BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10374/QLD-MP
V/v thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt
(Đ/ch: S 107/9 Miếu Bình Đông, Khu ph 16, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh)
- Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt
(Đ/chỉ: 60/18, tổ 28, khu ph 5, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ công văn số 1699/SYT-NVD ngày 09/5/2018 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai và hồ sơ liên quan,

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm do Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt sản xuất tại địa chỉ: 60/18, tổ 28, khu phố 5, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

2. Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt và Chi nhánh Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm này.

- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/6/2018.

3. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh:

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt và Chi nhánh Công ty theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan.

- Giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định; xử lý, xử phạt các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- CTr. Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
- Thanh tra Bộ Y tế (Để ph/hợp);
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 10374/QLD-MP năm 2018 về thu hồi mỹ phẩm vi phạm do Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu 10374/QLD-MP Ngày ban hành 06/06/2018
Ngày có hiệu lực 06/06/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản Lý Dược Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 10374/QLD-MP năm 2018 về thu hồi mỹ phẩm vi phạm do Cục Quản lý Dược ban hành
Mục lục

Mục lục

Close