VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10083/VPCP-V.I
V/v đấu giá quyền sử dụng đất tại khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại Văn bản số 139/BC-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2018 về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng khu đất 17.045 m2 trong Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đấu giá quyền thuê lô đất 17.045 m2 tại khu hành chính tập trung, không để thất thoát tài sản của nhà nước; công khai kết quả rà soát việc đấu giá để người dân giám sát việc thực hiện pháp luật về đất đai tại địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Các Bộ: TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, Tư pháp,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: TH, NN, CN, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3).TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 10083/VPCP-V.I năm 2018 đấu giá quyền sử dụng đất tại khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 10083/VPCP-V.I Ngày ban hành 16/10/2018
Ngày có hiệu lực 16/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 10083/VPCP-V.I năm 2018 đấu giá quyền sử dụng đất tại khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close