VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11806/VPCP-CN
V/v chấp thuận thẩm quyền triển khai lập, phê duyệt QHC thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại văn bản số 11555/UBND-VP ngày 12 tháng 11 năm 2018 về việc chấp thuận thẩm quyền triển khai lập, phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định việc tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 11806/VPCP-CN năm 2018 về chấp thuận thẩm quyền triển khai lập, phê duyệt quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 11806/VPCP-CN Ngày ban hành 04/12/2018
Ngày có hiệu lực 04/12/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 11806/VPCP-CN năm 2018 về chấp thuận thẩm quyền triển khai lập, phê duyệt quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close