VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11842/VPCP-NC
V/v điều tra, xử lý vụ việc nhắn tin đe dọa phóng viên

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngày 03 tháng 12 năm 2018, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trong đó có trang thông tin điện tử VTV, Báo Lao động điện tử...) đăng tải nhiều bài viết về việc tối ngày 02 tháng 12 năm 2018, nhóm phóng viên điều tra vụ bảo kê ở chợ Long Biên (Hà Nội) nhận được tin nhắn qua điện thoại đe dọa giết cả gia đình. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng đe dọa và có các biện pháp cần thiết, phù hợp để bảo vệ an toàn cho phóng viên, người tố giác tội phạm và những người liên quan.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo kết quả điều tra, xử lý các đối tượng, tổ chức, cá nhân vi phạm trong vụ bảo kê ở chợ Long Biên lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg (để b/c);
- Hội nhà báo Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Báo Phụ nữ Tp.HCM;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý TTg, Vụ TH, TGD CTTĐT;
- Lưu: VT, NC(2), Qg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Công văn 11842/VPCP-NC năm 2018 về điều tra, xử lý vụ việc nhắn tin đe dọa phóng viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 11842/VPCP-NC Ngày ban hành 05/12/2018
Ngày có hiệu lực 05/12/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Công văn 11842/VPCP-NC năm 2018 về điều tra, xử lý vụ việc nhắn tin đe dọa phóng viên do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close