VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10119/VPCP-V.I
V/v thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có báo cáo, kiến nghị sau giám sát việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định của Tòa án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân (Báo cáo số 1516/BC-UBTP14 ngày 26 tháng 9 năm 2018; Văn bản số 1524/UBTP14 ngày 28 tháng 9 năm 2018, sao gửi kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật tố tụng hành chính và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật tố tụng hành chính (Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 959/VPCP-V.I ngày 26 tháng 01 năm 2018 và Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ v.v..)

b) Có các giải pháp tăng cường năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Xác định trách nhiệm, có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật các cá nhân, tổ chức ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính trái pháp luật là nguyên nhân phát sinh việc khiếu nại, khởi kiện.

c) Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ tham gia quá trình giải quyết vụ án hành chính và thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Biểu dương một số địa phương chấp hành nghiêm túc Luật tố tụng hành chính (Đồng Tháp, Tiền Giang...); yêu cầu một số tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Điện Biên, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bạc Liêu, Hải Dương v.v.. có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời việc chưa nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ tham quá trình giải quyết vụ án hành chính theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

d) Rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; chỉ đạo kiểm tra, xử lý trách nhiệm những cá nhân, tổ chức chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đầy đủ, không đúng bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Đối với những bản án có khó khăn vướng mắc, phức tạp trong quá trình thi hành phải khẩn trương có biện pháp giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo, không để kéo dài.

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng thời báo cáo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

2. Bộ Tư pháp:

a) Giúp Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chấp hành Luật tố tụng hành chính, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tại Báo cáo số 1516/BC-UBTP14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác thi hành án hành chính.

c) Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra công tác thi hành án hành chính, nhất là các địa phương có số lượng lớn các bản án hành chính phải thi hành, có nhiều vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

d) Rà soát, kiểm tra, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức trong việc để tồn đọng 32 bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thi hành; trao đổi với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành có liên quan có biện pháp giải quyết đối với bản án có khó khăn, vướng mắc, phức tạp trong quá trình thi hành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trước ngày 31 tháng 12 năm 2018.

đ) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổng kết, làm rõ những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục; rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, đề xuất sửa đổi, bổ sung, khắc phục tình trạng quy định tản mạn ở nhiều văn bản hướng dẫn nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ hồ sơ; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thống nhất trong cả nước; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- TTg và các PTTg;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Dân nguyện của UBTVQH;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP (kèm Báo cáo số 1516/BC-UBTP14 ngày 26/9/2018, VB số 1524/UBTP14 ngày 28/9/2018 của UBTP);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, QHĐP, NC, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I(3). TS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 10119/VPCP-V.I năm 2018 thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 10119/VPCP-V.I Ngày ban hành 17/10/2018
Ngày có hiệu lực 17/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 10119/VPCP-V.I năm 2018 thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close