BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1142/BHXH-CSYT
V/v điều chỉnh tuyến và hạng đối với cơ sở KCB tư nhân theo Quyết định số 6062/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Bảo hiểm xã hội Công an Nhân dân.
(sau đây gọi chung là BHXH tỉnh)

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được ý kiến của BHXH một số tỉnh phản ánh về việc Sở Y tế địa phương căn cứ Quyết định số 6062/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế ban hành Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) tư nhân đề ra các quyết định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng cho các cơ sở KCB tư nhân trên địa bàn, đặc biệt là xếp tương đương hạng III đối với phòng khám, dẫn đến việc các cơ sở KCB tư nhân đề nghị cơ quan BHXH thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo mức giá dịch vụ y tế theo hạng mới được Sở Y tế phê duyệt. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 của Quyết định số 6062/QĐ-BYT có nêu: “Giao Cục trưởng Cục Quản lý KCB làm đầu mối hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quyết định này”. Đến nay, Cục Quản lý KCB vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 6062/QĐ-BYT. Vì vậy, việc Sở Y tế căn cứ Quyết định số 6062/QĐ-BYT để ra các quyết định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp phân hạng cho các cơ sở KCB tư nhân trên địa bàn là chưa đúng quy định, cơ quan BHXH chưa có cơ sở để thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hạng tại các quyết định nêu trên.

Đồng thời, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 9 Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập và điểm 1, Mục I Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế thì việc xếp hạng đối hệ Y tế điều trị bao gồm “Các bệnh viện từ Trung ương đến địa phương và bệnh viện thuộc các Bộ, ngành”. Như vậy, việc xếp hạng đối với các phòng khám là không đúng quy định nêu trên.

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh chỉ thực hiện điều chỉnh lại tuyến và hạng của các cơ sở KCB tư nhân trên địa bàn khi các quyết định phân tuyến và xếp hạng của cấp có thẩm quyền thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với các phòng khám vẫn áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV theo quy định tại khoản 5, Điều 4 Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ KCB bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đơn vị: GĐB, GĐN, DVT, TTKT, KTNB;
- Lưu: VT, CSYT(3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1142/BHXH-CSYT năm 2018 điều chỉnh tuyến và hạng đối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân theo Quyết định 6062/QĐ-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu 1142/BHXH-CSYT Ngày ban hành 04/04/2018
Ngày có hiệu lực 04/04/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1142/BHXH-CSYT năm 2018 điều chỉnh tuyến và hạng đối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân theo Quyết định 6062/QĐ-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close