VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10027/VPCP-KTTH
V/v báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (Công văn số 1242/UBTCNS14 ngày 01 tháng 10 năm 2018), ý kiến của Bộ Công Thương (Công văn số 8070/BCT-VP ngày 03 tháng 10 năm 2018) và Bộ Tài chính (Công văn số 12215/BTC-CST ngày 05 tháng 10 năm 2018) về việc báo cáo ý kiến của Bộ Công Thương về thuế bảo vệ môi trường tại phiên họp Ban Chỉ đạo điều hành giá tháng 9 năm 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giao đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương rà soát, có văn bản báo cáo giải trình với Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội vấn đề trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg.CP;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng,
Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHĐP,
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 10027/VPCP-KTTH năm 2018 báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thuế bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 10027/VPCP-KTTH Ngày ban hành 15/10/2018
Ngày có hiệu lực 15/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 10027/VPCP-KTTH năm 2018 báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thuế bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close