VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11699/VPCP-CN
V/v thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8130/BKHĐT-QLĐT ngày 14 tháng 11 năm 2018) về việc thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Đồng ý kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thống nhất với các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10016/VPCP-CN ngày 15 tháng 10 năm 2018; đồng thời, chủ động chuẩn bị trước dự thảo Thông tư hướng dẫn để kịp thời ban hành sau khi Nghị định được ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, TKBT, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 11699/VPCP-CN năm 2018 về thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 11699/VPCP-CN Ngày ban hành 06/12/2018
Ngày có hiệu lực 06/12/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 11699/VPCP-CN năm 2018 về thực hiện Nghị quyết 83/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close