VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1028/VPCP-KGVX
V/v đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Các bộ, cơ quan (Danh sách kèm theo).

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Hệ tri thức Việt số hóa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

- Các bộ, cơ quan chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đóng góp các thông tin, dữ liệu công khai đối với các hoạt động chuyên ngành vào Hệ tri thức Việt số hóa theo nội dung nêu tại Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa và công văn số 186/BKHCN-TTKHCN ngày 19 tháng 1 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa; chịu trách nhiệm chủ trì, điều phối chung; tổng hợp, theo dõi và đánh giá mức độ phát triển của Hệ tri thức Việt số hóa; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Cổng TTĐT, Cục KSTT, Vụ TH;
- Lưu: VT, KGVX (3). Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

DANH SÁCH

CÁC BỘ, CƠ QUAN ĐÓNG GÓP DỮ LIỆU VÀO HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HÓA
(Kèm theo văn bản số 1028/VPCP-KGVX ngày 29 tháng 01 năm 2018)

1. Văn phòng Chính phủ

2. Bộ Thông tin và Truyền thông

3. Bộ Tài chính

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo

7. Bộ Giao thông vận tải

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường

9. Bộ Xây dựng

10. Bộ Tư pháp

11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12. Bộ Y tế

13. Bộ Nội vụ

14. Bộ Công Thương

15. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16. Bộ Công an

17. Bộ Quốc phòng

18. Bộ Ngoại giao

19. Ủy ban Dân tộc

20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

21. Thanh tra Chính phủ

22. Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

23. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

24. Đài Tiếng nói Việt Nam

25. Đài Truyền hình Việt Nam

26. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

27. Học viện Hành chính Quốc gia

28. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

29. Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam

30. Đại học Quốc gia Hà Nội

31. Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1028/VPCP-KGVX năm 2018 về đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1028/VPCP-KGVX Ngày ban hành 29/01/2018
Ngày có hiệu lực 29/01/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1028/VPCP-KGVX năm 2018 về việc đóng góp dữ liệu vào Hệ tri thức Việt số hóa của Văn phòng Chính phủ ngày 29/01/2018
Mục lục

Mục lục

Close