của BHXH Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, chức năng, vai trò của Ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; nêu bật kết quả đạt được và những kinh nghiệm, giải pháp hữu hiệu trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của BHXH các cấp, khẳng định sự nỗ lực cố gắng của BHXH các địa phương cũng như của toàn Ngành trong việc thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

4. Tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; kịp thời phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT góp phần hạn chế, ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; bảo vệ quyền lợi của người lao động.

5. Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong thực thi nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức BHXH các cấp.

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền cho các nhóm đối tượng thông qua các hoạt động như tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, tổ chức các đội tuyên truyền lưu động, hội thi tuyên truyền viên, phát hành ấn phẩm...

2. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền thông qua việc thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề và các bài viết, phóng sự, tin tức, tổ chức các buổi tọa đàm, game show truyền hình...

3. Tổ chức tuyên truyền trên các kênh truyền thông của Ngành: Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Website BHXH Việt Nam.

4. Tổ chức tuyên truyền trực quan thông qua các ấn phẩm tuyên truyền: pano, khẩu hiệu, áp phích, tranh cổ động, tờ rơi, tờ gấp, sách cẩm nang... với nội dung phong phú theo đặc thù kinh tế - xã hội, văn hóa của từng vùng miền.

5. Tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan vào các dịp lễ lớn: Kỷ niệm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/2017) và ngày BHYT Việt Nam (01/7/2017).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tại Trung ương

1.1. Trung tâm Truyền thông

- Xây dựng các văn bản chỉ đạo, đôn đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH các tỉnh) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của Ngành.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Tài chính - Kế toán xây dựng dự toán phân bổ kinh phí tuyên truyền năm 2017 đối với BHXH các tỉnh và kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền năm 2017 tại Văn phòng BHXH Việt Nam.

- Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội và văn hóa của từng địa phương để xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể của năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020 cho từng khu vực ở 3 miền Bắc, Trung, Nam.

- Xây dựng nội dung ký kết các chương trình phối hợp tuyên truyền năm 2017 với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát các đơn vị phối hợp thực hiện các chương trình đã ký kết đúng mục đích, nội dung, tiến độ và hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên truyền đối với BHXH các tỉnh.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn về công tác tuyên truyền.

- Biên soạn, in ấn và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền: tờ rơi, tờ gấp, áp phích, sách cẩm nang, đĩa CD... có nội dung về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên.

- Tham mưu cho lãnh đạo Ngành chỉ đạo hoạt động của Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Website BHXH theo đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu về công tác tuyên truyền của Ngành.

- Tư vấn, giải đáp, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Hướng dẫn, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên BHXH, BHYT nhằm trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền tại BHXH các tỉnh. Đồng thời cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập ngành BHXH16/02/1995-16/02/2020 (năm 2017 tổ chức Hội thi cấp cơ sở; năm 2018 tổ chức Hội thi cấp Cụm thi đua; năm 2019 tổ chức chung kết Hội thi Tuyên truyền viên toàn quốc).

- Xây dựng Chuyên mục tuyên truyền các nội dung về chính sách, các thắc mắc liên quan đến BHXH, BHYT, dài 05 phút phát vào giờ vàng trên sóng VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam (khoảng từ 19h55 đến 20h) tuần suất 5 số/1 tuần.

- Mở Chuyên mục tư vấn 24/7: Giải đáp các thắc mắc của người dân trên cả nước liên quan đến các vấn đề về BHXH, BHYT; báo cáo các vi phạm pháp luật cũng như khiếu nại các thiếu sót trong giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT.

- Xây dựng 05 đội tuyên truyền viên hoạt động tại 05 vùng miền trên cả nước theo hình thức xã hội hóa. Nhiệm vụ của các đội tuyên truyền viên là đến từng địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức như biểu diễn nghệ thuật, thăm hỏi tặng quà các gia đình hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

1.2. Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Website BHXH

- Tổ chức hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và chức năng nhiệm vụ được Tổng Giám đốc giao.

- Phối hợp với Trung tâm Truyền thông và các đơn vị trong và ngoài Ngành có liên quan, thường xuyên làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT góp phần định hướng dư luận, kịp thời giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của nhân dân về các vấn đề có liên quan đến chính sách BHXH, BHYT. Trên cơ sở đó động viên khuyến khích đông đảo các tầng lớp nhân dân và người lao động tham gia BHXH, BHYT.

- Nghiên cứu, xem xét việc đề xuất cải tiến nội dung, hình thức nhằm nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí cũng như hiệu quả tuyên truyền của Báo BHXH, Tạp chí BHXH, tăng lượng truy cập vào Website BHXH.

- Mở chuyên trang, chuyên mục đăng tải các bài viết có nội dung phản ánh kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020; cải cách thủ tục hành chính thu, nộp BHXH, BHYT theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

- Hướng dẫn, phối hợp với BHXH các tỉnh hình thành mạng lưới cộng tác viên tuyên truyền của Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Website BHXH.

1.3. BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT trong quân đội và lực lượng công an nhân dân để nâng cao nhận thức của các đối tượng về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và hệ thống các bệnh viện của Ngành trong việc thực hiện BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trong quân đội, trong lực lượng công an nhân dân, bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người lao động và thân nhân quân nhân, cán bộ, chiến sĩ trong Ngành.

2. BHXH các tỉnh

- BHXH các tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2017 tại địa phương theo định hướng tuyên truyền của BHXH Việt Nam (theo mẫu Phụ lục 01 đính kèm) gửi về Trung tâm Truyền thông - BHXH Việt Nam trước ngày 25/02/2017.

- Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền BHXH, BHYT, BHTN.

- Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức tuyên truyền tại BHXH các quận, huyện.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành đặc biệt là với hệ thống tuyên giáo các cấp tiến hành khảo sát, đánh giá, xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương cử các phóng viên, biên tập viên chuyên trách để xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN. Hàng tháng chủ động cung cấp thông tin, số liệu và các nội dung cần tuyên truyền cho các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trong công tác chỉ đạo hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tại địa phương; Duy trì đăng tin, bài tuyên truyền về BHXH, BHYT trên tờ tin nội bộ của Ban Tuyên giáo phát hành hàng tháng đến các chi bộ thuộc Đảng bộ địa phương.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/2017) và ngày BHYT Việt Nam (01/7/2017).

- Hạn chế tuyên truyền trực quan: pano, khẩu hiệu, áp phích, tranh cổ động... chỉ dành vào các dịp lễ lớn như kỷ niệm ngày thành lập BHXH Việt Nam và ngày BHYT Việt Nam.

- Phát huy vai trò của website BHXH tỉnh trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

- Tập huấn kiến thức và trang bị kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ đại lý thu để công tác vận động người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại địa phương, đơn vị đạt kết quả cao hơn.

- Lựa chọn cán bộ có năng lực, nhiệt huyết để phân công làm cán bộ chuyên trách công tác tuyên truyền. Đồng thời củng cố, duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền BHXH, BHYT.

- Sử dụng kinh phí tuyên truyền theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam đúng mục đích, đúng quy định, hiệu quả và thiết thực.

- Tổng hợp thông tin, số liệu để báo cáo định kỳ và đột xuất kết quả tuyên truyền về BHXH Việt Nam thông qua Trung tâm Truyền thông; thực hiện chế độ báo cáo kết quả công tác tuyên truyền hằng quý đúng quy định (theo mu phụ lục 02 đính kèm).

Trên đây là Chương trình công tác tuyên truyền năm 2017 của BHXH Việt Nam. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện cụ thể của địa phương, BHXH các tỉnh xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2017 của đơn vị để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Truyền thông) để được hướng dẫn chi tiết.

 


Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để biết);
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, TT (03 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔ
NG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

PHỤ LỤC 01

MẪU KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN NĂM 2017
(Kèm theo Chương trình công tác tuyên truyn năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số 376
/Ctr-BHXH, ngày 10 tháng 02 năm 2017)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
BẢO HIỂM XÃ HỘI, TỈNH, TP…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:    /KH-BHXH

…….., ngày …… tháng …… năm ……

 

KẾ HOẠCH 
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN NĂM 2017

TT

Nội dung/Hoạt động

Số lượng (cuộc, tin, bài...)

Thời gian

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Mục đích triển khai

Dự kiến Kinh phí(Triệu đồng)

Bắt đầu

Kết thúc

1

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vịcó liên quan

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Tên đơn vị:

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Tổ chức các hội nghị (tập huấn, hội thảo, tọa đàm, đối thoại, gameshow),...

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

2

Phối hợp với các cơ quan truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

-

Chuyên mục trên Đài

 

 

 

 

 

 

 

-

Tin, bài

 

 

 

 

 

 

 

-

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền khác

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Báo địa phương

 

 

 

 

 

 

 

-

Chuyên mục

 

 

 

 

 

 

 

-

Tin, bài

 

 

 

 

 

 

 

-

Các hình thức tuyên truyền khác trên báo

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh quận huyện, xã, phường …

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Các cơ quan truyền thông khác (tờ tin nội bộ …)

 

 

 

 

 

 

 

3

Tuyên truyền trực quan và phát hành các ấn phẩm

 

 

 

 

 

 

 

4

Hoạt động của Website BHXH tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

-

Chuyên mục

 

 

 

 

 

 

 

-

Tin, bài

 

 

 

 

 

 

 

-

Giao lưu trực tuyến

 

 

 

 

 

 

 

5

Tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên BHXH, BHYT

 

 

 

 

 

 

 

6

Xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên tuyên truyền

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Cán bộ làm công tác tuyên truyền (chuyên trách, kiêm nhiệm).

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Cộng tác viên.

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Tổ chức các hội nghị, tập huấn để định hướng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên.

 

 

 

 

 

 

 

7

Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền đối với BHXH các quận, huyện, thị xã

 

 

 

 

 

 

 

8

Phát hành Báo BHXH, Tạp chí BHXH

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Báo BHXH

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Tạp chí BHXH

 

 

 

 

 

 

 

9

Các hoạt động tuyên truyền khác...

 

 

 

 

 

 

 

10

Kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

-

Kinh phí được cấp

 

 

 

 

 

 

 

-

Kinh phí sử dụng tại cơ quan BHXH tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

-

Kinh phí cấp cho BHXH các quận, huyện.

 

 

 

 

 

 

 

 


Nơi nhận:
- Trung tâm Truyền thông BHXH VN;
- GĐ, các PGĐ;
- BHXH các huyện, thị xã;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 02

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUÝ (NĂM)
(Kèm theo Chương trình công tác tuyên truyền năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số 3
76/Ctr-BHXH, ngày 10 tháng 02 năm 2017)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
BẢO HIỂM XàHỘI, TỈNH, TP...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:    /BC-BHXH

….., ngày ….. tháng ….. năm ……….

 

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUÝ... (NĂM...)

TT

Nội dung/Hoạt động

Số lượng (Cuộc, tin, bài...)

Địa điểm

Thời gian

Đối tượng tham gia

Đơn vị phối hợp

Đánh giá hoạt động

Kinh phí(Triệu đồng)

1

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Tên đơn vị:

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Tổ chức các hội nghị (tập huấn, hội thảo, tọa đàm, đối thoại, gameshow),...

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền khác (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

2

Phối hợp với các cơ quan truyền thông

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

-

Chuyên mục trên Đài

 

 

 

 

 

 

 

-

Tin, bài

 

 

 

 

 

 

 

-

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền khác

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Báo địa phương

 

 

 

 

 

 

 

-

Chuyên mục

 

 

 

 

 

 

 

-

Tin, bài

 

 

 

 

 

 

 

-

Các hình thức tuyên truyền khác trên báo

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh quận huyện, xã, phường …

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Các cơ quan truyền thông khác (tờ tin nội bộ …)

 

 

 

 

 

 

 

3

Tuyên truyền trực quan và phát hành các ấn phẩm

 

 

 

 

 

 

 

4

Hoạt động của Website BHXH tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

-

Chuyên mục

 

 

 

 

 

 

 

-

Tin, bài

 

 

 

 

 

 

 

-

Giao lưu trực tuyến

 

 

 

 

 

 

 

5

Tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên BHXH, BHYT

 

 

 

 

 

 

 

6

Xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên tuyên truyền

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Cán bộ làm công tác tuyên truyền (chuyên trách, kiêm nhiệm).

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Cộng tác viên.

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Tổ chức các hội nghị, tập huấn để định hướng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên.

 

 

 

 

 

 

 

7

Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền đối với BHXH các quận, huyện, thị xã

 

 

 

 

 

 

 

8

Phát hành Báo BHXH, Tạp chí BHXH

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Báo BHXH

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Tạp chí BHXH

 

 

 

 

 

 

 

9

Các hoạt động tuyên truyền khác...

 

 

 

 

 

 

 

10

Kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Kinh phí được cấp

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Kinh phí đã sử dụng trong quý

 

 

 

 

 

 

 

-

Tại cơ quan BHXH tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

-

Cấp cho BHXH các quận, huyện

 

 

 

 

 

 

 

10.3

Kinh phí còn lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Trung tâm Truyền thông BHXH VN;
- GĐ, các PGĐ;
- BHXH các huyện, thị xã;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Thời hạn gửi báo cáo:

+ Báo cáo định kỳ hàng quý: gửi trước ngày 25 của tháng cuối quý.

+ Báo cáo Quý IV được tổng hợp trong Báo cáo năm và gửi trước ngày 20 tháng 12.

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Chương trình 376/Ctr-BHXH công tác tuyên truyền năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 376/Ctr-BHXH Ngày ban hành 10/02/2017
Ngày có hiệu lực 10/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Chương trình 376/Ctr-BHXH công tác tuyên truyền năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close