TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2018/CT-CA

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ĐIỆN:

 

- Đồng chí Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Đồng chí Chánh án các Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đồng chí Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao.

Ngày 26/9/2018, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã có báo cáo giám sát số 1516/BC-UBTP14 về việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án hành chính, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân. Trong báo cáo đã chỉ rõ những hạn chế trong công tác giải quyết các vụ án hành chính của các Tòa án (tồn đọng lớn, thời gian giải quyết kéo dài, tỷ lệ giải quyết thấp, tỷ lệ hủy sửa cao).

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật chỉ đạo thực hiện ngay một số công việc sau đây:

1. Tòa án nhân dân cấp cao, cấp tỉnh và cấp huyện

1.1. Khẩn trương rà soát, lập danh sách các vụ án hành chính đã thụ lý để xây dựng kế hoạch công tác xét xử, trong đó: xác định thứ tự ưu tiên giải quyết, tăng cường Thẩm phán có năng lực giải quyết các vụ án hành chính, có biện pháp xử lý dứt điểm đối với các vụ án thụ lý đã lâu.

1.2. Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính, như: việc để các vụ án quá hạn do lỗi chủ quan; việc tuyên án không rõ, gây khó khăn cho công tác thi hành án; vi phạm thời hạn gửi văn bản tố tụng cho Viện kiểm sát và Cơ quan Thi hành án dân sự... Đẩy mạnh việc tổ chức đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; tăng cường tranh tụng tại phiên tòa...nhằm hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán.

1.3. Đôn đốc các Ủy ban nhân dân thực hiện các kiến nghị của Tòa án; phối hợp trong việc thi hành các bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật.

1.4. Các Tòa án nhân dân cấp cao xây dựng kế hoạch xét xử phúc thẩm các vụ án hành chính tại địa phương, công bố lịch xét xử công khai để tạo điều kiện cho người dân và đại diện Ủy ban nhân dân, người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân ủy quyền thuận lợi khi tham gia tố tụng.

1.5. Các Tòa án nhân dân được lựa chọn thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao để bảo đảm cho hoạt động thí điểm về hòa giải, đối thoại được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

2. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao khẩn trương xây dựng ban hành mẫu Quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân (các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân (các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), trong nội dung phối hợp có công tác giải quyết các vụ án hành chính để các địa phương tham khảo.

(Hoàn thành trước ngày 05 tháng 11 năm 2018)

Các đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo đơn vị do mình phụ trách thực hiện các nhiệm vụ trong Công điện.

Đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, yêu cầu các Đồng chí chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình.

Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Công điện, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TAND (để b/c);
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VP, Vụ TH TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Du

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công điện 01/2018/CT-CA về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu 01/2018/CT-CA Ngày ban hành 26/10/2018
Ngày có hiệu lực 26/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tòa án nhân dân tối cao Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công điện 01/2018/CT-CA về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Mục lục

Mục lục

Close