VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11181a/VPCP-KGVX
V/v thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh của tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh của tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Tài chính khẩn trương làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thống nhất giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2017.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, nắm sát tình hình thực hiện các chính sách về giáo dục đào tạo ở các địa phương để kịp thời phát hiện, tháo gỡ hoặc kiến nghị tháo gỡ vướng mắc.

Văn phòng Chính phủ thông báo các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX(2). Sơn

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 11181a/VPCP-KGVX năm 2017 về thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh của tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 11181a/VPCP-KGVX Ngày ban hành 20/10/2017
Ngày có hiệu lực 20/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 11181a/VPCP-KGVX năm 2017 về thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh của tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close