BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 334/CĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017

 

CÔNG ĐIỆN

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM đin:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Công điện hỏa tốc số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 36/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số01/NQ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank"> 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ.

2. Công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số26/CT-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" target="_blank">26/CT-TTg ngày 05/9/2016 và Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công và tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công; đảm bảo sử dụng tài sản công, xe công theo đúng quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động và theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công điện 334/CĐ-BHXH năm 2017 khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 334/CĐ-BHXH Ngày ban hành 07/02/2017
Ngày có hiệu lực 07/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công điện 334/CĐ-BHXH năm 2017 khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close