VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10252/VPCP-QHĐP
V/v bổ sung tài liệu trình QH tại Kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Công an;
- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 2256/TTKQH-TH ngày 17 tháng 9 năm 2018 về việc bổ sung tài liệu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng các bộ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị Báo cáo thuyết minh của Chính phủ về việc xem xét, phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

3. Đối với các Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chưa bổ sung các báo cáo vào Chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV vì cần báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thiện hồ sơ các Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo Bộ Chính trị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 2256/TTKQH-TH ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Tổng Thư ký Quốc hội)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- HĐDT và các Ủy ban của QH;
- TTKQH;
- VPQH: các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Thư ký các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, NC, CN;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 10252/VPCP-QHĐP năm 2018 bổ sung tài liệu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 10252/VPCP-QHĐP Ngày ban hành 22/10/2018
Ngày có hiệu lực 22/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 10252/VPCP-QHĐP năm 2018 bổ sung tài liệu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close