VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11634/VPCP-CN
V/v rà soát, đánh giá tổng mức đầu tư, mức phí và thời gian thu phí các dự án, công trình giao thông đầu tư theo hình thức BOT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10843/BGTVT-ĐTCT ngày 25 tháng 9 năm 2017) về việc rà soát, đánh giá tổng mức đầu tư, mức phí và thời gian thu phí các dự án, công trình giao thông đầu tư theo hình thức BOT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan để thực hiện rà soát theo đúng Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2017; đồng thời, chỉ đạo các nhà đầu tư khẩn trương tính toán lại thời gian thu phí và điều chỉnh mức phí đối với các dự án đã xác định được giá trị thỏa thuận quyết toán.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/11/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 11634/VPCP-CN năm 2017 về việc rà soát, đánh giá tổng mức đầu tư, mức phí và thời gian thu phí các dự án, công trình giao thông đầu tư theo hình thức BOT của Văn phòng Chính phủ ngày 01/11/2017

Số hiệu 11634/VPCP-CN Ngày ban hành 01/11/2017
Ngày có hiệu lực 01/11/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Công văn 11634/VPCP-CN năm 2017 về việc rà soát, đánh giá tổng mức đầu tư, mức phí và thời gian thu phí các dự án, công trình giao thông đầu tư theo hình thức BOT của Văn phòng Chính phủ ngày 01/11/2017
Mục lục

Mục lục

Close