VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10043/VPCP-CN
V/v giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 10930/BGTVT-TC ngày 28 tháng 9 năm 2018 về việc báo cáo triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1262/TTg-CN ngày 18 tháng 9 năm 2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2012 quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cùng thời gian trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TP, KHĐT, TC;
- Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, TCCV, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 10043/VPCP-CN năm 2018 về giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 10043/VPCP-CN Ngày ban hành 16/10/2018
Ngày có hiệu lực 16/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 10043/VPCP-CN năm 2018 về giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close