VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10752/VPCP-CN
V/v một số thông tin kinh tế-xã hội phản ánh trên báo chí ngày 04 tháng 10 năm 2017

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Về một số thông tin kinh tế - xã hội phản ánh trên báo chí ngày 04 tháng 10 năm 2017, gồm: Báo Giao thông (Tư vấn Egis International của Pháp đề xuất tạo hành lang đường thủy Đông-Tây và Nam-Bắc...), Báo Infonet (Bà Jung Euth Oh, chuyên gia giao thông cao cấp của WB cho rằng, nếu tất cả các dự án sân bay, cảng được phê duyệt, Việt Nam sẽ có hệ thống sân bay và cảng nước sâu nhiều nhất thế giới...), Báo Tuổi trẻ (Nhiều ý kiến không đồng tình việc kêu gọi đầu tư dự án sân bay An Giang...) và Báo Lao động (Tiếp theo việc mua bán thông tin cá nhân, gần đây là mua bán thông tin hành trình chuyến bay nội địa...), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu cụ thể 04 vấn đề nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-TTg các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an;
- Các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 10/10/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 10752/VPCP-CN về thông tin kinh tế-xã hội phản ánh trên báo chí ngày 04 tháng 10 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tên tiếng Anh Công văn 10752/VPCP-CN về thông tin kinh tế-xã hội phản ánh trên báo chí ngày 04 tháng 10 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Số hiệu 10752/VPCP-CN Ngày ban hành 10/10/2017
Ngày có hiệu lực 10/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 10752/VPCP-CN về thông tin kinh tế-xã hội phản ánh trên báo chí ngày 04 tháng 10 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close