BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1183/TCT-CS
V/v: xử lý vi phạm về thuế đối với doanh nghiệp theo kiến nghị của KTNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Công ty cổ phần Dệt may PPJ - Huế.
(Đ/c: KCN Phú Đa, Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 803/CT-TTHT ngày 01/02/2019 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Công ty cổ phần Dệt may PPJ - Huế kiến nghị không thu hồi tiền hoàn thuế GTGT theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc xử lý vi phạm về thuế đối với doanh nghiệp theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính đã có công văn số 13479/BTC-TCT ngày 23/9/2009 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bản photo công văn kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn Công ty Cổ phần Dệt may PPJ - Huế thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty cổ phần Dệt may PPJ - Huế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 1183/TCT-CS năm 2019 xử lý vi phạm về thuế đối với doanh nghiệp theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu 1183/TCT-CS Ngày ban hành 03/04/2019
Ngày có hiệu lực 03/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Thuế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 1183/TCT-CS năm 2019 xử lý vi phạm về thuế đối với doanh nghiệp theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close