VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10110/VPCP-KTTH
V/v Đề án đánh giá lại tài sản các Nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Trị An và Ialy

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Xây dựng;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 6663/BCT-TC ngày 20 tháng 8 năm 2018), ý kiến của Bộ Tư pháp (Công văn số 3305/BTP-PLDSKT ngày 05 tháng 9 năm 2018), Bộ Xây dựng (Công văn số 2364/BXD-KHTC ngày 21 tháng 9 năm 2018), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7006/BKHĐT-KTCN ngày 03 tháng 10 năm 2018) về việc đánh giá lại tài sản, vốn các Nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Trị An và Ialy, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương bám sát ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm b, mục 2 Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp tại các văn bản nêu trên (bản chụp kèm theo), hoàn chỉnh Đề án, lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). Sỹ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 10110/VPCP-KTTH năm 2018 về Đề án đánh giá lại tài sản các Nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Trị An và Ialy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 10110/VPCP-KTTH Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày có hiệu lực 17/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 10110/VPCP-KTTH năm 2018 về Đề án đánh giá lại tài sản các Nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Trị An và Ialy do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close