BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/CĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

CÔNG ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Điện:

Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên

Thực hiện công điện số 58/CĐ-TW ngày 09 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất gây ra

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên triển khai các công việc cụ thể như sau:

1. Theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến về tình hình mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở xảy ra trên địa bàn; phổ biến, tuyên truyền tới giáo viên, học sinh, phụ huynh về tình hình mưa, lũ để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên cả trong và ngoài giờ lên lớp; Đặc biệt chú ý nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn;

2. Đảm bảo các hoạt động dạy và học an toàn trong các trường học; rà soát việc chuẩn bị thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong các trường học. Không tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh trong và sau khi mưa, lũ xảy ra;

3. Thực hiện các phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất các công trình trường, lớp học. Ở những nơi có nguy cơ ngập lụt, cần di dời máy móc, trang thiết bị dạy học, tài liệu thư viện lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không có nguy cơ ngập lụt để đảm bảo an toàn tài sản; sẵn sàng mở cửa trường đón nhân dân đến tránh trú khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

4. Tổng hợp thiệt hại (nếu có) và phương án xử lý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố để có phương án khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ theo địa chỉ: Cục Cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo - số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (liên hệ: Cục Cơ sở vật chất, ĐT 02438695144, 0965248888) để Bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ có phương án hỗ trợ địa phương.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- BCĐTW PCTT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN (để b/c);
- Website của Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Cục CSVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

DANH SÁCH CÁC SỞ GIÁO DỤC TỪ THANH HÓA ĐẾN PHÚ YÊN

(kèm theo Công điện số 1135/CĐ-BGDĐT ngày 11/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Sở Giáo dục

Ghi chú

1

• Thanh Hoá

 

2

• Nghệ An

 

3

• Hà Tĩnh

 

4

• Quảng Bình

 

5

• Quảng Trị

 

6

• Đà Nẵng

 

7

• Quảng Nam

 

8

• Quảng Ngãi

 

9

• Bình Định

 

10

• Phú Yên

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công điện 1135/CĐ-BGDĐT năm 2018 về chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất gây ra do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 1135/CĐ-BGDĐT Ngày ban hành 11/12/2018
Ngày có hiệu lực 11/12/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công điện 1135/CĐ-BGDĐT năm 2018 về chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất gây ra do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close